Latinský slovník

Loading…

ā (+ abl.)z, od, ā prīncipiō od začátku
ab (+ abl.) (před : abs tē)z, od
abbās, ātis, m.opat
abbātissa, ae, f.abatyše
abditus, a, umskrytý, neznámý
abdō, ere, didī, ditumodklízet, odstraňovat; skrýt, schovat
abdūcō, ere, dūxī, ductumodvádět, odvracet
abeō, īre, iī, itumodcházet; nōn hoc tibi sīc abībit to ti jen tak neprojde
aberrātiō, ōnis, f.odbočení
abiciō, ere, iēcī, iectumodhodit, odmítnout
abiūrō, āre, āvī, ātumzapírat, popírat
abnuō, ere, nuī, –odmítat, odpírat, popírat
aboleō, ēre, ēvī, itumničit, kazit, mařit, zahladit
abrogō, āre, āvī, ātumrušit, odstraňovat
abrumpō, ere, rūpī, ruptumodtrhnout, odervat; přerušit
abscondō, ere, didī, ditumskrývat (se)
absentia, ae, f.nepřítomnost, vzdálenost
absēns, entisnepřítomný, vzdálený
absistō, ere, stitī, –odstoupit, odejít; ustat, přestat, absiste movērī přestaň se znepokojovat
absolvō, ere, solvī, solūtumzprostit, osvobodit; vyložit; dokončit
absolūtiō, ōnis, f.zproštění, osvobození; dokončení
abstinēns, entiszdrženlivý
abstineō, ēre, tinuī, tentumzdržovat; zdržovat se, stranit se
abstinentia, ae, f.zdrženlivost; hladovění, půst; bezúhonnost, poctivost
absum, abesse, āfuī (abfuī), –, āfutūrusbýt nepřítomen, vzdálen; nepomáhat
absurdus, a, umnesmyslný, absurdní
absūmō, ere, mpsī, mptumodnít, zničit
abundantia, ae, f.hojnost, nadbytek
abundō, āre, āvī, ātumpřetékat, být v hojnosti, mít nadbytek
abūtor, ī, ūsus sum (+ abl.)spotřebovávat, využívat, zneužívat, nadužívat
aca, i, také
accēdō, ere, cessī, cessumpřiblížit se, přistoupit (kam); pouštět se (do čeho)
accendō, ere, cendī, cendumzapálit, zažehnout, roznítit; dráždit, rozčilovat
acerbus, a, umtrpký, hořký; zuřivý, lítý, krutý, násilný; tvrdý, přísný, utiskující, tyranský
acervō, āre, āvī, ātumhromadit, kupit
acervus, ī, m.hromada, kupa, spousta
accidō, ere, cidī, –dopadat, připadat, přihodit se, stát se, udát se, nastat; náležet; (o zvuku) doléhat
accīdō, ere, cīdī, –naříznout, oslabit
accipiō, ere, cēpī, ceptumpřijímat, dostávat
accipiter, tris, m.jestřáb
acclīnō, āre, āvī, ātumnaklánět, přichylovat
accrēscō, ere, crēvī, crētumnarůst, přibývat
accūrātēpečlivě, důkladně
accūrātus, a, umpečlivý, důkladný
accurrō, ere, (cu)currī, cursumpřiběhnout, přispěchat
accūsātor, ōris, m.žalobce
accūsō, āre, āvī, ātumobviňovat, žalovat
ācer, ācris, ācreostrý, břitký; rázný, prudký
acerbus, a, umhořký, trpký
acētum, ī, n.ocet
Achīvus, a, umřecký
aciēs, ēī, f.šik; ostří, hrot; boj, aciē v boji
aconītum, ī, n.oměj, jedovatá bylina, otrávený nápoj, jed
acquīrō, ere, quīsīvī, quīsītumzískávat navíc, nabývat
āctum, ī, n. (obvykle v pl.)čin, skutek, jednání; zápis o jednání, zpráva o jednání; ācta est fābula hra je u konce
acuō, ere, uī, ūtumostřit, brousit
acus, ūs, f.jehla, acū rem tangere uhodit hřebíček na hlavičku (=vystihnout něco)
acūtus, a, umostrý, břitký; bystrý
ad (+ acc.)k, u
Adalbertus, ī, m.Vojtěch
addō, ere, didī, ditumpřidat, dodat
addūcō, ere, dūxī, ductumpřivést; přimět, přinutit, addūcere sē in consuētūdinem získat otužilost
adeō, īre, iī, itumpřicházet, přistupovat, obracet se (na někoho), prīncipem adīre precibus obracet se na císaře s prosbami
adeōaž tak, do té míry, tak
adeps, adipis, m. f.sádlo, tuk; tučnost; tloušťka, otylost; nejapnost
adhaereō, ēre, haesī, haesum (+ dat.)vězet, lpět, přilnout
adhibeō, ēre, uī, itumpřibrat, přidat; přijmout, připustit k sobě; vynaložit, použít; uchovávat, udržovat
adhortor, ārī, ātus sumpovzbuzovat, pobízet
adhūcdosud, ještě
adiciō, ere, iēcī, iectumpřipojit, přidat; přihodit
adimō, ere, ēmī, emptumbrát, odnímat, zbavit něčeho
adipīscor, ī, adeptus sumdosáhnout, získat
aditus, ūs, m.příchod, přístup, vchod
adiungō, ere, iūnxī, iūnctumpřipojovat, přidružovat
adiūtrīx, īcis, f.pomocnice
adiuvō, āre, iūvī, iūtum (+ acc.)pomáhat, podporovat
administrātiō, ōnis, f.správa, řízení
administrō, āre, āvī, ātumspravovat, zařizovat, obstarávat
admīrātiō, ōnis, f.obdiv
admīror, ārī, ātus sumobdivovat, divit se (+ak.)
admittō, ere, mīsī, missumpustit; dovolit; dopouštět se, páchat
admodumnadmíru, dost, příliš
admoneō, ēre, monuī, itumnapomínat
admonitiō, ōnis, f.připomenutí, výstraha
admoveō, ēre, monuī, itumpřibližovat, přisunovat
adnuō, ere, nuī, nūtumpřikyvovat, přisvědčovat, souhlasit
adolēscēns, entismladý, dospívající
adolēscō, ere, ēvī, ultumrůst, dospívat, dorůstat; vyspět, mohutnět, rozmáhat se, přibývat
adoperiō, īre, operuī, opertumpřikrývat, zakrývat, zahalovat
adorior, īrī, ortus sumudeřit, útočit
adspiciō, ere, spēxī, spectumpohlížet, hledět
adsum, adesse, adfuī (affuī), –, affutūrusbýt přítomen; pomáhat, přispívat
adūlātiō, ōnis, f.pochlebování
adulēscēns, entismladý, dospívající
adulēscentia, ae, f.mládí, dospívání
adulterō, āre, āvī, ātumcizoložit
adultus, a, umdospělý
adveniō, īre, vēnī, ventumpřicházet, přibližovat se
adventō, āre, āvī, ātumpřicházet
adventus, ūs, m.příchod, adventū při příchodu
adversārius, iī, m.protivník, odpůrce
adversor, ārī, ātus sumodporovat, stavět se na odpor
adversumproti, vůči, k (+acc.); adversum ōs přímo do tváře
adversus, a, umnepříznivý, protivný
advertō, ere, vertī, versumobracet se (k někomu / proti někomu)
advocō, āre, āvī, ātumpřivolávat; vzývat bohy
advolō, āre, āvī, ātumpřilétat
aedēs, is, f.(v sg.) místnost, chrám, svatyně; (v pl.) obydlí, dům, příbytek
aedificium, iī, n.budova
aedificō, āre, āvī, ātumstavět, budovat
aedīlis, is, m.aedil (římský úředník)
aeger, gra, grumnemocný, churavý
aegritūdō, inis, f.nemoc, choroba; sklíčenost
aegrōtō, āre, āvī, ātumstonat, být nemocný
aegrōtus, a, umnemocný
Aegyptus, ī, f.Egypt
aemula, ae, f.soupeřka, sokyně, rivalka
aemulor, ārī, ātus sum (+ acc.)závodit, soupeřit; horlivě usilovat; řevnit, žárlit
aemulus, a, umzávodící, soupeřící; horlivě následující; řevnivý, žárlivý
aēneus, a, umměděný, bronzový
aequālis, erovný; stejný, přiměřený
aequālis, is, m.vrstevník
aequāliterstejně, přiměřeně
aequēstejně
aequō, āre, āvī, ātumrovnat, urovnávat, srovnávat, vyrovnávat
aequor, oris, n.rovina, hladina
aequum, ī, n.stejná míra, stejný podíl, ex aeqō stejně
aequus, a, umrovný; klidný; spravedlivý
āēr, āeris, m.vzduch
aerārium, iī, n.státní pokladna
aes, aeris, n.bronz, předmět z bronzu, peníz; aes aliēnum dluhy
aestās, ātis, f.léto
aestimō, āre, āvī, ātumoceňovat, hodnotit, vážit si
aestimātiō, ōnis, f.odhadování, oceňování, hodnocení
aestuō, āre, āvī, ātumhořet, vřít, být rozpálen
aestus, ūs, m.žár, vedro; bouře
aetās, ātis, f.věk, doba
aeternus, a, umvěčný, stálý
aethēr, eris, m.nebe, vzduch
aetherius, a, uméterový, nebeský
aevum, ī, n.věk, doba
Āfer, Āfrī, m.Afričan
affectus, ūs, m.stav mysli, nálada; vzrušení, nadšení; náklonnost, cit; vášeň, náruživost
afferō, ferre, attulī, allātumpřinášet
afficiō, ere, affēcī, affectumzpůsobit, působit; poenā afficere postihnout, ztrestat; opatřit (někoho něčím), praemiō afficere odměnit
affirmō, āre, āvī, ātumzesilovat, upevňovat; dokazovat, potvrzovat
afflīgō, ere, afflīxī, afflīctumpřirážet, sužovat, drtit, ničit
Āfrica, ae, f.Afrika
ager, agrī, m.pole
agger, eris, m.násep, val, navážka
aggredior, ī, gressus sum (+ acc.) přistoupit, přikročit, začít, aggredī viam nastoupit cestu; působit na někoho, obrátit se na někoho; nepřátelsky napadnout
agilis, ehbitý, pohyblivý
agitō, āre, āvī, ātumpohybovat; podněcovat
agmen, inis, n.hnaní, tah, příval, nápor; tok, proud; ženoucí se stádo; vojenské tažení, pochodující vojsko, agmen novissimum zadní voj, rudis agminum neznalý boje
agnōscō, ere, nōvī, nitumpoznat; chápat, rozumět; uznat
agnus, ī, m.beránek, jehně
agō, ere, ēgī, āctumkonat, dělat, jednat, činit; hnát, in crucem agere vést na popravu
agrārius, a, umpolní, pozemkový
agrestis, epolní; divoký, planý; rolnický, selský
agricola, ae, m.rolník, sedlák, venkovan
aiō (impf. aiēbam)pravím, říkám, tvrdím; souhlasím, přitakávám, přisvědčuji
aitpraví, říká, tvrdí; soulasí, přitakává, přisvědčuje
aiuntříkají, říká se; souhlasí, přitakávají, přisvědčují
āla, ae, f.křídlo
alapa, ae, f.pohlavek, políček, facka
alauda, ae, f.skřivan, chocholouš
Albis, is, m.Labe
albus, a, umbílý
album, ī, n.bílá barva; seznam, soupis
ālea, ae, f.kostka
alēs, itis, m.okřídlenec, pták
algor, ōris, m.zima, mráz
aliāsjinak; jindy, podruhé
alibījinde
alicubiněkde
alicundeodněkud
aliēnus, a, umcizí, vypůjčený
alimentum, ī, n.výživa, potrava
aliōjinam
aliquandōjednou, kdysi; někdy, občas; konečně
aliquantulummaličko, trošku
aliquantumtrochu, kousek; dosti mnoho
aliquī (aliquis), aliqua, aliquodněkterý, nějaký
aliquidněco
aliquisněkdo
aliquotněkolik
aliquotiēnsněkolikrát
aliterjinak
ālium, iī, n.česnek
aliundeodjinud, jinde, jinam
alius, alia, aliudjiný, (bez subst.) někdo jiný, alius atque jiný než
alligō, āre, āvī, ātumpřivazovat, připoutat, svázat; zavazovat
allium, iī, n.česnek
almus, a, umživný, živící, plodný, úrodný; laskavý, dobrotivý
alnus, ī, m.olše
alō, ere, aluī, al(i)tumživit, krmit, vychovávat
alter, altera, alterumjiný, druhý; alter-alter jeden-druhý
Alpēs, ium, f.Alpy
altāre, is, n. (obvykle v pl.)oltář
altitūdō, inis, f.výška; hloubka
altum, ī, n.výška; hlubina
altus, a, umvysoký; hluboký
alvus, ī, f.břicho; úl
amārus, a, umhořký, trpký; rozhořčený, mrzutý
ambactus, ī, m.služebník, sluha
ambiguus, a, umobojaký, dvojsmyslný, sporný, neurčitý
ambitiōsus, a, umobcházející; ucházející se o přízeň; ctižádostivý
ambitus, ūs, m.obcházení, oklika, zacházka; obvod; ucházení se o úřad, quaestiō dē ambitū projednávání volebních úplatků
ambō, ae, ōoba
ambulō, āre, āvī, ātumprocházet se, chodit; bene ambulā šťastnou cestu
āmēnstaniž se
āmēns, āmentisbez rozumu, pomatený, pošetilý
amīca, ae, f.přítelkyně
amīcitia, ae, f.přátelství
amictus, ūs, m.oblékání, oblek, oděv, šat
amīcus, a, umpřátelský, laskavý
amīcus, ī, m.přítel
amita, ae, f.teta (otcova sestra)
āmittō, ere, mīsī, missumpropustit; odložit, vzdát se něčeho, pozbýt
amnis, is, m.proud, tok, secundō amnī po proudu
amō, āre, āvī, ātummilovat, mít rád
amoenus, a, umpříjemný
amor, ōris, m.láska; amor patriae láska k vlasti
āmoveō, ēre, mōvī, mōtumoddalovat, odsunovat, odstraňovat
amplēobjemně, hojně, velkolepě
amplector, ī, amplexus sumobjímat, ovíjet; obklíčit, obehnat; zahrnovat, pojímat v sebe; oblíbit si, mít rád
amplexus, ūs, m.objetí, objímání
amplus, a, umrozsáhlý, velkolepý, vznešený
amygdalum, ī, n.mandle
annebo; zda
anas, atis, f.kachna
anathema, atis, n.obětní dar; prokletí, anathema sit budiž proklet; církevní klatba
aneta, ae, f.(střv.) kachna
ancilla, ae, f.otrokyně, služka
ancora, ae, f.kotva
ancora, ae, f.kotva
angelus, ī, m.anděl
angō, ere, nxī, –sužovat, znepokojovat, týrat
angustiae, ārum, f.soutěska, průsmyk; úžina; nesnáze
angustus, a, umtěsný, úzký
anima, ae, f.vánek; dech; duše; odvaha
animadvertō, ere, rtī, rtumvšimnout si
animal, ālis, n.živočich
animus, ī, m.duše, duch, mysl, odvaha, touha
annālis, is, m. (obvykle v pl.)letopis
annōna, ae, f.úroda; zásobování; cena obílí
annōnus, a, umletitý, prastarý
anōphalēs, is, m.komár
annūntiō, āre, āvī, ātum(střv.) zvěstovat
annuō, ere, nuī, nūtumpřikyvovat, přisvědčovat, souhlasit
annus, ī, m.rok
annuus, a, umroční
ānser, eris, m.husa (obecně), houser
ante (adv.)napřed, vpředu, kupředu; dříve, předtím, ignārī sumus ante malōrum jsme neznalí dřívějších běd
ante (+ acc.)před (časově i místně)
anteādříve, předtím
antecursor, ōris, m.výzvědné oddíly
anteeō, īre (+ dat.)předčit
anteferō, ferre, tulī, lātumnést napřed; dávat přednost
antemna, ae, f.ráhno
antepōnō, ere, posuī, positumklást napřed; předkládat; dávat přednost
antequamdříve než
anterior, iuspřední
antīquitās, ātis, f.starověk
antīquus, a, umstarý, dřívější
antrum, ī, n.jeskyně; dutina
ānulus, ī, m.prsten
ānus, ī, m.kruh (např. k upoutání nohou)
anus, ūs, f.stařena
aper, aprī, m.kanec
aperiō, īre, aperuī, apertumotvírat; odhalit, prozradit
apertēzřejmě, otevřeně, nepokrytě, upřímně
apertus, a, umvolný, otevřený, zjevný, zřejmý
apis, is, f.včela
apostolicus, a, umpapežský, apoštolský
apostolus, ī, m.papež, apoštol
appāreo, ēre, uī, –objevovat se, ukazovat se; appāret je zřejmé
