Neohebná slova

Příslovce (adverbia)

Jak příslovce poznat

Naprostá většina příslovcí způsobu vznikla z adjektiv příponou

Výjimky:

Někdy je užito akuzativu singuláru neutra adjektiva ve smyslu příslovce. Dochází k tomu zejména u těchto slov: multum (mnoho), cēterum (ostatně), prīmum (poprvé), facile (snadno), nimium (příliš).

Jako příslovce také slouží ustrnulé pády substantiv, např. (v nom.) vērum (vskutku), (v acc.) partim (zčásti), forās (ven), (v abl.) forte (náhodou), grātīs (zdarma), (v loc.) herī (včera), vesperī (večer), humī (na zemi), domī (doma).

Příslovci mohou být i předložky – post esse (být vzadu).

Stupňování

Komparativ příslovcí odpovídá komparativu adjektiv neuter. Superlativ příslovcí se tvoří připojením koncovky ke kmeni superlativu adjektiv.

Příklady pravidelného stupňování příslovcí
PozitivKomparativSuperlativ
novēnoviusnovissimē
breviterbreviusbrevissimē
patienterpatientiuspatientissimē
Příslovce s nepravidelným stupňováním
Pozitiv Komparativ Superlativ
bene melius optimē
male peius pessimē
magnopere magis maximē
paulum minus minimē
prope propius proximē

Adverbia od opisně stupňovaných adjektiv se stupňují také opisně s použitím magis a maximē.

Příklad: arduēmagis arduēmaximē arduē

Zájmenné příslovce

Po příslovcích quot (kolik), tot (tolik), aliquot (několik) je substantivum v nominativu jako podmět nebo v akuzativu jako předmět. V češtině je vždy v genitivu.

Příklady:
Quot hominēs, tot sententiae. (Kolik lidí, tolik názorů.)
Quot caelum stēllās, tot habet Rōma puellās. (Kolik obloha hvězd, tolik má Řím dívek.)

Výčet

Při výčtu se využívají postupně tato příslovce: prīmum (předně), deinde (za druhé, dále), tum (za třetí, potom), … dēnique nebo postrēmō (konečně).

Předložky

Latinské předložky se dělí na ty, které se pojí s akuzativem, a na ty, které se pojí s ablativem. Jenom in, sub a super se používají s akuzativem i ablativem.

Předložky s akuzativem
ad (k, u); adversus (proti); ante (před); apud (u); circum, circā (kolem, okolo); citrā, cis (z této strany, před); contrā (proti); ergā (k, vůči); extrā (vně, mimo); in (do, na); infrā (pod); inter (mezi); intrā (uvnitř); ob (pro); per (skrze, po); post (po); praeter (mimo, kromě); prope (blízko); propter (pro); secundum (podle, podél); sub (pod); super (nad); suprā (nad); trāns (přes, za); ultrā (z druhé strany, za)
Předložky s ablativem
ā, ab (od); cum (s); (o, z); ē, ex (z); in (v); prae (před, pro); prō (pro, za); sine (bez); sub (pod); super (nad)