appellō, āre, āvī, ātumjmenovat, nazývat; oslovovat, promlouvat (k někomu), dovolávat se
appellō, ere, appulī, appulsumpřihánět; přistát (s lodí)
appendix, icis, f.přídavek
appetēns, entisžádostivý, chtivý
appetō, ere, petīvī, petītumsahat po něčem, blížit se; hnát se, spěchat; toužit, dychtit, bažit, usilovat; ucházet se, vyhledávat; udeřit, obořit se
applaudō, ere, plausī, plausumtleskat
applicō, āre, āvī, ātumpřipojit, přibližovat, přidružovat, připoutat, přikovat; oddat se
Apollō, inis, m.Apolón (bůh slunce, hudby a lékařství)
apponō, ere, posuī, positumpřikládat, přidružit
apportō, āre, āvī, ātumpřinášet, přivážet
approbō, āre, āvī, ātumschvalovat, souhlasit; potvrzovat
appropinquō, āre, āvī, ātum (často + dat.)přibližovat se, blížit se
Aprīlis, edubnový
Aprīlis, is, m.duben
aptēvhodně, případně, přiměřeně
aptō, āre, āvī, ātumpřipojovat, přidělávat
aptus, a, umpřipojený, připevněný; závislý; vhodný, schopný, způsobilý, připravený
apud (+ acc.)místně: u, při; časově též: za
aqua, ae, f.voda; (v pl.) léčivá voda, lázně; (v pl.) povodeň
aquārius, a, umvodní
aquila, ae, f.orel (obecně), orlice
aquilō, ōnis, m.severní vítr, severák
aquilōnālis, eseverní
āra, ae, f.oltář
arānea, ae, f.pavouk (obecně); pavučina
arāneum, ī, n.pavučina
arātor, ōris, m.oráč
arātrum, ī, n.pluh, rádlo, radlice
arbiter, trī, m.svědek, arbitrīs remōtīs beze svědků; rozhodce, arbiter ēlegantiārum rozhodčí ve věcech vkusu; pán, organizátor, řídící, arbiter bibendī král pitky
arbitra, ae, f.svědkyně; rozhodkyně; paní
arbitrium, iī, n.rozhodnutí, ustanovení; úsudek, zdání; vůle, moc
arbitror, ārī, ātus sumdomnívat se; být svědkem
arbor, oris, f.strom
arbustum, ī, n.stromoví, křoviny; sad
arca, ae, f.pokladna, pokladnice; truhla; skříň; rakev
arcānum, ī, n.tajnost, tajemství
arcānus, a, umuzavřený; tajný; tajemný, tajuplný
arceō, ēre, uī, –omezovat, zabraňovat (+ ak.), odvracet
arcess, ere, īvī, ītumpřivolat, zavolat, povolat, auxiliō arcessere přivolat na pomoc; pohnat před soud
Arctus (Arctos), ī, f.sever
arctus, a, umúzký, těsný; pevný; sklíčený
arcus, ūs, m.luk; oblouk; duha; klenba
ārdēns, entisplanoucí, žádostivý
ārdeō, ēre, ārsī, –, ārsūrushořet, planout; horoucně milovat; zářit, blýskat se
ārdor, ōris, m.žár, horko; zápal, nadšení, horlivost, vášeň
arduus, a, umstrmý, příkrý; obtížný, nesnadný
ārea, ae, f.volné místo, prostranství; závodiště, zápasiště, hřiště; dvůr; mlat
arēna, ae, f.písek, písčina, písečná pláž; zápasiště
ārēscō, ere, āruīschnout
argentum, ī, n.stříbro
argūmentum, ī, n.důkaz, důvod; obsah
arguō, ere, uī, ūtumprokázat, usvědčit
aridus, a, umvyschlý, vyprahlý, suchý
ariēs, etis, m.beran
arista, ae, f.klas
arma, ōrum, n.nářadí; zbroj, zbraně; válka, boj, ad arma do zbraně
armātus, a, umozbrojený, ve zbroji
armus, ī, m.rámě, plece; bok, slabiny
arō, āre, āvī, ātumorat
arrigō, ere, rēxī, rēctumvztyčit, vzpřímit, arrige aurēs nastav uši
arripiō, ere, uī, reptumpopadnout, uchopit, chopit se, iter arripere - vydat se na cestu
ars, artis, f.umění, obratnost, dovednost; řemeslo; umění; věda, ars bona vhodné umění; (v pl.) vlastnosti, prostředky, způsob jednání
artētěsně; ztuha; přísně; stručně
articulus, ī, m.článek; kloub, kotník; prst; chvíle, okamžik
artifex, ficis, m.umělec; znalec, mistr
artificium, iī, n.zaměstnání, řemeslo; dovednost, obratnost, um; umělecká činnost, umění
artus, a, umúzký, těsný; pevný; sklíčený
artus, ūs, m. (obvykle v pl.)úd; kloub
arvum, ī, n.orná půda, pole
arx, arcis, f.hrad, tvrz, útočiště
as, assis, m.as (drobná římská mince)
ascendō, ere, scendī, scēnsumvystoupit, vylézt
ascēnsumněco
ascia, ae, f.sekyra
asellus, ī, m.oslík
asinus, ī, m.osel
aspectō, āre, āvī, ātum (+ acc.)často hledět, pohlížet (na někoho)
aspectus, ūs, m.vzhled, pohled
asper, era, erumdrsný, obtížný, vzdorný
aspiciō, ere, spēxī, spectumpohlížet, hledět, pozorovat, (v pas.) být spatřen
aspīrō, āre, āvī, ātumdýchat; vanout; pomáhat
aspis, idis, f.zmije
assentiō, īre, sēnsī, –souhlasít, přisvědčovat; uznávat za správné
assentior, īrī, assēnsus sumsouhlasít, přisvědčovat; uznávat za správné
assequor, sequī, secūtus sumdostihnout, dosáhnout
assiduus, a, umpilný, vytrvalý, ustavičný; usedlý, setrvalý, stále přítomný
assimulō, āre, āvī, ātumpřipodobňovat
assistō, ere, stitī, –přistupovat, postavit se u někoho; stát, být u něčeho přítomen
assuēfaciō, facere, fēcī, factumzvykat
assuēfīō, fierī, factus sumzvykat si
assuēscō, ere, suēvī, suētumzvyknout si, přivyknout
assuētus, a, umpřivyklý, zvyklý, obvyklý, známý
astrum, ī, n.hvězda
atjenže, ale, avšak
āter, ātra, ātrumtmavý, temný, černý; neblahý, nešťastný, chmurný
Athēnae, ārum, f.Athény
Athēniēnsis, eaténský
āthlēta, ae, m.zápasník
atquea, i, také
atrōciterzuřivě, krutě, hrozně
atrōx, ōcishrozný, krutý, divý
attentēpozorně, napjatě
attentus, a, umpozorný, napjatý
Attica, ae, f.Atika
Atticus, a, umatický, aténský
Atticus, ī, m.Atičan, Atéňan
attollō, ere, –, –zdvíhat, pozdvihovat; povyšovat, zlepšovat, zdokonalovat; vychvalovat
attonō, āre, uī, itumzahřmít
attrahō, ere, traxī, tractumpřitahovat, přivádět
attribuō, ere, uī, ūtumpřidělovat; odevzdávat
auca, ae, f.husa (střv.)
auctiō, ōnis, f.rozmnožení; dražba
auctor, ōris, m.rozmnožitel, původce; rádce, navrhovatel, mē auctōre na mou radu; spisovatel, autor; (práv.) vlastník
auctōritās, ātis, f.autorita, osobnost, vliv; záruka, jistota, spolehlivost; usnesení; schválení; pověření; pravomoc
auctus, a, umzvětšený, rozmnožený
audācia, ae, f.odvaha, statečnost; drzost, opovážlivost
audācterodvážně, statečně; drze, opovážlivě
audāx, ācisodvážný, statečný; smělý, opovážlivý
audeō, ēre, ausus sumodvážit se, opovážit se; dychtit, být odhodlán
audiō, īre, īvī (iī), ītumslyšet, poslouchat, naslouchat, dovídat se
auferō, ferre, abstulī, ablātumodnášet, odstraňovat; odcizovat
augeō, ēre, auxī, auctumrozmnožovat, zvětšovat, zvyšovat; zveličovat
augmentō, āre, āvī, ātum(střv.) zvětšovat, rozmnožovat
augustus, a, umvznešený, velebný
Augustus, ī, m.srpen
aula, ae, f.hrnec, nádoba; dvůr; sál, síň
aura, ae, f.vánek; dech; vzduch; přízeň
aurātus, a, umpozlacený, zlatem zdobený
aureus, a, umzlatý
aurīga, ae, m.vozataj; kormidelník
auris, is, f.ucho, sluch
aurōra, ae, f.jitřenka; svítání
aurum, ī, n.zlato, věc ze zlata
Ausonia, ae, f.Itálie
auspicium, iī, n.pozorování věštných ptáků; ptačí věštné znamení; ochrana, záštita, vedení
auster, trī, m.jižní vítr; jih
austrālis, ejižní
Austria, ae, f.(střv.) Rakousko, Rakousy
autnebo; aut – aut buď – nebo
autemvšak, ale, avšak; pak
autumnus, ī, m.podzim
auxilium, iī, n.pomoc, podpora, přispění; pl: pomocné vojenské sbory
avāritia, ae, f.lakota, zištnost
avārus, a, umlakomý
avēbuď zdráv
āvehō, ere, vēxī, vectumodvážet, (v pas.) odjíždět
avēna, ae, f.oves; stéblo; píšťala
āvertō, ere, vertī, versumodvracet, odrážet, zahánět
avētebuďte zdrávi
avia, ae, f.babička
avidus, a, umdychtivý, žádostivý, chamtivý; lačný, hltavý, dravý
avis, avis, f.pták
āvolō, āre, āvī, ātumodlétat
avunculus, ī, m.strýc
avus, ī, m.děd, předek
axis, is, m.osa; náprava vozu; nebeská klenba
baculum, ī, n.hůl, berla
baculus, ī, m.hůl, berla
balbus, a, umkoktavý
ballista, ae, f.kamenomet
bannus, ī, m.vyhláška, klatba
baptizō, āre, āvī, ātumkřtít
barba, ae, f.vousy, brada
barbarus, a, umcizím jazykem mluvící; nevzdělaný, hrubý
barbarus, ī, m.cizinec (ani Řek, ani Říman); nevzdělanec
barbātus, a, umvousatý
bārō, ōnis, m.pán, šlechtic, baron
bāsium, iī, n.polibek
beātus, a, umblažený, šťastný; bohatý, zámožný
Belgae, ārum, m.Belgové
bellātor, ōris, m.válečník
bellicōsus, a, umválečný; bojechtivý
bellum, ī, n.válka
benedobře, bene factum dobrý skutek; rád; docela
benedicō, ere, dīxī, dictumdobrořečit; (střv.) blahořečit, požehnat, světit
benedictus, a, um(střv.) požehnaný, blahořečený
beneficium, iī, n.dobrodiní, přátelská služba, laskavost; výsada; (střv.) církevní obročí, udělený církevní úřad spojený s majetkem, prebenda, léno
benevolēns, entisdobromyslný, laskavý, ochotný
benevolentia, ae, f.dobromyslnost, laskavost, ochota, dobrá vůle
benignus, a, umdobrotivý, laskavý, vlídný, ochotný
beō, āre, āvī, ātumobdarovat; oblažit, obšťastnit
bēstia, ae, f.divoké zvíře, šelma
bibō, ere, bibī, –pít
biceps, cipitisdvouhlavý
biennium, iī, n.dvouleté období
bigae, ārum, f.dvouspřeží
bīnī, ae, apo dvou, dva a dva
bipēs, edisdvounohý
bisdvakrát
blandior, īrī, ītus sumlichotit, pochlebovat
blanditiēs, ēī, f.lichocení, úlisnost
blandus, a, umlichotivý, lichotný; vábivý, lahodný, poutavý
Bohēmia, ae, f.Čechy
Bohēmicus, a, umčeský
Bohēmus, a, umčeský
Bohēmus, ī, m.Čech
blasphēmia, ae, f.potupa, urážka
bombarda, ae, f.(střv.) velká puška, dělo
bonitās, ātis, f.dobrota, šlechetnost; úrodnost
bonum, ī, n.dobro; v pl.: majetek, statky
bonus, a, umdobrý
bōs, bovis, m. f.vůl, býk, kráva; (v pl.) dobytek
brācae, ārum, f.kalhoty
bracchium, iī, n.paže; klepeto; větev, haluz; výběžek
brevībrzy
brevis, ekrátký
brevitās, ātis, f.krátkost
Bruna, ae, f.(střv.) Brno
Brunensis, e(střv.) Brněnský
brūma, ae, f.nejkratší den, zimní slunovrat, zima
brūtus, a, umtěžký; těžkopádný; hloupý, nechápavý
bucca, ae, f.tvář, líce
bulla, ae, f.vypouklá ozdoba; kovová pečeť; bublina
bustum, ī, n.žároviště, pohřební hranice; mohyla, hrob
caballus, ī, m.kůň, hřebec
cacō, āre, āvī, ātum(vulgárně) kálet, srát
cacūmen, inis, n.špička, hrot, vrchol
cadāver, eris, n.mrtvola; zdechlina
cadō, ere, cecidī, –, cāsūruspadat, upadnout, cadere memoriā vypadnout z paměti; přihodit se, dopadat, utcumque ceciderit ať to dopoadne jakkoli; připadat, hodit se
caecus, a, umslepý; tajný, tajemný, nejistý; temný, tmavý
caedēs, is, f.vražda; zabíjení, krveprolití; krvavý střet
caedō, ere, cecīdī, caesumtlouci, bít; zabíjet; kácet, porážet; vyrýt
caelebs, libisneženatý, svobodný
caelestis, ebožský, nebeský
caelicola, ae, m.obyvatel nebes, bůh
caelō, āre, āvī, ātumtvořit reliéf, vypukle zdobit, vypuklinami krášlit
caelum, ī, n.nebe, nebesa, obloha; podnebí, počasí
caenum, ī, n.bahno, kal
caepa, ae, f.cibule
caerimōnia, ae, f.posvátný obřad
caeruleus, a, ummodravý, blankytný; tmavomodrý; ponurý, pochmurný
Caesar, aris, m.císař
caespes, itis, m.drn
calamitās, ātis, f.pohroma, neštěstí, zkáza; záhuba
calamus, ī, m.stéblo rákosu, prut; píšťala, lūdere calamō hrát na píšťalu; psací pero; štěp, roub
calcar, āris, n.ostruha
calceārius, iī, m.(střv.) obuvník, švec
calceō, āre, āvī, ātumobout
calceus, ī, m.bota
calcō, āre, āvī, ātumšlapat, dupat
calefaciō, ere, fēcī, factumohřívat, zahřívat
calidus, a, umteplý
caliga, ae, f.bota
cālīgō, inis, f.mlha; dým; mrákota, temnota
calix, calicis, m.kalich, pohár, číše
calliditās, ātis, f.chytrost, vtipnost; lstivost
callidus, a, umchytrý, vtipný; lstivý
calō, ōnis, m.vojenský vozataj; štolba; kočí
calor, ōris, m.teplo, horko
calumnia, ae, f.pomlouvání, pomluva, křivé nařčení
calumnior, ārī, ātus sumpomlouvat, křivě obvinit
calvus, a, umplešatý, lysý
calx, calcis, f.pata; kopyto; vápenec; vápno
camīnus, ī, m.pec, krb, výheň
camera, ae, f.klenutí; komora; komnata; pokladnice
camēlus, ī, m.velbloud
campāna, ae, f.zvon
campānula, ae, f.zvonek
Campānus, a, umkampánský
campus, ī, m.pole, pláň, rovina
canālis, is, m.stoka, žlab, kanál, strouha, řečiště; roura, trubka, potrubí
cancer, crī, m.rak
candēla, ae, f.svíčka
candēlābrum, ī, n.svícen
candidātus, a, umbíle oděný; ucházející se o úřad
candidātus, ī, m.ucházeč o úřad, kandidát
candidus, a, umsněhobílý, zářivě bílý; šťastný, veselý, radostný; poctivý, upřímný, ušlechtilý; hezký, sličný
canis, is, m.pes
canistrum, ī, n.košík
canō, ere, cecinī, –zpívat, opěvovat, básnit
canonicus, a, umpravidelný, řádný; (střv.) kanonický, církevní
canor, ōris, m.zpěv, zvuk
canōrus, a, umzpěvný, zvučný
cantharus, ī, m.konvice na víno
canticum, ī, n.sólový zpěv, píseň
cantilēna, ae, f.písnička
cantō, āre, āvī, ātumzpívat, opěvovat
cantus, ūs, m.zpěv, píseň
cānus, a, umšedý, šedivý, bělošedý
capācitās, ātis, f.objem, kapacita; vnímavost, chápavost
capāx, ācisobsáhlý, objemný, schopný pojmout; schopný, chápavý
capella, ae, f.kozička; (střv.) kaple
capessō, ere, īvī (iī), ītumchytat, chápat se, ujímat se; usilovat, snažit se; pospíchat
capillus, ī, m.vlas
capiō, ere, cēpī, captumbrát, chytat, zajmout; dobýt, ovládnout, obsadit, zmocnit se; fugam capere dát se na útěk
capitālis, ehlavní, úhlavní, hrdelní
capitāneus, ī, m.(střv.) hejtman, velitel
Capitōlīnus, a, umkapitolský
Capitōlium, iī, n.Kapitol
capitulum, ī, n.kapitula, kapitola
caprīnus, a, umkozí
captātiō, ōnis, f.chytání, lapání; captātiō benevolentiae úsilí získat přízeň
captīvitās, ātis, f.zajetí
captīvus, ī, m.zajatec
captō, āre, āvī, ātumchytat, lapat; pachtit se, honit se
caput, capitis, n.hlava, Prāga caput regnī Praha – hlava království
carcer, eris, m.vězení, žalář
cardinālis, ehlavní, základní
careō, ēre, uī, –, caritūrus (+ abl.)postrádat, nemít, být zbaven
carīna, ae, f.dno lodi, loď
cāritās, ātis, f.láska, oddanost; drahota
carmen, inis, n.píseň, báseň
carnifex, icis, m.řezník, kat
carō, carnis, f.maso
Carolus, ī, m.(střv.) Karel
carpō, ere, psī, ptumužít, využít; trhat, rvát, škubat; užírat, hlodat; soužit, trápit; jít, kráčet, ubírat se
Carthāginiēnsis, ekartáginský, punský
Carthāgō, inis, f.Kartágo
cārus, a, umdrahý, cenný, milý
casa, ae, f.chýše, chatrč
cāseus, ī, m.sýr
castellānus, a, umhradní
castellānus, ī, m.správce hradu, kastelán
castellum, ī, n.pevnost, tvrz, bašta
castīgō, āre, āvī, ātumkárat, vytýkat, napomínat, trestat; držet na uzdě
castitās, ātis, f.mravní čistota, bezúhonnost
castrum, ī, n.hrad, pevnost; (v pl.) tábor, prō castrīs před táborem
castus, a, ummravně čistý, bezúhonný, poctivý
cāsus, ūs, m.případ, událost, příhoda, cāsus bellī důvod k válce; pád, klesnutí, úpadek
catēna, ae, f.řetěz; (v pl.) pouta
catēnātus, a, umspoutaný
caterva, ae, f.zástup, dav; vojenská četa
cathedra, ae, f.sedadlo, křeslo, učitelské křeslo; (střv.) biskupský stolec
catulus, ī, m.mládě, štěně; ohař
catus, a, umchytrý, bystrý, obratný
cauda, ae, f.ocas
caulis, is, m.zelí, kapusta
caupōna, ae, f.hospoda, krčma
causa, ae, f.důvod, příčina, podnět; právní záležitost, spor, causam dīcere projednávat záležitost; causā (za subst. v gen.) kvůli
cautiō, ōnis, f.opatrnost, ostražitost
cautus, a, umbezpečný, opatrný, obezřetný, ostražitý
caveō, ēre, cāvī, cautumstarat se, pečovat, opatrovat; vyvarovat se, mít se na pozoru, vystříhat se
cavō, āre, āvī, ātumhloubit, vymílat, vydlabávat
cavum, ī, n.dutina, díra
cavus, a, umdutý, vyhloubený
cēdō, ere, cessī, cessumustoupit (též od čeho); postoupit (co); upustit (od čeho)
celeber, bris, breproslulý, slavný, hojně navštěvovaný; slavený, slavnostní
celebrō, āre, āvī, ātumhojně navštěvovat; slavit, velebit
celer, eris, ererychlý, hbitý
celeritās, ātis, f.rychlost, bystrost
celeriterrychle
cēlō, āre, āvī, ātumzakrývat, tajit, skrývat; dē ea rē cēlor tají se to přede mnou
celsus, a, umvzpřímený, vysoký, strmý; vznešený, velkomyslný; hrdý, pyšný
Celta, ae, m.Kelt
cēna, ae, f.hlavní jídlo, oběd; hostina
cēnō, āre, āvī, ātumjíst, obědvat
cēnseō, ēre, uī, umpočítat, capite cēnsī nemajetní; cenit, hodnotit, odhadovat; domnívat se, mínit, usuzovat
cēnsor, ōris, m.cenzor (římský úředník)
census, ūs, m.odhad majetku; majetek, jmění; (střv.) poplatek, daň; (střv.) úrok
centumsto
centuria, ae, f.setnina
centuriō, ōnis, m.setník
cēpa, ae, f.cibule
cēra, ae, f.vosk
cerevisia, ae, f.(střv.) pivo
cernō, ere, crēvī, crētumrozlišovat, rozeznávat; vidět, pozorovat; rozhodovat se
certāmen, inis, n.soupeření, zápas, závod; boj, potyčka
certējistě, opravdu; aspoň, přece
certōjistě, určitě
certō, āre, āvī, ātumzápasit, závodit, soupeřit; bojovat
certus, a, umrozhodnutý, ustanovený; jistý, zřejmý, nepochybný, certiōrem facere informovat
cerula, ae, f.kousek vosku, cerula miniāta červená rudka
cerusium, iī, n.(střv.) třešně
Celta, ae, m.Kelt
cerva, ae, f.laň
cervīx, īcis, f. (obvykle v pl.)šíje, týl, krk
cervus, ī, m.jelen
cēterī, ae, aostatní; et cētera (etc.) atd.
cēterumostatně, avšak
ceujako, právě tak jako
charta, ae, f.list papíru nebo papyru, listina, písemnost, spis; charta geōgraphica mapa
Chrīstiānus, a, umkřesťanský
chorda, ae, f.struna
chorus, ī, m.kolo, rej, kolový tanec; sbor; zástup
chronica, ae, f.letopis, kronika
cibāria, ōrum, n.strava, potrava, živobytí, molita cibāria mletá potrava
cibārius, a, umjídelní, patřící k jídlu
cibus, ī, m.pokrm, jídlo
cicāda, ae, f.cvrček, cikáda
cicātrīx, īcis, f.jizva
cicer, ciceris, n.cizrna
cicōnia, ae, f.čáp
cicur, uriskrotký
cicūta, ae, f.bolehlav
cieō, ēre, cīvī, –hýbat; otřásat; přivolávat, ad arma ciēns povolávající do zbraně; vydávat hlas; podněcovat
cīmex, icis, m.štěnice
cimīnum, ī, n.kmín
cincinnātus, a, umkučeravý, kudrnatý
cincinnus, ī, m.kučera, kudrna, kadeř
cīnctus, ūs, m.opásání; zástěra
cinerārius, iī, m.kadeřník
cingō, ere, cīnxī, cīnctumovinout, opásat; vyhrnout, podkasat; obklopit, obklíčit
cingulum, ī, n.opasek, pás
ciniflō, ōnis, m.kadeřník
cinis, eris, m.popel
circā (+ acc.)kolem, okolo
circēnsēs, ium, m.hry v cirku
circiterokolo, asi, přibližně
circuitus, ūs, m.obcházení, oklika; obvod, okruh; okolí, újezd
circulus, ī, m.kruh, kroužek
circum (adv.)kolem, okolo, vůkol
circum (+ acc.)okolo, kolem
circumdō, dare, dedī, datumdávat kolem, rozestavit kolem, obklopit, arma circumdare obléci si zbroj
circumeō, īre, iī, itumobcházet, objíždět
circumfluō, ere, fluxī, –obtékat
circumsedeō, ēre, sēdī, sessumsedět okolo; oblehnout, obklíčit,
circumstō, āre, stetīstát okolo
circumvēlō, āre, āvī, ātumobestírat, zastírat, zahalovat
circumvolō, āre, āvī, ātumlétat kolem, obletovat
cis (+ acc.)z této strany, před
citerior, iusležící z této strany, přednější, bližší
citō, āre, āvī, ātumhýbat, hnát; vyvolávat, předvolávat, obeslat
citōrychle, spěšně, honem
citrā (adv.)z této strany
citrā (+ acc.)z této strany (něčeho), na tuto stranu (něčeho), před
citrōsem
citus, a, umrychlý, hbitý, spěšný
cīvīlis, eobčanský
cīvis, is, m. f.občan, občanka
cīvitās, ātis, f.obec; stát; občanství
clādēs (clādis), is, f.škoda, ztráta; neštěstí, pohroma, zkáza, záhuba; porážka
clamtajně
clāmō, āre, āvī, ātumvolat, křičet
clāmor, ōris, m.křik, pokřik; jásot; nářek
clārēscō, ere, clāruī, –jasněji zaznívat; svítit, skvít se, zazářit; proslavit se
clārus, a, umjasný; zřejmý; slavný, proslulý
classis, is, f.loďstvo; třída
claudō, ere, clausī, clausumzavírat, uzavírat
claustrum, ī, n.(v pl.) závora, zámek; (střv.) klášter
clausula, ae, f.závěr, konec; klauzule; clausula dolī doložka namířená proti zlovolnému výkladu nebo úkonu
clausum, ī, n.závora
clausus, a, umuzavřený, omezený
clāva, ae, f.palice, hůl, kyj
clāvis, is, f.klíč
clāvus, ī, m.hřebík; nachový pruh tuniky; boule, vřed, kuří oko
clērus, ī, m.duchovenstvo
cliēns, entis, m.chráněnec, svěřenec, klient; (v Galii a Germánii) leník, vazal, poddaný; (střv.) panoš
clipeus, ī, m.okrouhlý štít
clīvus, ī, m.svah, návrší, stoupání, příkrá cesta
cloaca, ae, f.kanál, stoka
Clūsium, iī, n.dnešní Chiusi v Etrurii
coctilis, is, f.pálený, sušený
cōdex, icis, m.kniha; seznam; kmen stromu
coelum, ī, n.nebe, nebesa, obloha; podnebí, počasí
coemō, ere, ēmī, ēmptumskoupit, nakoupit
coeō, coīre, coiī, coitumscházet se
coepī, coepisse, coeptumzačínat
coeptum, ī, n.započaté dílo, podnik
coërceō, ēre, cuī, citumsvírat, držet pohromadě, ohrazovat; krotit, kárat, trestat
coetus, ūs, m.sejití se, schůze, sraz; shromáždění, sběh; sdružení, společnost
cōgitātiō, ōnis, f.přemýšlení, úvaha; úmysl, záměr
cōgitō, āre, āvī, ātumpřemýšlet, zamýšlet, uvažovat
cōgnātiō, ōnis, f.pokrevní příbuznost
cōgnātus, a, umpříbuzný, pokrevný
cognōmen, inis, n.příjmení, čestný přídomek, přezdívka
cōgnōscō, ere, cōgnōvī, cōgnitumpoznávat, shledat, dozvědět se
cōgō, ere, coēgī, coāctumshánět dohromady, shromažďovat, svolávat; zhušťovat, srážet se, tuhnout; nutit, tísnit
cohors, ortis, f.ohrada; zástup; kohorta
cohortor, ārī, ātus sumpovzbuzovat, vybízet
collābor, lābī, lāpsus sumklesat, hroutit se
collēcta, ae, f.sebrané peníze, daň
collēga, ae, m.spoluúředník; člen spolku
collēgium, iī, n.spoluúřadování, kolegium, spolek
colligō, āre, āvī, ātumsvázat, spoutat; zdržet
colligō, ere, lēgī, lēctumsbírat, shromažďovat, hromadit; shrnovat, stáčet (do kotouče); usuzovat; vzpamatovat se, vzchopit se
collis, is, m.pahorek, návrší
collocō, āre, āvī, ātumumístit, uložit, usadit; (o penězích) ukládat, vkládat, investovat
colloquium, iī, n.rozhovor, rozmluva
colloquor, ī, locūtus sumrozmlouvat, rozprávět; smlouvat, vyjednávat
collum, ī, n.krk, hrdlo, šíje, vaz; stonek
colō, āre, āvī, ātumprosévat, cedit
colō, ere, coluī, cultumobdělávat, pěstovat; vzdělávat; bydlet, obývat; uctívat
color, ōris, m.barva; pleť
columba, ae, f.holub (obecně), holubice
columbīnus, a, umholub(ič)í
columna, ae, f.sloup, pilíř
coma, ae, f.vlas; (v pl.) listí
combūrō, ere, ussī, ustumspalovat
comes, comitis, m.průvodce, druh; správce hradu; hrabě
cōmis, evlídný, přívětivý, laskavý
cōmitās, ātis, f.vlídnost
comitō, āre, āvī, ātumprovázet
comitor, ārī, ātus sumprovázet
commeātus, ūs, m.přecházení; doprava, dovoz; spíže, zásoby; zásobovací sbor
commemorō, āre, āvī, ātumvzpomenout, připomenout, zmínit se
commendō, āre, āvī, ātumodevzdat, svěřit (v ochranu)
commentārius, iī, m.zápisek, (v pl.) deník, zápisky, paměti
commeō, āre, āvī, ātumpřicházet, docházet, přecházet sem a tam
commigrō, āre, āvī, ātumpřestěhovat se
commissārius, iī, m.pověřenec, zmocněnec, komisař
committō, ere, mīsī, missumsvěřit, odevzdávat; sloučit, spojit; dopouštět se, provinit se, spáchat; proelium committere svést bitvu
commodumprávě
commodum, ī, n.pohodlí, výhoda, prospěch
commodus, a, umpohodlný, snadný; výhodný, prospěšný; vhodný, přiměřený
commoneō, ēre, uī, itumupomínat, upamatovat
commoveō, ēre, mōvī, mōtumpohnout, dojímat
commūnicō, āre, āvī, ātumsdělovat; smlouvat se (s kým); svěřovat se
commūniō, īre, īvī (iī), ītumsilně opevňovat; utvrzovat, posilovat přesvědčení
commūniō, ōnis, f.společenství, pospolitost
commūnis, espolečný, obecný
commūnitās, ātis, f.obec, společenství, pospolitost; družnost; (střv.) sdružení, cech; (střv.) městská rada; (střv.) společnost, měšťanstvo
commūtō, āre, āvī, ātumzměnit
comparātiō, ōnis, f.nachystání, připravení; srovnání, přirovnání; úmluva
comparō, āre, āvī, ātumopatřovat, získávat; připravovat; srovnávat, přirovnávat
compater, tris, m.(střv.) kmotr
compellō, āre, āvī, ātumoslovovat, promlouvat; domlouvat, kárat, obviňovat
compellō, ere, pulī, pulsumshánět, vhánět, zahánět; zatlačovat, tísnit, nutit
compēnsō, āre, āvī, ātumvyvážit, vyrovnat
comperiō, īre, perī, pertumdovědět se, zjistit
complector, plectī, plexus sumoplétat, objímat; zahrnovat v sobě, obsahovat;
compleō, ēre, ēvī, ētumnaplnit, vyplnit
complūrēs, iumnemálo, mnozí, dosti mnoho
compōnō, ere, posuī, positumskládat
comportō, āre, āvī, ātumsnášet, svážet, shromažďovat
compos, otismocen (něčeho), schopen (něčeho), vládnoucí (něčím), suī (mentis) compotem nōn esse neovládat se; účasten
comprehendō, ere, hendī, hēnsumsebrat, chytit, uchopit, zachvátit, ignem comprehere vznítit se; obsáhnout, mente comprehendere pochopit; zatknout, zajmout, dopadnout
comprimō, ere, pressī, pressumstisknout, potlačit, zkrotit
comprobō, āre, āvī, ātumschválit, uznat, potvrdit
concēdō, ere, cessī, cessumpřipouštět; dovolovat, povolovat; odejít, ustoupit; dát
concha, ae, f.lastura, ulita, skořápka; nach
concilium, iī, n.schůze, shromáždění, sněm
concipiō, ere, cōncēpī, cōnceptumsebrat hromadu, shrnout; pronášet, vyjadřovat; pojmout do sebe; pochopit; pociťovat
concīvis, is, m.spoluobčan, krajan
concordia, ae, f.svornost, jednota, soulad, shoda; smír, souhlas, dohoda
concordō, āre, āvī, ātumsouhlasit, shodovat se
concors, cordissvorný, jednomyslný, shodný
concurrō, ere, currī, cursumsbíhat se, shlukovat se; srážet se, utkat se
concursus, ūs, m.sběh, shluk, srocení, shon; srážka
condemnō, āre, āvī, ātum (+ gen.)odsoudit (k čemu)
condiciō, ōnis, f.podmínka, condiciō sine quā nōn nevyhnutelná podmínka; dohoda, úmluva, smlouva; stav, postavení, poměry
condīcō, ere, dīxī, dictumsmluvit (se), ujednat
condīmentum, ī, n.koření
condiō, īre, īvī, ītumkořenit
condō, ere, didī, ditumsložit, sepsat; stavět, budovat, zakládat, a. U. c. = ab Urbe conditā od založení Říma; uložit, uschovat; strávit, prožít
cōnferō, ferre, tulī, lātum (collātum)snášet dohromady, shromažďovat, sbírat, shánět, platit příspěvky; spojovat, slučovat; srážet se; srovnávat, porovnávat; radit se; svádět, svalovat, officia cōnferre ukládat povinnosti; sē cōnferre uchýlit se; cōnfert je prospěšné
cōnfēstimihned, okamžitě
cōnficiō, ere, fēcī, fectumdokončit, dodělat; zpracovat, strávit; sebrat, sehnat, opatřit; zdolat, zničit, podmanit, pokořit; způsobit, přivodit, zjednat, ex eā rē cōnficitur z toho vyplývá; sklíčit, zarmoutit; sepsat
cōnfictiō, ōnis, f.smyšlenka
cōnfīdō, ere, cōnfīsus sumdůvěřovat, spoléhat se
cōnfirmō, āre, āvī, ātumupevnit, posilnit, utvrdit; povzbudit
cōnfiteor, ērī, fessus sumpřiznávat se, doznávat, vyznávat
cōnflīctus, ūs, m.srážka, střetnutí
cōnflīgō, ere, flīxī, flictumsrážet se, narážet na sebe, utkat se
cōnfluēns, entis, m.soutok
cōnfluō, ere, flūxī, –stékat, sbíhat se, hrnout se
cōnfodiō, ere, fōdī, fossumprobodnout; vyklovat
cōnfringō, ere, frēgī, frāctumzlomit, zničit, rozbít
cōnfugiō, ere, fūgī, –uchýlit se někam, utéci se
cōnfūsus, a, umneuspořádaný
congeriēs, ēī, f.snůška, hromada
congerō, ere, gessī, gestumhromadit, kupit; vystavět, zbudovat; beneficia congerere zahrnout dobrodiním, crīmina congerere svádět vinu
congredior, gredī, gressus sumsejít se, střetnout se
congregō, āre, āvī, ātumshromažďovat, sdružovat
congruus, a, umshodný, úplný
coniciō, ere, iēcī, iectumházet, vrazit, vrhnout
coniugium, iī, n.sňatek, manželství
coniūnctiō, ōnis, f.spojení, svazek, spolek; spojka
coniungō, ere, iūnxī, iūnctumspojit, slučovat
coniū(n)x, iugis, m. f.manžel, manželka, choť
coniūrātiō, ōnis, f.spiknutí; společná přísaha
coniūrātus, ī, m.spiklenec
coniūrō, āre, āvī, ātumspiknout se, vzbouřit se
cōnor, ārī, ātus sum (+acc.)pokoušet se, usilovat
conqueror, ī, questus sumstěžovat si, naříkat
conquīrō, ere, quīsīvī, quīsītumshánět, vyhlédávat, sbírat
cōnsanguineus, a, umpokrevní, příbuzný
cōnscendō, ere, scendī, scēnsumvystoupit, vylézt na něco; nāvem cōnscendere vsednout na loď
cōnscientia, ae, f,svědomí, vědomí, cōnscientia scelerum špatné svědomí ze zločinu
cōnscrībō, ere, scrīpsī, scrīptumzapisovat, patrēs cōnscrīptī otcové a přísedící; sbírat na vojnu, exercitum cōnscrībere sbírat vojsko
cōnsecrātiō, ōnis, f.vysvěcení, posvěcení
cōnsecrō, āre, āvī, ātumvysvětit, zasvětit bohům
cōnsector, ārī, ātus sumpronásledovat, stíhat
cōnsēnsiō, ōnis, f.souhlas, shoda, jednomyslnost; spiknutí
cōnsēnsus, ūs, m.souhlas, shoda, schválení; spiknutí
cōnsentiō, īre, sēnsī, sēnsumsouhlasit, stejně smýšlet; usnést se; spiknout se
cōnsequentia, ae, f,důsledek, následek
cōnsequor, quī, secūtus sumnásledovat, pronásledovat; +acc.: dosahovat
cōnservō, āre, āvī, ātumuchovat, zachovat; ušetřit
cōnsīderō, āre, āvī, ātumuvážit, zvážit, brát v úvahu
cōnsīdō, ere, sēdī, –posadit se, usednout; usídlit se, usadit se, cōnsīdunt castrīs utáboří se
cōnsilium, iī, n.rada, návrh, porada, úmysl; usnesení, rozhodnutí; shromáždění, poradní sbor; rozvaha
cōnsimilis, ezcela podobný
cōnsistō, ere, stitīspolečně se stavět; zastavit se; postavit se na odpor, odolávat; zakládat se, záležet, záviset; stanout, přestat, usadit se, uklidňovat se
cōnsistōrium, iī, n.shromáždění, zasedání, konzistoř
cōnsōlātiō, ōnis, f.útěcha
cōnsolor, ārī, ātus sumutěšovat
cōnspectus, ūs, m.pohled, dohled, pozorování; in cōnspectū eius před jeho očima
cōnspiciō, ere, exī, ctumspatřit, uvidět, zpozorovat, (v pas.) být vidět, budit pozornost
cōnstāns, antisstálý, trvalý, pevný; vytrvalý, důsledný
cōnstantia, ae, f.stálost, pevnost, vytrvalost
cōnstituō, ere, uī, ūtumpostavit, zřídit, ustavit, ustanovit
cōnstō, āre, stitī, –pevně stát, trvat, být jisté, cōnstat je známo; skládat se, sestávat; (o ceně) stát, být za
cōnstringō, ere, strīnxī, strictumsvázat, spoutat, utahovat
cōnstruō, ere, ūxī, ūctumnahromadit, nakupit; složit, sestavit
consuāsor, ōris, m.rádce
cōnsuēscō, ere, suēvī, suētumzvykat si, přivykat; cōnsuēscō abesse obvykle se neúčastním
cōnsuētūdō, inis, f.zvyk, obyčej; důvěrný styk
cōnsuētus, a, umobvyklý, navyklý
cōnsul, lis, m.konzul
cōnsulāris, ekonzulský
cōnsulāris, is, m.bývalý konzul
cōnsulātus, ūs, m.konzulát, konzulský úřad
cōnsulō, ere, suluī, sultumradit se, rokovat; (+ dat) pečovat; (+ acc.) ptát se na radu
cōnsultō, āre, āvī, ātumptát se na radu; (dobře) uvážit
cōnsultor, ōris, m.rádce; dotazovatel (v právní věci), klient
cōnsultum, ī, n.usnesení, rozhodnutí, ustanovení
cōnsummō, āre, āvī, ātumsečíst, shrnout; dokončit, vykonat
cōnsūmō, ere, sūmpsī, sūmptumstrávit, spotřebovat
contemnō, ere, tempsī, temptumnedbat, podceňovat, pohrdat, opovrhovat
contemplātiō, ōnis, f.uvažování, rozjímání
contendō, ere, tendī, tentumzápasit; srovnávat; napínat; namáhat se, spěchat, rychle táhnout
contentiō, ōnis, f.napínání; srovnávání; spor, zápas, soupeření
contentus, a, umspokojený; napjatý, usilovný
conticēscō, ere, cuī, –umlkat, utichnout
conterō, ere, contrīvī, contrītummařit, ničit
contexō, ere, xuī, xtumsplétat, spojovat; navazovat, pokračovat
conticinium, iī, n.večer, začátek noci
contiguus, a, umsousední, vedlejší, hraniční, stýkající se
continēns, entisdržící pohromadě, souvislý, nepřetržitý; sousední, následující
continenterneustále, ustavičně, nepřetržitě, souvisle
contineō, ēre, tinuī, tentumdržet pohromadě, spojovat; zachovávat, udržovat; zadržovat, omezovat, svírat, poutat; obsahovat
contingō, ere, contigī, contāctumdotýkat se, týkat se; dosáhnout, dařit se, contingit stává se, mētam contingere dosáhnout cíle;
continuus, a, umsouvislý, ustavičný, nepřetržitý, sousední
contiō, ōnis, f.řeč, shromáždění
contiōnor, ārī, ātus sumřečnit
contrā (adv.)naproti
contrā (+ acc.)proti
contractus, a, umúzký, stísněný, stažený; zkrácený, krátký, stručný
contractus, ūs, m.(střv.) stažení; (střv.) sjednání obchodu; (střv.) smlouva
contrādīcō, ere, īxī, dictumodporovat
contrahō, ere, traxī, tractumstahovat, zužovat, svinovat; smršťovat, zkracovat; sjednat, smluvit; shromáždit, contrahere dēbita zadlužovat se
contrārium, iī, n.opak, protiklad
contrārius, a, umopačný, protější, protilehlý, ē contrāriō naopak; protivný, odporující, škodlivý
contrōversia, ae, f.spor, rozepře
contumāx, ācisvzdorný, nepoddajný
contumēlia, ae, f.potupa, pohana, urážka
conturbō, āre, āvī, ātumuvést do zmatku, pomíchat
contus, ī, m.bidlo, tyč
conūbium, iī, n.snubní právo; sňatek, manželství
cōnus, ī, m.kužel, šiška
convalēscō, ere, valuī, –uzdravovat se, sílit
conveniēns, entispřiléhající, přiměřený, vhodný, shodný
conveniō, īre, vēnī, ventumscházet se, setkat se, navštívit; smluvit se, dohodnout se, shodnout se, ujednat; hodit se, příslušet, convenit sluší se
conventus, ūs, m.shromáždění, sněm; soud
convertō, ere, vertī, versumobrátit, zvrátit; překládat, tlumočit
convexus, a, umklenutý; spádný
convīcium, iī, n.povyk, hádky; lání, nadávání; rouhání
convīctor, ōris, m.společník
convincō, ere, vīcī, victumúplně přemoci; usvědčit, zjevně dokázat, convictī iūdiciīs usvědčení na soudech
convīva, ae, m.společník (při hostině)
convīvium, iī, n.hostina
convocō, āre, āvī, ātumsvolat
coorior, īrī, ortus sumpovstat, vzchopit se; vzniknout
cōpia, ae, f.hojnost, zásoba, dostatek; možnost, příležitost; (v pl.) vojenské sbory
cōpiōsus, a, umhojně zásobený, bohatý, obsáhlý
cōpula, ae, f.pouto, pojítko
cōpulātiō, ōnis, f.spojení, svazek, testimōnium cōpulātiōnis oddací list
coquō, ere, coxī, coctumvařit; péct; (v pas.) zrát
cor, cordis, n.srdce
cōram (adv.)tváří v tvář
cōram (+ abl.)před (někým), v něčí přítomnosti
corbis, is, m. f.koš
coriārius, iī, m.koželuh
Corinthus, ī, f.Korint
corium, iī, n.kůže
cornīx, īcis, f.vrána
cornū, ūs, n.roh, paroh; polní roh (na troubení); křídlo šiku
corōna, ae, f.věnec, koruna, kruh
corōnō, āre, āvī, ātumvěnčit, korunovat
corporālis, etělesný, osobní
corpus, oris, n.tělo; předmět, těleso; celek, soubor
corpusculum, ī, n.tělísko, zrníčko, smítko prachu
corrēctiō, ōnis, f.oprava, náprava, polepšení
corrigia, ae, f.(střv.) řemen
corrigō, ere, rēxī, rēctumopravovat, napravovat; rovnat, narovnávat
corripiō, ere, ripuī, reptumuchvátit, popadnout
corrumpō, ere, rūpī, ruptumzkazit, zmařit, porušit; podplácet
corruō, ere, ruī, –sesout se, zhroutit se, zřítit se
corruptēla, ae, f.zkaženost; podplacení
cortex, icis, m. f.kůra stromů, lýko; korek
corvus, ī, m.havran
cothurnus, ī, m.střevíc
cotīdiānus, a, umkaždodenní, všední
cotīdiēkaždodenně
cottīdiānus, a, umkaždodenní, všední
cottīdiēkaždodenně
coxa, ae, f.kyčel
crāszítra
crāstinuszítřejší
creātor, ōris, m.stvořitel
creātūra, ae, f.stvoření
crēber, bra, brumhojný, četný; častý; hustý
crēbrōhojně, často, zhusta
crēdibilis, euvěřitelný, věrohodný
crēditor, ōris, m.věřitel
crēdō, ere, didī, ditum (+ dat.)věřit, důvěřovat (komu); svěřit, půjčit (komu)
crēdulus, a, umdůvěřivý
cremō, āre, āvī, ātumspalovat, upalovat
creō, āre, āvī, ātumtvořit; volit; rodit, plodit
crepitō, āre, āvī, –rachotit, řinčet
crepō, āre, uī, –chřestit; hlasitě mluvit
Crēs, ētis, m.Kréťan
crēscō, ere, crēvī, crētumrůst, vyrůstat, vzmáhat se
Crēta, ae, f.Kréta
crēta, ae, f.křída, bílá hlinka
Crētēnsis, eKrétský
crētus, a, umvzešlý, vyrostlý, zrozený
crībrō, āre, āvī, ātumprosévat
crībrum, ī, n.síto
crīmen, inis, n.obvinění, nařknutí, žaloba; výčitka, výtka; provinění, zločin
crīnis, is, m.vlas, vlasy
crista, ae, f.hřeben; chochol
crocus, ī, m.šafrán
cruciāta, ae, f.(střv.) křížová výprava
cruciātus, ūs, m.křižování, mučení, útrapa, trýzeň
crucifīgō, ere, fīxī, fīxumukřižovat
cruciō, āre, āvī, ātumtýrat, mučit
crūdēlis, ekrutý, ukrutný, bezcitný, hrozný
crūdelitās, ātis, f.krutost
cruor, ōris, m.krev (z poranění); krveprolití
crūs, crūris, n.holeň, bérce, noha, hnát
crūsta, ae, f.kůra; skořápka; tuhý povlak
crux, crucis, f.kříž
cubiculum, ī, n.ložnice
cubīle, is, n.lože, lůžko, postel; brloh, pelech, doupě
cubō, āre, cubuī, cubitumležet, odpočívat; ležet při jídle
cubitum, ī, n.loket
cucullus, ī, m.sáček, kornout
cucūlus, ī, m.kukačka
cūdō, ere, cūdī, cūdsum(střv.) tlouci, kovat
culex, icis, m.komár
culīna, ae, f.kuchyně
culleus, ī, m.měch, pytel
culmen, inis, n.střecha, vrchol
culmus, ī, m.stéblo; sláma
culpa, ae, f.vina, provinění, hřích
culpō, āre, āvī, ātumvinit, obviňovat
culter, trī, m.nůž
cultiō, ōnis, f.pěstění, vzdělávání
cultor, ōris, m.pěstitel, ctitel
cultūra, ae, f.pěstování, vzdělávání, zušlechťování; agrī cultūra zemědělství
cultus, a, umobdělaný, pěstovaný, upravený, vzdělaný
cultus, ūs, m.pěstování, obhospodařování; vzdělávání; způsob života
cum (předložka, + abl.)s, se
cum (spojka)(časová) když, cum prīmum jakmile; (příč.) protože; (přípust.) i když
cumīnum, ī, n.kmín
cumulus, ī, m.hromada, kupa; dovršení
cūnae, ārum, f.kolébka; hnízdo
cūnctātor, ōris, m.váhavec, loudal
cūnctor, ārī, ātus sumváhat, rozmýšlet se, otálet
cūnctus, a, umveškerý, všechen, celý
cuneus, ī, m.klín
cupiditās, ātis, f.dychtivost, žádostivost, chtivost, touha
cupīdō, inis, f.touha, dychtivost, žádostivost
cupidus, a, umžádostivý, chtivý, dychtivý; vášnivý, náruživý
cupiō, ere, īvī (iī), ītumdychtit, žádat, toužit
cūprum, ī, n.měď
cūrproč, nač
cūra, ae, f.péče, starost, opatrování; dohled, dozor, správa; starostlivost, obava, strast
cūrātiō, ōnis, f.péče, léčení
cūria, ae, f.sdružení několika rodů; budova senátu; senát, rada; (střv.) dvůr, cūria Rōmāna papežská kurie, cūria rūsticālis statek
cūriōsitās, ātis, f.zvědavost
cūriōsus, a, umzvědavý
cūrō, āre, āvī, ātumstarat se, pečovat; léčit, ošetřovat
curriculum, ī, n.běh, závodiště curriculum vītae životopis
currō, ere, cucurrī, cursumběžet
currus, ūs, m.vůz
cursimběhem, honem, spěšně
cursor, ōris, m.běžec, rychlý posel
cursus, ūs, m.běh, plavba, let; dráha, směr
curtile, is, n.(střv.) zahrádka před domem
curtus, a, umobřezaný, zkrácený
curvāmen, inis, n.zakřivení, oblouk, ohyb
curvō, āre, āvī, ātumzakřivit, ohnout
curvus, a, umzakřivený, ohnutý
cuspis, idis, f.hrot; kopí, oštěp; trojzubec
custōdia, ae, f.hlídání, střežení; hlídka, stráž; vazba, vězení
custōdiō, īre, īvī, ītumhlídat, střežit
custōs, ōdis, m. f.strážce, strážkyně, hlídač, ochránce, ochránkyně
cutis, is, f.kůže
cycnus, ī, m.labuť (obecně)
cygnus, ī, m.labuť (obecně)
dāma, ae, f.daněk, kamzík
damnō, āre, āvī, ātumodsoudit, potrestat capite damnāre odsoudit k smrti, labōris damnāre odsoudit k práci; zavázat, vōtī damnārī být zavázán k vyplnění slibu bohům
damnum, ī, n.škoda, újma, ztráta; pokuta, trest, damnō coercēre pokutovat
Danaī, ōrum, m.Řekové
dapifer, erī, m.jídlonoš
daps, dapis, f. (obvykle v pl.)hostina, obětní hody; pokrm, jídlo
datiō, ōnis, f.dávání, dávka
dē (+ abl.)(odněkud) ze; z (něčeho); (o čase) o, za, dē media nocte o půlnoci, dē tertia vigilia za třetí noční hlídky; (o příčině) pro, za, z; (o způsobu) podle, po; (o vztahu) o
dea, ae, f.bohyně
dēbellō, āre, āvī, ātumskončit válku, dobojovat; zdolat, přemoci, zdrtit, zcela pokořit
dēbeō, ēre, dēbuī, dēbitumbýt povinen, muset; dlužit
dēbilis, eslabý, vysílený, zesláblý, mdlý
dēbitor, ōris, m.dlužník; (střv.) viník
dēbitum, ī, n.dluh; daň, závazek; (střv.) vina
dēcēdō, ere, cessī, cessumodcházet, vzdalovat se, ustupovat, odstupovat, nōn dēcēdēbat īnfāmia nedala se zažehnat zlá pověst
decemdeset
December, bris, m.prosinec
decemvir, ī, m. (obvykle v pl.)člen desetičlenné komise
decens, entisslušný, způsobný, náležitý; slušivý; sličný, půvabný, rozkošný
dēceptus, a, umoklamaný
dēcernō, ere, crēvī, crētumrozhodovat; ustanovit
decet, ēre, decuit (+ acc.)slušet se, hodit se, quibus decet (vōs) terrōrī esse jimž byste měli postrachem být
dēcīdō, ere, cidī, –spadnout
dēcīdō, ere, cīdī, cīsumutnout, odříznout; rozhodnout
deciēsdesetkrát
dēcipiō, ere, cēpī, ceptumklamat, šálit, podvádět
dēclārō, āre, āvī, ātumveřejně vyhlašovat, označovat; objasnit
dēclīve, is, n.svah, spád, úbočí
dēclīvis, esvažitý, spádný
decor, ōris, m.ozdoba; slušnost, důstojnost; půvab, sličnost, vnada
decorō, āre, āvī, ātumzdobit; vyznamenávat
decōrus, a, umslušný, vhodný; důstojný, čestný; hezký, půvabný
dēcrēscō, ere, –, –ubývat, zmenšovat se, mizet, (o vodě) opadávat
dēcrētum, ī, n.rozhodnutí, usnesení
dēcurrō, ere, currī, cursumsbíhat dolů, stékat
decuma, ae, f.(střv.) desátek
decus, coris, n.ozdoba, okrasa; půvab, krása; ctnost, poctivost, čest
dedecet, ēre, cuitnesluší se, nehodí se
dēdecus, oris, n.hanba, ostuda, hanebný čin
dědicō, āre, āvī, ātumslavnostně ohlašovat, zasvětit
dēditiō, ōnis, f.vzdání se, poddání, porobení
dēdō, ere, didī, ditumvydat; v pas. věnovat se; sē dēdere poddat se
dēdūcō, ere, dūxī, ductumsvádět (dolů), spouštět, stahovat; zavádět, odvádět
dēfendō, ere, dēfendī, dēfēnsumodhánět, odrážet; bránit, hájit; obhajovat se
dēfēnsa, ae, f.obrana, obhajoba
dēfensiō, ōnis, f.obrana, obhajoba
dēfēnsor, ōris, m.obránce, odvratitel, obhájce
dēferō, ferre, tulī, lātumsnášet (dolů); nést, donášet, přinášet; udat, oznamovat
dēfessus, a, umzcela unavený, zemdlený, vysílený
dēficiō, ere, fēcī, fectumodstupovat, odpadat, opouštět (koho); ubývat, scházet, nedostávat se; ochabovat, umdlévat, animō dēficere klesati na duchu; tempus mihi dēficit chybí mi čas
dēfleō, ēre, ēvī, ētumoplakávat; s pláčem vyprávět
dēfodiō, ere, fōdī, fossumvykopat, odhrabat; zakopat, zahrabat, pohřbít
dēformitās, ātis, f.znetvoření, zohavení, ohavnost
dēformō, āre, āvī, ātumznetvořit, zohavit; zhanobit, potupit; vytvářet, zobrazit
dēformis, ebeztvarý, znetvořený; nevzhledný, ošklivý
dēfrēnātus, a, umbezuzdný
dēfūnctus, a, umzemřelý, zesnulý, missa dēfūnctōrum zádušní mše
dēfungor, ī, functus sumúplně dokončit, úplně vyřídit; přestát; zemřít, skonat
dēgener, erisodrodilý, zvrhlý, nešlechtěný, zvrácený
dēgustō, āre, āvī, ātumochutnávat, okoušet
dēiciō, ere, iēcī, iectumshodit, svrhnout; sklánět, sklápět; zahnat, odvracet
deinmístně: odtud, dále; časově: od té doby, potom
deinde(místně) odtud, dále; (časově) od té doby, potom
dēlectō, āre, āvī, ātumtěšit, bavit se
dēlēgō, āre, āvī, ātumodesílat, odkázat, svěřit
dēleō, ēre, ēvī, ētumničit; hubit, vyhladit
dēlētus, a, umzničený; vyhubený
dēlīberātiō, ōnis, f.rozmýšlení, uvažování, porada
dēlīberō, āre, āvī, ātumuvažovat, zvažovat, rozmýšlet se, přemýšlet; rozmyslet se, rozhodnout se, odhodlat se
dēlicātus, a, umpůvabný, rozkošný; rozmařilý, rozkošnický
dēliciae, ārum, f.lákadlo, požitek, rozkoš, potěšení, esse in dēliciīs být v oblibě
dēlictum, ī, n.provinění, poklesek, přestupek, zločin, corpus dēlictī doličný předmět
dēligō, āre, āvī, ātumuvazovat, připevňovat
dēligō, ere, lēgī, lēctumvybrat, vyvolit; vyřazovat
dēlīrium, iī, n.blouznění
Delphī, ōrum, m.Delfy, město na úpatí Parnasu s proslulou věštírnou
delphīnus, ī, m.delfín; plískavice
dēlūbrum, ī, n.chrám, svatyně
dēlūdō, ere, lūsī, lūsumklamat, podvádět
Dēlus (Dēlos), ī, f.ostrov Délos
dēmānō, āre, āvī, ātumstékat, splývat
dēmēns, entiszbavený mysli, bez rozumu, šílený, nepříčetný
dēmigrō, āre, āvī, ātumodstěhovat se, vystěhovat se, odejít
dēminūtiō, ōnis, f.zmenšení, úbytek, zkrácení, ztráta, dēminūtiō capitis omezení občanských práv
dēmittō, ere, mīsī, missumspouštět, sklopit
dēmō, ere, dēmpsī, dēmptumsnímat, odstraňovat, odnít, ubrat
dēmōnstrō, āre, āvī, ātumnázorně ukazovat, předvést, sdělovat, dokazovat, quod erat dēmōnstrandum což se mělo dokázat
dēmoveō, ēre, mōvī, mōtumodstraňovat, zapuzovat, odklidit
dēmumteprve, konečně
dēnegō, āre, āvī, ātumodepřít, důrazně popírat
dēnī, ae, apo deseti, desaterý
dēnigrō, āre, āvī, ātumočernit, začernit
dēniquekonečně, nakonec, zkrátka, vůbec
dēns, dentis, m.zub
dēnuntiō, āre, āvī, ātumohlašovat, oznamovat; předpovídat, prorokovat
dēnuōznovu, opět
dēpellō, ere, pulī, pulsumzahnat (dolů), svrhávat, odehnat; zahánět, odstraňovat, odvracet
dēplōrō, āre, āvī, ātumhořce plakat, bědovat, oplakávat
dēpōnō, ere, posuī, pos(i)tumodložit, položit, postavit; uložit, uschovat, svěřit; zaplašit, zapudit, sitim dēpōnere uhasit žízeň
dēportō, āre, āvī, ātumodnášet, odvážet, dopravovat; odvádět, eskortovat, deportovat, vypovídat
dēprecor, ārī, ātus sumprosit za odvrácení (zlého), vyprošovat si, přimlouvat se; dēprecātus prosiv nebo prošený
dēprimō, ere, pressī, pressumstlačit, snížit, potopit; prohlubovat, vykopat; potlačit
dēprōmō, ere, prōmpsī, prōmptumvynímat, vyjímat, vybírat, odebrat
dērelinquō, ere, līquī, lictumopustit, nechat, dát jako zástavu
dērogō, āre, āvī, ātumodnímat, ubírat, částečně rušit, dērogāre lēgī omezit platnost zákona
dēscendō, ere, ndī, nsum (+ abl.)sestoupit, sejít, spadávat; odvozovat se; vtrhnout, vnikat
dēscrībō, ere, scrīpsī, scrīptumpopisovat, líčit; zobrazovat
dēserō, ere, uī, rtumopustit, zanechat, zanedbat
dēsertum, ī, n.pustina, poušť
dēsertus, a, umpustý, opuštěný
dēsīderium, iī, n.přání, touha, stesk
dēsīderō, āre, āvī, ātum (+ acc.)toužit, žádat si; postrádat, pohřešovat; (v pas.) chybět, nedostávat se
dēsignō, āre, āvī ātumoznačovat, zobrazovat, předurčit, cōnsul dēsignātus konzul zvolený pro příští rok
dēsiliō, īre, siluī, –seskakovat, rychle plynout
dēsinō, ere, sīvī (siī), situmpřestávat, ustávat; nechávat (něčeho)
dēsistō, ere, stitī, –přestat, končit
dēsōlō, āre, āvī, ātumosamocovat, opouštět
dēspērātiō, ōnis, f.beznaděj, zoufalství
dēspērō, āre, āvī, ātumztrácet naději, pozbývat naděje, zoufat, nedoufat
dēspiciō, ere, spexī, spectumshlížet; pohrdat; přehlížet, opomíjet, nedbat
dēstillō, āre, āvī, ātumodkapávat
dēstinātiō, ōnis, f.určení, ustanovení; rozhodnutní, pevný úmysl
dēstinō, āre, āvī, ātumurčit, stanovit; upevňovat; rozhodnout se, odhodlat se
dēstituō, ere, stituī, stitūtumopustit, zradit, postavit stranou
dēstringō, ere, strinxī, strictumodtrhnout, strhnout, gladium dēstringere tasit meč; zlehka se dotýkat, škrábnout, lehce ranit
dēstruō, ere, ūxī, uctumzničit, zbořit
dēsum, dēesse, dēfuī, –, dēfutūrusnebýt přítomen, scházet, chybět
dēsupershora
dētegō, ere, tēxī, tēctumodkrýt, odhalit; vyzradit
dēterminō, āre, āvī, ātumvymezit, ohraničit
dēterreō, ēre, uī, itumodstrašovat, odvracet
dētestābilis, ehodný opovržení; prokletý; ohavný
dētestor, ārī, ātus sumproklínat, odmítat
dētrahō, ere, trāxī, trāctumstahovat, strhávat; zlehčovat, odnímat, ubírat; oddálit, odvést
dētrīmentum, ī, n.vysílení; škoda, újma, ztráta; porážka
dētrūdō, ere, ūsī, trūsumsrazit, svrhnout
deus, ī, m.bůh, deus ex māchinā bůh spuštěný strojem na scénu (klasický závěr antických dramat), dī superī nebeští bohové, dī īnferī bohové podsvětí
dēvastō, āre, āvī, ātumúplně zpustošit, vyplenit
dēvius, a, umzcestný, vybočující; odlehlý, vzdálený
dēvocō, āre, āvī, ātumsvolávat, přivolat, svádět
dēvolō, āre, āvī, ātumsletět, seběhnout; odkvapit
dēvolvō, ere, volvī, volūtumspadnout, svalit; (v pas.) svalit se, připadnout
dēvōtiō, ōnis, f.zbožnost, oddanost, zaslíbení
dēvoveō, ēre, vōvī, vōtumzaslibovat, zasvěcovat; věnovat se; proklet
dexter, era, erumpravý; příznivý, šťastný
dexter, tra, trumpravý; příznivý, šťastný
diciō, ōnis, f.moc, panství, vláda
dicō, āre, āvī, ātumslavnostně ohlásit; zasvětit; věnovat
dīcō, ere, dīxī, dictumpovídat, říkat, pravit, vyprávět
dictātōr, ōris, m.diktátor
dictātūra, ae, f.diktatura, úřad diktátora
dictō, āre, āvī, ātumpředříkávat, diktovat
dictum, ī, n.výrok, slovo
dictus, a, umřečený, tento
diēs, ēī, m. (určitý den: f.)den, diū noctūque ve dne i v noci
differō, ferre, distulī, dīlātumšířit, roznášet, rozhlašovat; odkládat, protahovat; lišit se
difficilis, eobtížný, náročný, nesnadný
difficillimus, a, umnejobtížnější, nejnáročnější
difficiliternesnadno, obtížně
difficultās, ātis, f.obtíž, nesnáz, svízel
difficulternesnadno, obtížně
diffīdō, ere, diffīsus sumnedůvěřovat, nespoléhat; být ve vnitřním rozporu, diffīdere rēbus suīs zoufat nad svou situací
diffugiō, ere, fūgī, –rozutéct se, rozprchnout se
diffundō, ere, fūdī, fūsumrozlévat, vylévat; šířit, rozptylovat
digitus, ī, m.prst; palec (míra)
dignitās, ātis, f.důstojnost, vážnost; zásluha, hodnost; nádhera, okázalost, velkolepost
dīgnōscō, ere, nōvī, –rozeznávat, rozlišovat, rozpoznávat
dignor, ārī, ātus sumpokládat za hodna, ráčit
dignus, a, um (+ abl.)důstojný, zasloužilý, hodný čehosi; přiměřený, zasloužený
dīlābor, ī, lāpsus sumrozpadat se, rozptylovat se, mizet
dīlēctus, a, ummilý, oblíbený
dīligēns, entispečlivý, dbalý, svědomitý
dīligentia, ae, f.pečlivost, svědomitost
dīligō, ere, lēxī, lēctumvybírat, oblíbit si, mít rád
dīlūcēscō, ere, lēxī, lēctumprosvětlit se, rozednít se
dīluviēs, ēī, f.povodeň, potopa; zkáza, záhuba
dīluvium, iī, n.povodeň, potopa; zkáza, záhuba
dīmicō, āre, āvī, ātumzápasit, bojovat, střetat se
dīmidium, iī, n.polovina, půlka
dīmittō, ere, mīsī, missumrozeslat, vyslat; rozpustit; propustit, pustit; (střv.) odpustit
dīmoveō, ēre, mōvī, mōtumrozdělovat, rozrážet; odhánět, odvracet, zapudit
dīnōscō, ere, nōvī, –rozeznávat, rozlišovat, rozpoznávat, dīnoscitur je známo
dioecēsis, is, f.správní okres, (střv.) diecéze
diōta, ae, f.dvojuchá nádoba
dīrēctus, a , umpřímý, rovný
dīrēctēpřímo
dīrigō, ere, rēxī, rēctumřídit; zaměřit
dirimō, ere, ēmī, ēmptumrozdělovat, odlučovat; roztrhnout; rozhodnout, dirimere bellum rozhodnout válku; přerušovat
dīripiō, ere, ripuī, reptumroztrhnout, rozebírat; rozkrádat, plenit
dīruō, ere, uī, ūtumbořit
dīrus, a , umhrozný, děsivý, krutý
Dīs, Dītis, m.Pluto, vládce podsvětí
dīs, dītisbohatý, zámožný
discēdō, ere, cessī, cessumrozcházet se, rozestoupit se, rozptylovat se; odcházet, odtáhnout, ustoupit
discernō, ere, crēvī, crētumrozlišovat, rozeznávat; odlučovat; rozsuzovat
discerpō, ere, psī, ptumroztrhat, rozervat, rozsápat
disciplīna, ae, f.vyučování, vzdělání, učení; znalost; výchova, kázeň; (v pl.) vědní obory
discipula, ae, f.žákyně
discipulus, ī, m.žák
discō, ere, didicī, –učit se, naučit se, poznávat
discordia, ae, f.svár, nesvornost, roztržka
discors, cordisnesvorný, svárlivý, odbojný; neshodný, různý
discrepō, āre, āvī (uī), –různit se, lišit se, neshodovat se, odchylovat se
discrīmen, inis, n.rozhraní, mezera, přehrada, vzdálenost; rozlišování, rozdělování, rozhodování se; rozhodný čin, rozhodná doba, zkouška
discurrō, ere, currī, cursumrozběhnout se, rozptýlit se; pobíhat, těkat
discus, ī, m.kotouč; mísa, talíř
discutiō, ere, cussī, cussumrozrážet, roztříštit, rozhánět; mařit; probírat, diskutovat
disiciō, ere, iēcī, iectumrozházet, rozmetat, rozptýlit, rozehnat; rozrazit, roztříštit; překazit
dispōnō, ere, posuī, positumnakládat s něčím; urovnat, uspořádat
disputātiō, ōnis, f.rozprava, disputace, zkoumání, bádání, pojednání
disputō, āre, āvī, ātumrozmlouvat, rozprávět, rozvažovat; vypočítat
dissēnsiō, ōnis, f.rozkol, nesouhlas, spor
disserō, ere, seruī, sertumvykládat, rozebírat, rozprávět, promlouvat, mluvit, pojednávat o něčem
disserō, ere, sēvī, situmrozsévat
dissideō, ēre, sēdī, sessumbýt vzdálen; neshodovat se, nesnášet se
dissimilis, enepodobný, rozdílný, odlišný, jiný
dissimillimusnejrozdílnější, nejodlišnější
dissimulātor, ōris, m.ten, kdo něco zatajuje
dissimulō, āre, āvī, ātumzatajovat, předstírat
dissipātus, a, umrozdrobený, rozptýlený, roztroušený, nesouvislý
dissolvō, ere, solvī, solūtumrozpouštět, rozvazovat, rozlučovat, nāvis dissolvitur loď se rozpadá; rozřešit; zaplatit; rušit, končit
distinguō, ere, stīnxī, stīnctumpestře zdobit, dodat rozmanitosti; rozlišovat, dělit, tříbit
distō, āre, –, –být vzálen; lišit se, distat je rozdíl
distrahō, ere, traxī, tractumroztahovat, roztrhávat, roznášet
distribuō, ere, uī, ūtumrozdělovat, rozdávat, přidělovat
disturbō, āre, āvī, ātumprudce rozhánět; rozrušovat, rozvracet
dītō, āre, āvī, ātum (dīves)obohacovat, štědře obdarovat
dītior, iusbohatší
dītissimus, a, umnejbohatší, velmi bohatý
diūdlouho
diūtiusdéle, příliš dlouho
diūtissimēnejdéle, velmi dlouho
dīva, ae, f.bohyně
dīversus, a, umrůzný, rozdílný
dīves, dīvitisbohatý, zámožný, dīves opum bohatý statky; úrodný, výnosný
dīvidō, ere, vīsī, vīsumdělit, rozdělovat, rozdávat; oddělovat, odlučovat, rozdvojovat; rozvrhnout, uspořádat
dīvīnēbožsky
dīvīnus, a, umbožský, boží, svatý, dīvīnum officium bohoslužba
dīvīsiō, ōnis, f.dělení, rozdělení, třídění; rozdělování, rozdávání
dīvīsus, a, umrozdělený
dīvitiae, ārum, f.bohatství, přepych, poklady
dīvitior, iusbohatší
dīvitissimus, a, umnejbohatší, velmi bohatý
dīvum, ī, n.nebe
dō, dare, dedī, datumdávat, darovat, dō ut dēs dávám abys dal
doceō, ēre, docuī, doctum (aliquam aliqod)učit (někoho něčemu), poučovat (někoho o něčem); vyprávět, oznamovat (někomu něco)
doctor, ōris, m.učenec, učitel
doctrīna, ae, f.vyučování; nauka, věda; vzdělání, vzdělanost, učenost
doctus, a, umučený, vzdělaný
dogma, atis, n.učení, názor, zásada
doleō, ēre, uī, –, dolitūruscítit bolest; litovat, rmoutit se, těžce nést
dōliātor, ōris, m.(střv.) bečvář, bednář
dōlium, iī, n.sud, bečka
dolor, ōris, m.bolest; žal, zármutek
dolorōsus, a, um(střv.) bolestný
dolōsus, a, umlstivý, podvodný, úskočný
dolus, ī, m.podvod, lest, úklad, nástraha
domesticus, a, umdomácí, rodinný; tuzemský
domicilium, iī, n.příbytek, obydlí, sídlo
dominātiō, ōnis, f.panování, vláda, nadvláda
domina, ae, f.paní, hospodyně, vládkyně
dominica, ae, f.(střv.) neděle
dominium, iī, n.vlastnictví, vlastnické právo; vláda; (střv.) panství
dominor, ārī, ātus sumbýt pánem, vládnout; být ovládán
dominus, ī, m.pán (domu), hospodář; vládce, vladař
domō, āre, uī, itumzkrotit, podmanit, podrobit; chovat (zvířata); vařit, péci, domat ferventibus undīs vařit ve vroucí vodě
domus, ūs, f.dům, (v acc.) domů, (v abl.) z domu; domī mīlitiaeque v míru i ve válce
dōnecaž pokud; (s konj.) až by, dokud by ne-
dōnō, āre, āvī, ātumdarovat, obdarovat; obětovat; odpustit
dōnum, ī, n.dar; pocta; oběť
dormiō, īre, īvī, ītumspát
dormitō, āre, āvī, ātumusínat, dřímat, klímat
dōs, dōtis, f.věno; dar
dosis (doseōs), is, f.dávka léku
dotō, āre, āvī, ātumvybavit; dát věno; (v pas.) dostat údělem
dracō, ōnis, m.drak, saň, ještěr
drāma, atis, n.divadelní hra
druidae, ārum, m.druidové (keltští kněží)
druidēs, um, m.druidové (keltští kněží)
dubitātiō, ōnis, f.rozpakování, váhání, pochybování, nejistota
dubitō, āre, āvī, ātumpochybovat, váhat, rozpakovat se
dubium, iī, n.pochybnost, nejistota, in dubiō prō reō při pochybnostech má být rozhodováno ve prospěch obžalovaného
dubius, a, umpochybný, nejistý, vrtkavý, nespolehlivý; váhající, nerozhodný; povážlivý
ducātus, ūs, m.(střv.) vojevůdcovství, vrchní velení; (střv.) kníže, vévoda, knížectví, vévodství
ducentī, ae, advěstě
ducissa, ae, f.(střv.) vévodkyně
dūcō, ere, dūxī, ductumvést, táhnout, vléci, vézt; prodlužovat, protahovat; být v čele; považovat, pokládat, uznávat (někoho za něco); vdechovat, vsát; nabývat, dostávat, uxōrem dūcere oženit se
ductō, āre, āvī, ātumvodit; velet
ductor, ōris, m.vůdce, velitel, náčelník
ductus, ūs, m.tažení, vedení, ductus aquārum vodovod, ductus ōris rys obličeje, ductū za vedení
dūdumdávno
dulcis, esladký; příjemný, milý
dumdokud, pokud, když, zatímco; dokud ne, pokud ne
dumtaxatnanejvýš, přinejmenším, aspoň
dūmus, ī, m.keř, křoví, houští, hloží
duo, duae, duodva
duodecimdvanáct
duplex, icisdvojitý, dvojí, dvojnásobný; dvousmyslný, obojaký, neupřímný
duplus, a, umdvojitý, dvojnásobný, dvakrát větší
dūrētvrdě, těžce; neobratně, hrubě, necitelně
dūritia, ae, f.tvrdost, otužilost, necitelnost, hrubost
dūrō, āre, āvī, ātumčinit tvrdým, utvrzovat; tvrdnout (nepřechodné); otužovat, činit necitlivým; trvat, vytrvat, vydržet, odolat
dūrus, a, umtvrdý, pevný, nepoddajný, silný, otužilý; surový, hrubý, drsný; hiems dūra tuhá zima
dux, ducis, m. f.vůdce, vojevůdce, náčelník, mē duce pod mým vedením; (střv.) vévoda, vládnoucí kníže
ē (+ abl., jen před souhláskou)(o místě) z, ze; (o čase) od; (o vztahu) podle, po, vzhledem, k
tudy
eādemtouž cestou
eadem(ta)táž
ebur, oris, n.slonovina
eburneusze slonoviny, bělostný
eccehle, ejhle
ecclēsia, ae, f.národní shromáždění, sněm; (střv.) křesťanská obec, církev; (střv.) chrám, kostel
ecquidzda
edāx, ācisnenasytný, žravý
ēdicō, ere, dīxī, dictumveřejně vyhlásit
ēdictō, āre, āvī, ātumvypovídat
ēdictum, ī, n.vyhláška, oznámení, výnos
ēdiscō, ere, didicī, –učit se nazpaměť, (v pf.) dobře znám
ēditus, a, umvyvýšený
ēdō, ere, didī, ditumvydat, vypouštět, zplodit; oznámit, prohlásit; vykonat, způsobit, pořádat
edō, ere, ēdī, ēsum (nepravidelné)jíst
ēducō, āre, āvī, ātumvychovat, vypěstovat
ēdūcō, ere, dūxī, ductumvyvádět (odkud); vztyčit, výnášet, zvednout
effectus, ūs, mvykonání, účinek
ēffēminō, āre, āvī, ātumčinit zženštilým
efferō, āre, āvī, ātumzdivočet; (v pas.) zpustnout
efferō, ferre, extulī, ēlātumvynášet, vyndat; zdvíhat; pohřbívat; chlubit se, chvástat se
efficāx, ācisúčinný, působivý
efficiō, ere, fēcī, fectumzpůsobit, provést, vykonat; efficitur plyne, vyplývá
effigiēs, ēī, f.podoba, obraz, socha
efflō, āre, āvī, ātumvypustit, vydechnout
effodiō, ere, fōdī, fossumvykopat, vyhrabat, vyrývat, vypíchnout; dolovat, těžit; překopat, přerýt
effor, effārī, ātus sumslavnostně vypovědět, vyhlásit, zasvětit, posvětit
effrēnātus, a, umbezuzdný, nespoutaný
effringō, ere, frēgī, frāctumvylomit, vypáčit, vyrazit; roztříštit, zlomit
effugiō, ere, fūgī, –utéci, uniknout, vyváznout
effundō, ere, fūdī, fūsumvylévat, vysypávat, rozlévat; rozházet, prohýřit; rozptýlit, rozprášit, rozpustit, rozplést
egeō, ēre, eguī, – (aliqua rē)potřebovat, postrádat, mít nedostatek; vyžadovat
egestās, ātis, f.nouze, nedostatek, bída, chudoba
ego
egometprávě já
ēgredior, ī, gressus sumvystoupit, vyjít; vydat se (na cestu)
ēgregius, a, umvýborný, skvělý, výtečný, vynikající
eheuach, běda!, oh
ēiciō, ere, iēcī, iectumvyhnat, vypudit, vyhostit, vyloučit; (+ ) vyřítit se, vyhrnout se, sē ēicere ē castrīs vyhrnout se z tábora; přirazit (ke břehu), (v pas.) ztroskotat; odmítnout
ēlābor, ī, lāpsus sumuniknout, vyklouznout, uplynout
ēlēctiō, ōnis, f.volba, výběr
ēlectrum, ī, n.jantar
ēlēctus, a, umvybraný, zvolený
ēlēctus, ūs, m.volba, výběr
ēlegantia, ae, f.vkus; jemnost, uhlazenost, elegance
elephantus, ī, m.slon
elephās, antis, m.slon
ēlevō, āre, āvī, ātumvyzdvihnout; zlehčit
ēligō, ere, lēgī, lēctumvybírat, volit; vytrhat, vyplet
Elissa, ae, f.Dídó, zakladatelka Kartága
ēloquēns, entisvýmluvný, výřečný
ēloquentia, ae, f.výřečnost, výmluvnost
ēloquor, ī, locūtus sumvyslovit, vyjádřit, povědět; přednášet, řečnit
ēlūdō, ere, lūsī, lūsumvysmívat se; obehrát
ēluō, ere, uī, lūtumvymývat, umývat, smývat
ēmendō, āre, āvī, ātumzbavit chyb, opravit, zdokonalit
ēmigrō, āre, āvī, ātumvystěhovat se
ēmineō, ēre, uī, –vyčnívat, vynikat, strmět, vypínat se; předčit, převyšovat
ēmittō, ere, mīsī, misumvysílat, vypouštět; vydávat; vykázat, vyhostit; propustit
emō, ere, ēmī, ēmptumkupovat
ēmptor, ōris, m.kupec
enimneboť; vždyť; totiž; opravdu, věru
ēnsis, is, m.meč
ēnītor, nītī, nīxus sumnamáhat se, vylézt
ēnumerō, āre, āvī, ātumvyčíslit, vypočítat
eō (adv.)(o místě) tam, až tam; (o čase) do té doby, až do té doby, tak dlouho; (o míře) tak velice; (o účelu) proto, a tedy
eō, īre, iī (īvī), itumjít
episcopālis, e(střv.) biskupský
episcopus, ī, m.(střv.) biskup; (střv.) dozorce
epistula, ae, f.dopis
epulae, ārum, f.pokrmy, jídla, hody, hostina
epulum, ī, n.hostina, hody, hodokvas
eques, itis, m.jezdec
equester, tris, trejízdní, jezdecký
equidempravda, věru, zajisté
equīle, is, n.konírna
equitātus, ūs, m.jízda, jezdectvo, jízdní oddíly; jízda na koni
equus, ī, m.kůň
ērēctus, a, umvztyčený, vzpřímený; povznesený, vznešený, hrdý
ergā (+ acc.)vůči, k
ergastulum, ī, n.káznice
ergō (adv.; spojka)tedy, vskutku; tedy, tudíž
ergō (předložka za gen.)pro, kvůli, za (účelem), victōria ergō pro vítězství
ērigō, ere, rēxī,rēctumvztyčit, vzpřímit; vést vzhůru; povzbudit
ēripiō, ere, ripuī, reptumvyrvat, vytrhnout, vzít násilím
errō, āre, āvī, ātummýlit se; chybovat; hřešit; zabloudit, zatoulat se
error, ōris, m.omyl, blud, klam; bloudění; chyba, vada
ērubescō, ere, rubuī, –červenat se, rdít se, stydět se
ērūca, ae, f.kapusta
ērudiō, īre, īvī (iī), ītumzjemňovat, vzdělávat, vychovávat
ērumpō, ere, rūpī,ruptumvyrazit, vychrlit, prorazit; vyřítit se
ēruptiō, ōnis, f.vpád, výpad
ēsuriō, īre, īvī (iī), –lačnět, hladovět, mít chuť
eta, i; et – et i – i, jak – tak
etenima opravdu, a zajisté, a vždyť; vždyť také, vždyť přece; a ovšem, totiž
etiam (adv.)a to již, a to hned; také již, také hned; ano; ještě, také ještě
etiam (spojka)také, a také, též, rovněž, dále, kromě toho, k tomu
etiamsīi když, třebaže, přestože, i kdyby
etsī(s ind.) i když, třebaže, ačkoli, (s konj.) i když, i kdyby
eucharistia, ae, f.svátost oltářní, svaté přijímání
eurus, ī, m.východní vítr
ēvādō, ere, vāsī, vāsumvyváznout, uniknout; vycházet, vystoupat
ēvānēscō, ere, vānuī, –zmizet, rozplynout se, vytratit se; (o vínu) zvětrat, vyčichnout
ēveniō, īre, vēnī, ventumvyjít, vypadnout; připadnout; splnit se, stát se
ēventus, ūs, m.výsledek, konec; událost
ēvertō, ere, vertī, versumvyvrátit; skácet, zbořit; rozvířit, zčeřit; vypudit
ēvidēns, entisviditelný; patrný, zřejmý, jasný
ēvincō, ere, vīcī, victumúplně přemoci; dokázat, vymoci
ēvocō, āre, āvī, ātumodvolat, povolat, vyvolat, předvolat, pozvat; vyzvat (někoho k něčemu), přimět (někoho k něčemu)
ēvulgō, āre, āvī, ātummezi lidmi rozšířit, známým učinit, uveřejnit
ēvolō, āre, āvī, ātumvyletět, vzlétnout; uletět; uniknout
ex (+ abl.)(o místě) z, ze; (o čase) od; (o vztahu) podle, po, vzhledem, k
exāctiō, ōnis, f.vypuzení, vyhnání; vymáhání, vybírání
exāctor, ōris, m.vykonavatel; výběrčí
exāctus, a, umskončený, uplynulý; přesný
exāmen, inis, n.zkouška
examinō, āre, āvī, ātumzkoušet, zkoumat, ověřovat; odvažovat; vyšetřovat
exanimō, āre, āvī, ātumzbavit dechu; omráčit; usmrtit
exārdēscō, ere, arsī, arsumvzplanout, rozpálit se
exarō, āre, āvī, ātumvyorat, zorat, vytěžit, vykopat; rydlem psát
exaudiō, īre, īvī (iī), ītumvyslyšet
excaecō, āre, āvī, ātumoslepit
excēdō, ere, cessī, cessumodejít, vzdálit se
excellō, ere, –, –vynikat, převyšovat, předčit
excelsēvysoko; vznešeně
excelsum, ī, n.vysoké místo, výšina; (v pl.) vysoké postavení, glōria in excelsīs Deō sláva na výsostech Bohu
excelsus, a, umvyvýšený; vznešený, povznesený
excessus, ūs, m.odchod ze života, smrt; vybočení; (střv.) provinění, neřest
excidium, iī, n.pád, vyvrácení; zkáza, záhuba
excidō, ere, cidī, –vypadnout, upadnout; vyjít, minout, vyklouznout
excīdō, ere, cīdī, cīsumzničit, vyplenit
excipiō, ere, cēpī, ceptumvybírat, vyjímat; přijímat (jako hosta); převzít; zachytit; impetum excipere vydržet útok
excitō, āre, āvī, ātumvyplašit, vyburcovat; budit, probudit; způsobit, vyvolat
exclāmō, āre, āvī, ātumvykřikovat, volat, vyvolávat; volat jménem
exclūdō, ere, clūsī, clūsumnevpustit; vzdálit, vyloučit
excolō, ere, coluī, cultumpečlivě vzdělávat; pěstit, zušlechtit
excommūnicātiō, ōnis, f.vyobcování, klatba
excommūnicō, āre, āvī, ātumdát do klatby, vyobcovat
excruciō, āre, āvī, ātummučit, trýznit, týrat
excūdō, ere, cūdī, cūsumvykřesat; vytepat
excūsō, āre, āvī, ātumomlouvat, omlouvat se, vymlouvat se
excūsātiō, ōnis, f.omluva, ospravedlnění
execūtor, ōris, m.vykonavatel, správce
exemplar, āris, n.příklad, vzor; obraz; opis, kopie
exemplum, ī, n.příklad, ukázka, vzor, exemplī causā (grātiā) pro příklad, exemplō (+ gen.) podle vzoru; trest, novissima exempla nejkrutější tresty
exeō, exīre, exiī, exitumvyjít, odejít, vytáhnout, dát se na pochod; klíčit, pučet; (o čase) uplynout, docházet, překročit, vypršet
exerceō, ēre, uī, itumčeřit, vířit; obdělávat (půdu); dávat práci, zaměstnávat, opere familiam exerceat ať prohání čeleď prací; znepokojovat, sužovat, trápit, poenā exercēre postihovat trestem; zabývat se, provozovat; cvičit
exercitātiō, ōnis, f.cvičení, cvik; výcvik, obratnost
exercitus, ūs, m.vojsko; cvičení
exhalō, āre, āvī, ātumvydechovat; vypařovat
exhauriō, īre, hausī, haustumvyčerpat, vyprázdnit; odnímat; odklidit, odstranit; vytrpět, přestát
exhibeō, ēre, uī, itumpodávat, předkládat; prokazovat; poskytovat;
exigō, ere, ēgī, āctumvyhnat, vypudit; vymáhat, vybírat; vyšetřovat, vyzvídat; provést, dokončit; prožít; stanovit, určovat
exiguum, ī, n.nepatrné množství, hrstka, kapka
exiguus, a, umnepatrný, skrovný, malý
exilium, iī, n.vyhnanství
exindeodtud; potom; dále
exīstimō, āre, āvī, ātumoceňovat, hodnotit, posuzovat; domnívat se, myslet (si)
existō, ere, extitī, –vyvstat, vzejít, vynořit se; vznikat, stát se, být
exitium, iī, n.zánik, zkáza, zničení, záhuba, zmar
exitus, ūs, m.východ, vyjití; výsledek, konec; smrt; (střv.) vycházka
exordium, iī, n.začátek, úvod
exorior, īrī, ortus sumpovstat, vzniknout, vypuknout
exornō, āre, āvī, ātumvyzdobit, okrášlit, vystrojit
expeditprospívá, je ku prospěchu
expellō, ere, pulī, pulsumzahnat, vypudit
experior, īrī, rtus sumzkoušet, zkoumat; pokoušet se; přesvědčit se, zakusit, zažít
expers, rtis (+ gen.)neúčastný; prostý, prázdný
expetō, ere, īvī (iī), ītum (+ acc.)směřovat k něčemu, usilovat o něco, vyžadovat, dožadovat se; (nepřechodné) dolehnout na někoho, postihnout někoho
explānō, āre, āvī, ātumvyložit, vysvětlit
expleō, ēre, ēvī, ētumvyplnit, splnit
explicō, āre, āvī, ātum (uī, itum)vykládat, vysvětlovat; rozvinout, rozkládat; spořádat
explorātor, ōris, m.vyzvědač
explorō, āre, āvī, ātumvypátrat, vyzkoumat, vyzvídat; zkoušet
expōnō, ere, posuī, positumvystavit; vyložit, vylíčit; odložit, pohodit
expressus, a, umvýrazný, názorný, zřetelný
exprimō, ere, pressī, pressumvytlačit, vymačkat; vylíčit, vyjádřit, znázornit, vyobrazit; vynucovat
expugnō, āre, āvī, ātumdobýt, ztéci; vybojovat
exquīrō, ere, sīvī, sītumvyhledávat, vypátrat; dotazovat se, vyzvídat, vyšetřovat; přát si, chtít dosáhnout
exsanguis, ebezkrevný, bledý, vykrvácený
exscindō, ere, scidī, scissumúplně vytrhnout, z kořene vyvrátit, vyhladit, zničit
exsecūtor, ōris, m.vykonavatel, správce
exsequiae, ārum, f.pohřeb, pohřební obřady
exsequor, sequī, secūtus sumnásledovat (až do konce); vykonávat, provádět
exsilium, iī, n.vyhnanství
exsistō, ere, exstitī, –vyvstat, vzejít, vynořit se; vznikat, stát se, být
exspectātiō, ōnis, f.očekávání, naděje
exspectō, āre, āvī, ātumočekávat, vyhlížet (někoho), čekat (na někoho), vyčkávat
exspīrō, āre, āvī, ātumvydechovat; vypustit duši
exstinguō, ere, stīnxī, stīnctumuhasit, zhasnout; zničit, usmrtit, zahubit; zemřít
exstirpō, āre, āvī, ātumvyvrátit, vytrhnout
exstō, āre, stitī, –vyčnívat, vynikat; jevit se, být patrný, být, nōn exstat alīus není jiného
exsul, lis, m. f.vyhnanec, vyhnankyně, psanec
exsultō, āre, āvī, ātumvyskakovat, poskakovat; být bujný, radovat se; chovat se zpupně, honosit se
exstruō, ere, strūxī, structumnavršit, nakupit, nahromadit; vystavět, vybudovat; zaplňovat, zastavět
extemplōihned, naráz
extendō, ere, tendī, tentum (tēnsum)roztahovat, rozpínat, rozšiřovat, rozvinout
externus, a, umvnější, cizí, zahraniční
exterior, iusvnější
exterus (exter), a, umvnější, cizí, zahraniční
extrā (adv.)mimo, ven
extrā (+ akuz.)mimo, vně; kromě
extorqueō, ēre, torsī, tortumvykroutit; vynutit, vymoci, vyrvat
extrahō, ere, āxī, actumvytáhnout, vytrhnout
extrāneus, a, umcizí, cizokrajný
extrēmus, a, umnejzazší, nejvzdálenější, poslední
exul, lis, m. f.vyhnanec, vyhnankyně, psanec
exultō, āre, āvī, ātumvyskakovat, poskakovat; být bujný, radovat se; chovat se zpupně, honosit se
exuō, ere, uī, ūtumsvléci, odložit; zbavit (něčeho), připravit o (něco), fortūnīs exere zbavit majetku
exūrō, ere, ussī, ustumvypálit, spálit; vypražit, vysušit
faba, ae, f.bob
faber, brī, m.řemeslník; tvůrce; umělec; (střv.) kovář
fabrica, ae, f.dílna; stavba, zařízení; řemeslo; (střv.) továrna
fabricō, āre, āvī, ātumvyrábět, zhotovovat, dělat
fabricor, ārī, ātus sumvyrábět, zhotovovat, dělat
fābula, ae, f.pohádka, pověst, báje, příběh
faciēs, ēī, f.tvář, obličej; vzhled, podoba; prīmā faciē na první pohled
facētia, ae, f.vtip, žert, posměšek
facilesnadno
facilis, esnadný
facillimus, a, umnejsnadnější
facinus, oris, n.skutek, čin; zlý skutek, zločin, facinus amittere spáchat zločin
faciō, ere, fēcī, factum (v pas. jako fiō)dělat, činit, tvořit, zjednat, konat; získat, opatřit, pecūnia sibi facere vydělat si peníze; tantī facere, quantī vážit si tak, jak
factiō, ōnis, f.dělání, konání; nadržování, stranění; spolčování; spolek, tlupa, parta, klub
factum, ī, n.skutek, čin, quid opus est factō co je třeba udělat; událost; skutečnost
facula, ae, f.pochodeň
facultās, ātis, f.možnost, příležitost; schopnost, dovednost; (v pl.) jmění, peníze
fācundia, ae, f.výřečnost, výmluvnost
fācundus, a, umvýřečný, výmluvný
fāgus, ī, f.buk
falcō, ōnis, m.(střv.) sokol
fallāx, ācisklamný, lživý, pokrytecký
fallō, ere, fefellī, falsumklamat, šálit, obelstít, podvádět; zakrývat, zatajovat; zrušit, zkrátit
falsarius, a, umpodvodný
falsōklamně, mylně; neprávem
falsus, a, umklamný, lživý, falešný, nepravý; klamaný, oklamaný
fāgus, ī, f.buk
falx, falcis, f.srp, kosa
fāma, ae, f.pověst, zvěst
fāmēs, is, f.hlad, lačnost
familia, ae, f.rodina, domácnost
familiāris, edůvěně přátelský, rodinný
familiāris, is, m.důvěrný přítel, příbuzný
familiāriterdůvěrně, přátelsky
fāmōsus, a, umproslulý, pověstný, vyhlášený
famulus, ī, m.služebník, sluha
fānum, ī, n.posvátné místo, svatyně
farīna, ae, f.mouka
fās, (nesklonné), n.božské právo; fās est je dovoleno, smí se
fascis, is, m.svazek, balík; (v pl.) svazky prutů (jako odznak moci)
fastigium, iī, n.vrchol; sklon, sráz; část střechy; důstojnost
fāstī, ōrum, m.kalendář; seznam soudních nebo úředních dnů
fāstus, a, umúřední (den), soudní (den)
fātālis, eosudový, osudný, osudem určený; zhoubný, zkázonosný
fateor, ērī, fassus sumpřiznávat se, vyznávat; prohlašovat
fātidicus, a, umvěštící osud, věštecký
fātifer, era, erumosudný, smrtonosný
fatīgō, āre, āvī, ātumprohánět, štvát; unavovat, mořit, namáhat; trápit, sužovat
fātum, ī, n.boží ustanovení, věštba, osud
faustus, a, umpříznivý, zdárný, šťastný
faux, faucis, f. (obvykle v pl.)hrdlo; tlama; hltan, jícen; průchod, průjezd; úvoz, průsmyk, soutěska; úžina, průliv
fautor, ōris, m.příznivec, ochránce
faveō, ēre, fāvī, fautumbýt přízniv, přát; přispívat, podporovat, být nápomocen; linguīs animīsque favēte zachovejte zbožné jazyky i duše (tj. zachovejte posvátné ticho a oddejte se myslí Bohu)
favilla, ae, f.popel
favor, ōris, m.přízeň, náklonnost
fax, facis, f.plamen, pochodeň, face ferrōque ohněm a mečem
febris, is, f.horečka
Februārius, iī, m.únor
fēcunditās, ātis, f.úrodnost, plodnost, hojnost
fēcundō, āre, āvī, ātumzúrodňovat, oplodňovat
fēcundus, a, umúrodný, plodný
fel, fellis, n.žluč; hořkost, trpkost
fēlēs (fēlis), is, f.kočka
fēlīcitās, ātis, f.štěstí, zdar; plodnost, úrodnost
fēlīx, īcisšťastný
fēmina, ae, f.žena, samice
femur, inis, n.stehno
femur, oris, n.stehno
fenestella, ae, f.okénko
fenestra, ae, f.okno, střílna, otvor
fēniculum, ī, n.fenykl
feodum, ī, n.(střv.) léno
fera, ae, f.divoké zvíře, šelma
ferētéměř, skoro; obvykle, zpravidla
feria, ae, f.(v pl.) svátky, slavnosti; prázdniny; (střv.) den v týdnu, feria secunda pondělí
fēriātus, a, umsvětící svátek, odpočívající
ferīnus, a, umzvířecí, z divokého zvířete
feriō, īre, –, –bít, tlouci, udeřit
fermēskoro, téměř; obvykle, zpravidla
ferō, ferre, tulī, lātumnést, držet; vydržet, snášet; oznamovat, vypravovat; (v pas.) hnát se, spěchat, in hostēs fertur žene se proti nepřátelům; pudit
ferōcia, ae, f.divokost, zuřivost; drzost, vzdorovitost; smělost, udatnost
ferōcitās, ātis, f.divokost, zuřivost; drzost, vzdorovitost; smělost, udatnost
ferōciterdivoce, zuřivě; drze, vzdorovitě; směle, udatně
ferōx, ferōcisdivoký, zuřivý; drzý, vzdorovitý; smělý, udatný
ferrārius, a, umželezný, železářský
ferrārius, iī, m.kovář
ferreus, a, umželezný; tvrdý, bezcitný
ferrūgō, inis, f.rez; rezavá barva, tmavá barva
ferrum, ī, n.železo, železná věc; zbraň, meč, ferrō ignīque ohněm a mečem
fertīlis, eúrodný, výnosný, oplývající
ferula, ae, f.prut, metla, hůl
ferus, a, umdivoký, zuřivý, lítý; surový, hrubý
ferveō, ēre, ferbuī, –vřít, vařit se; kypět, vlnit se
fervidus, a, umvřelý, žhávý; kypící, šumící; vášnivý
fessus, a, umunavený
fēstīnō, āre, āvī, ātumpospíchat, spěchat; spěšně konat
fēstum, ī, n.slavnost, svátek, post fēstum pozdě
fēstus, a, umsváteční, slavnostní, diē fēstō ve sváteční den
fētus, a, umbřezí; plodný, úrodný
fētus, ūs, m.plození, porod; plod, mládě; úroda, výtěžek
feudālis, e(střv.) lenní, manský
feudum, ī, n.(střv.) léno
fibra, ae, f.vlákno, nit; žilka
fictus, a, umvymyšlený, fiktivní
fīcus, ī, f.fík (strom i plod)
fīcus, ūs, f.fík (strom i plod)
fidēlis, evěrný, spolehlivý
fidēlitās, ātis, f.spolehlivost, oddanost; poctivost, upřímnost
fidēs, eī, f.víra, důvěra; hodnověrnost, spolehlivost, poctivost; věrnost, oddanost; bonā fidē s dobrou vůlí, malā fidē se zlým úmyslem
fidēs, is, f.struna, (v pl.) strunný nástroj
fīdō, ere, fīsus sumvěřit, důvěřovat, spoléhat
fīdus, a, umvěrný, oddaný, spolehlivý, poctivý
fīgō, ere, fīxī, fixumpřibíjet, upevňovat; vsadit, vtisknout
figulus, ī, m.hrnčíř
figūra, ae, f.postava, podoba, tvar; krása, půvab
fīlia, ae, f.dcera
fīlius, iī, m.syn, mī filī můj synu
filix, icis, f.kapradí; býlí
fīlum, ī, n.nit, vlákno; drátek
findō, ere, fidī, fissumštípat, rozrážet, dělit; brázdit, okopávat
fingō, ere, fīnxī, fictumtvořit, vytvářet, vyrábět, skládat, vītem fingere šlechtit révu; myslet, vymýšlet, představovat si; předstírat, vymýšlet si, vultum fingere přetvařovat se
fīniō, īre, īvī (iī), ītumkončit; ohraničit; určit
fīnis, is, m.konec, cíl, účel, mez, hranice; (v pl.) území, končiny
fīnitimus, a, umpohraniční, pomezní, sousední
fīnitimus, ī, m.soused
fīō, fierī, factus sumstát se, dít se, vznikat; certior fierī dozvědět se; tantī fīō tak velice jsem ceněn
firmō, āre, āvī, ātumupevnit, posílit; zabezpečovat, chránit; dokazovat, dosvědčovat, utvrzovat
firmus, a, umpevný, silný; jistý, spolehlivý
fiscus, ī, m.pokladnice, státní pokladna
flagitō, āre, āvī, ātumdůrazně žádat, naléhat
flagrāns, antisplanoucí, hořící, in flagrantī hned při činu
flagrō, āre, āvī, ātumplanout, plápolat, hořet
flagrum, ī, n.důtky, bič
flamma, ae, f.plamen, oheň, žár, požár
flāvus, a, umžlutý, nažloutlý, světlý, plavý
flēbilis, isplačtivý, žalosný, tklivý, truchlivý
flectō, ere, flexī, flexumohýbat, zatáčet, nachýlit se, viam flectere změnit směr cesty, flectī precibus aut dōnīs nechat se pohnout prosbami nebo dary; namířit
fleō, ēre, ēvī, ētumplakat, oplakávat
flētus, ūs, m.pláč, nářek
flō, āre, āvī, ātumvanout, dout
floccus, ī, m.vločka; chmýří
flōrēns, entiskvetoucí
flōreō, ēre, uī, –kvést, vzkvétat
flōrescō, ere, –, –rozkvétat, rozvíjet se; vzmáhat se, vzrůstat
flōridus, a, umkvetoucí, květnatý, rozkvétající
flōs, flōris, m.květ, květina; rozkvět, in flōre esse být šťastný
flōsculus, ī, m.kvítek; ozdůbka, (v řeči) okrasa
fluctuō, āre, āvī, ātumvlnit se; houpat se na vlnách; kolísat, váhat
fluctus, ūs, m.vlnění; vlnobití, příboj, (v pl.) vlny
flūmen, inis, n.řeka, tok
fluō, ere, flūxī, flūxumtéci, plynout
fluvius, iī, m.tok, proud, řeka
focus, ī, m.krb, ohniště; zápalný oltář
fodiō, ere, fōdī, fossumbodat, píchat; kopat
foedō, āre, āvī, ātumzohavit, znetvořit; zneuctít, zhanobit
foedus, a, umošklivý, ohavný; hanebný, odporný, hrozný
foedus, eris, n.smlouva, úmluva
foeteō, ēre, –, –zapáchat, páchnout
folium, iī, n.list, lupen, (v pl.) listí, věnec
fōns, fontis, m.zřídlo, pramen, zdroj, studánka
forāmen, inis, n.otvor, díra
forās (adv.)ze dveří, ven
fore= futūrum esse
foris, is, f.veřej, dveře, (v pl.) dveře, vrata
forma, ae, f.tvar, vzhled, podoba; způsob; krása, půvab
formīca, ae, f.mravenec
formīdō, āre, āvī, ātumhrozit se, strachovat se
formō, āre, āvī, ātumtvarovat, formovat; zdobit, upravovat; vzdělávat, šlechtit
formōsus, a, umhezký, sličný, půvabný
forpex, icis, f.nůžky; kleště
fors, fortis, f.náhoda, osud, forte fortūnā šťastnou náhodou
forsan (=fors sit an)(forsit, forsitan)snad, možná
fortassesnad, možná
fortis, epevný, silný; statečný, udatný, rázný
fortiterstatečně, odhodlaně
fortitūdō, inis, f.statečnost
fortūna, ae, f.osud; štěstěna; (v pl.) majetek, statky
fortūnātus, a, umštěstím obdařený, šťastný, blažený, požehnaný; zámožný, bohatý
forum, ī, n.náměstí; tržiště, trh; dvůr; soud
fossa, ae, f.příkop, jáma
fossilis, evykopaný
fovea, ae, f.jáma, příkop, důl
foveō, ēre, fōvī, fōtumzahřívat, ošetřovat; objímat, chovat; podporovat, pomáhat, přát
frāctūra, ae, f.zlomenina
fragilis, ekřehký, lámavý; vratký, nestálý
fragmen, inis, n.úlomek, kus
fragor, ōris, m.praskot, rachot, lomoz, hřmot
frāgum, ī, n.jahoda
frangō, ere, frēgī, frāctumlámat, zlomit; fidem frangere zradit důvěru; animum frangere vzít odvahu
frāter, tris, m.bratr
frāternus, a, umbratrský, bratrův
fraus, fraudis, f.lest, úskok, klam; škoda, újma, se (=sine) fraude estō budiž to bez trestu
fremō, ere, uī, –hučet, svištět; soptit; (o zvířatech) řvát; jásat; reptat
frēnum, ī, n.uzda, (v pl.) otěže
frequēns, entishojný, častý, obvyklý
frequenterčasto
fretum, ī, n.mořská úžina, průliv, (v pl.) moře
frīgidus, a, umstudený, chladný, mrazivý
frīgus, oris, n.mráz, zima, chlad
frondeō, ēre, –, –mít listí, odívat se listím, být pokryt listím, zelenat se
frondōsus, a, umlistím oděný, listnatý
frōns, frondis, f.listí, věnec z listí, ratolest
frōns, frontis, f.čelo; průčelí, přední strana
frūctuōsus, a, umnesoucí ovoce; užitečný; výnosný
frūctus, ūs, m.plod, ovoce; užitek; výnos, úrok, důchod, odměna
frūgī (nesklonné)prospěšný, řádný, poctivý
frūx, frūgis, f. (obvykle v pl.)plodiny, úroda, obilí, ovoce; výsledek; prospěch, užitek
frūmentārius, a, umobilní
frūmentārius, iī, m.obchodník obilím
frūmentor, ārī, ātus sumzásobovat obilím
frūmentum, ī, n.obilí
fruor, ī, – (+ abl.)těšit se (z něčeho), užívat (něčeho), dopřávat si (něčeho)
frūstrāzklamaně, bezvýsledně; marně, nadarmo, zbytečně
frūx, frūgis, f. (obvykle v pl.)plodiny, úroda, obilí, ovoce; výsledek; prospěch, užitek
fūcō, āre, āvī, ātumbarvit, líčit; přetvařovat se
fuga, ae, f.útěk, vyhnanství
fugāx, ācisutíkající; ubíhající, prchavý; vyhýbající se
fugiō, ere, fūgī, –utíkat, prchat, unikat, opouštět; vyhýbat se
fugitīvus, ī, m.uprchlík
fugō, āre, āvī, ātumzahánět, obracet na útěk
fulciō, īre, fulsī, fultumpodpírat
fulcrum, ī, n.opěradlo, podstavec
fulgeō, ere, fulsī, –blýskat, zářit, svítit
fulgur, uris, n.blesk
fūlīgō, inis, f.saze
fullō, ōnis, f.(střv.) valchař
fulmen, inis, n.blesk
fulvus, a, umžlutý, plavý; žlutočervený, ryšavý
fumō, āre, āvī, ātumkouřit, dýmit
fūmus, ī, m.kouř, dým, pára
fūnāle, is, n.svíce; pochodeň; lustr
funda, ae, f.prak; čeřen
fundāmentum, ī, n.základ, podklad; hlavní věc
funditusdo základů, úplně, naprosto, zcela
fundō, āre, āvī, ātumzakládat
fundō, ere, fūdī, fūsumlít, vylévat, prolévat (o krvi), chrlit; sypat; rozlévat, rozptylovat, sē fundere rozšiřovat se; rozehnat, porazit, přemoci
fundus, ī, m.dno; základ; pozemek; statek
fūnebris, epohřební
fūnestus, a, umpohřební; mrtvolou poskvrněný; úmrtní, smuteční
fūnis, is, m.lano, provaz; houžev
fūnus, eris, n.pohřeb, (v pl.) pohřební obřady; mrtvola; smrt, vražda, zkáza
fungor, ī, fūnctus sum (+ abl.)být činný, vykonávat, provádět, zastávat; prožívat, zakoušet
fūr, fūris, m. f.zloděj, zlodějka
furca, ae, f.vidlice, rozsocha, vidle; mučidlo
furfur, uris, m.pleva
furibundus, a, umzuřivý, vzteklý
furiōsus, a, umzběsilý, zuřivý
furor, ārī, ātus sumkrást, ukrást
furor, ōris, m.zběsilost, zuřivost, řádění, šílenost
fūrtimpokradmu, potají, tajně, lstivě
fūrtīvus, a, umukradený
fūrtum, ī, n.krádež; ukradená věc; podvod
fūsus, ī, m.vřeteno
futūrum, ī, n.budoucnost
futūrus, a, umbudoucí, nastávající
galea, ae, f.přilba, přilbice
Gallia, ae, f.Galie
gallicinium, iī, n.(střv.) kuropění
Gallicus, a, umgalský, keltský, (střv.) francouzský
Gallus, ī, m.Gal, Kelt, (střv.) Francouz
gallus, ī, m.kohout
garrulus, a, umžvatlavý, žvanivý, tlachavý, ukecaný
gaudeō, ēre, gāvīsus sumradovat se, těšit se
gaudium, iī, n.radost, potěšení, rozkoš, veselí
gelidus, a, umstudený, ledový, mrazivý
gelū, ūs, n. (jen nom., gen. a abl.)led, mráz, mrazivá zima
geminī, ōrum, m.dvojčata, blíženci
geminus, a, umspolunarozený, dvojí
gemitus, ūs, m.lkaní, nářek, kvílení, sténání, úpění
gemma, ae, f.poupě, pupen; drahokam
gemō, ere, uī, itumnaříkat, sténat, lkát, kvílet, úpět
geneālogia, ae, f.(střv.) rodokmen, rodopis, prokázání původu
gener, erī, m.zeť
generālis, erodový; všeobecný, hlavní, studium generāle vysoké učení
generāliterobecně
generātiō, ōnis, f.pokolení, generace
generō, āre, āvī, ātumplodit, rodit
genius, iī, m.génius; strážný duch, genius locī duch místa; duše
gēns, gentis, f.rod, kmen, iūs gentium právo platné u všech kmenů
gentīlicius, a, umrodový
genū, ūs, n.koleno
genus, eris, n.rod, původ; druh, typ; in eō genere v tom případě
germānus, a, umz týchž rodičů, vlastní, rodný, frāter germānus vlastní bratr
Germānus, a, umgermánský
georgicus, a, umrolnický, zemědělský, Georgica (carmina) Zpěvy rolnické
gerō, ere, gessī, gestumnést; (o vlastnostech, úmyslech, citech) mít v sobě, jevit; chovat se, počínat si; konat, provádět; řídit, spravovat; bellum gerere vést válku; rem gerere bojovat, mít velení; (v pas.) dít se
gestō, āre, āvī, ātumnosit
gestus, ūs, m.držení těla, postoj, poloha; posunek, gesto
gignō, ere, genuī, genitumplodit, rodit; tvořit; (v pas.) vznikat, rodit se
glaber, bra, brumhladký, holý
glaciālis, eledový
glaciēs, ēī, f.led, náledí
gladiātor, ōris, m.gladiátor
gladius, iī, m.meč
glīscō, ere, –, –vzmáhat se, vzrůstat
globus, ī, m.koule; dav, zástup, shluk, houf; in globō v celku
glomus, eris, n.klubko
glōria, ae, f.sláva
glōrior, ārī, ātus sumhonosit se, chlubit se
glōriōsus, a, umslavný; chlubný, pyšný
glūbō, ere, psī, ptumloupat, olupovat; připravit o peníze
glūten, inis, n.lepidlo, klíh
glūt(t)us, a, umpřilepený, slepený
gnārus, a, umznalý
grācilis, ehubený, štíhlý, útlý; jemný, něžný
grācillimus, a, umnejhubenější, nejútlejší
grāculus, ī, m.kavka
gradātimpostupně, krok za krokem, znenáhla; podle stoupající hodnoty
gradior, gradī, gressus sumkráčet, jít
gradus, ūs, m.stupeň, schod; krok; postavení, postoj; hodnost
Graecus, a, umřecký
Graecia, ae, f.Řecko
grāmen, inis, n.tráva, trávník, drn
grandis, evelký, vzrostlý, mohutný, statný
grānum, ī, n.zrno, jádro
grātiā (za subst. v gen.)kvůli, pro; exemplī grātiā jako příklad
grātia, ae, f.vděk, dík, grātiās agere děkovat, grāt(i)īs zdarma (za pouhý vděk); přízeň; půvab, krása; frātrum grātia bratrská láska
grātor, ārī, grātus sumblahopřát; děkovat
grātulor, ārī, ātus sumblahopřát; děkovat
grātus, a, umpůvabný; milý, vítaný; vděčný
gravāmen, inis, n.tíha; obtíž
gravis, etěžký; obtížný, vážný, závažný
grex, gregis, m.stádo, hejno; houf, zástup, kroužek
grossus, a, umtlustý, hrubý
grossus, ī, m.(střv.) groš
gubernāculum, ī, n.kormidlo
gubernātor, ōris, m.kormidelník; správce; (střv.) zemský správce, hejtman
gubernō, āre, āvī, ātumkormidlovat; řídit, spravovat, vládnout
gurges, itis, m.vír; hlubina, propast
gustātus, ūs, m.chuť
gustō, āre, āvī, ātumochutnávat, okusit
gustus, ūs, m.chuť (smysl); chutnání, ad gustum po chuti; záliba, vkus
gutta, ae, f.kapka
guttur, uris, n.chřtán, hrdlo
habēna, ae, f.uzda, (v pl.) otěže, habēnās dare popustit uzdu
habeō, ēre, uī, itummít, sibi habēre mít pro sebe (nechat si); pokládat, považovat; usuzovat, domnívat se, sīc habendum est tak je třeba soudit
habitō, āre, āvī, ātumbydlet, obývat; prodlévat
habitus, ūs, m.zevnějšek, vzhled; poloha těla, držení těla
hāctudy
haectato
haedus, ī, m.kůzle
haereō, ēre, sī, sumulpět, uvíznout, tkvít; váznout, zarazit se, přijít do rozpaků
haereticus, a, umkacířský
haesitātiō, ōnis, f.zaváhání
haesitō, āre, āvī, ātumváhat; zajíkat se; být na rozpacích; váznout, uvíznout
hālō, āre, āvī, ātumdýchat, vydechovat
hāmus, ī, m.hák, háček
hara, ae, f.chlívek
harēna, ae, f.písek, písčina, písečná pláž; zápasiště
hariolor, ārī, ātus sumhádat, věštit
harundō, ōnis, f.třtina, rákos; rybářský prut; píšťala z rákosu
hasta, ae, f.kopí, oštěp; hůl, tyč
haudne (záporka), haud secus nejinak, haud dubiē nepochybně; haud quisqam sotva kdo
haudquāquamnikterak, naprosto ne
hauriō, īre, hausī, haustumčerpat, nabírat, sát; vyčerpat, vyprázdnit; promarnit, prohýřit; pohltit, pozřít; vnímat
haustus, ūs, m.čerpání, doušek
hebdomas, adis, f.sedmička, týden
Hellēspontus, ī, m.Dardanely
herba, ae, f.rostlina, bylina
Herculēs, is, m.Hérakles, herc(u)le při Herkulovi!
hērēditārius, a, umdědičný, dědický
hērēditās, ātis, f.dědictví, (střv.) dědina
hērēs, ēdis, m. f.dědic, dědička
herīvčera
hērōs, ōis, m.hrdina, rek
hesternus, a, umvčerejší
heuach, běda
heushle!; hej!; poslyš!
hīberna, ōrum, n.zimní vojenský tábor
Hibernia, ae, f.Irsko
hibernō, āre, āvī, ātumpřezimovat
hībernus, a, umzimní, studený
hictento
hīczde, tady, tu; nato, potom
hiemō, āre, āvī, ātumpřezimovat
hiems, emis, f.zima, hieme v zimě
hilaris, eveselý, bodrý
hīlum, ī, n.maličkost, nepatrnost
hincodtud; od té doby, pak; hinc – inde tu – tam
hiō, āre, āvī, ātumotvírat se, rozevírat se, zet
hircus, ī, m.kozel
hirundō, inis, f.vlaštovka
Hispānia, ae, f.Pyrenejský poloostrov, Španělsko
Hister, trī, m.Dunaj v dolním toku
historia, ae, f.dějiny, dějepis; zkoumání, bádání
histriō, ōnis, m.herec
hoctoto
hodiēdnes
hodiernus, a, umdnešní
homicīdium, iī, n.vražda
homō, inis, m.člověk
honestās, ātis, f.čest, čestnost, důstojnost, vážnost
honestus, a, umčestný, poctivý; vážený, ctěný, důstojný, vznešený
honor (honōs), ōris, m.čest, úcta, pocta, vážnost
honōrābilis, ectihodný, ctěný
hōra, ae, f.hodina, quota hōra est? hōra diēī prīma kolik je hodin? 1 od východu slunce, in singulās horās každou hodinu; doba (noční, denní)
horrendus, a, umstrašný, hrozný, děsivý
horreō, ēre, uī, –hrozit se, děsit se; trčet, hrozivě čnít; s úctou pohlížet
horrēscō, ere, uī, –ježit se; hrozit se, děsit se, horrēscō referēns děsím se při vyprávění
horribilis, ehrozný, strašný, strašlivý, děsivý
horridus, a, umježatý, drsný; hrozný, strašlivý, děsivý; jednoduchý, prostý, nekultivovaný
horror, ōris, m.drsnost; chvění, mrazení; hrůza, děs
hortor, ārī, ātus sumpovzbuzovat, pobízet, domlouvat
hortus, ī, m.zahrada, (v pl.) sady
hospes, itis, m.host; hostitel; poutník, cizinec
hospitāle, is, n.špitál, útulek pro nemocné a chudé
hospitālis, epohostinný
hospitium, iī, n.hostinec; pohostinné přijetí
hostia, ae, f.obětní zvíře, oběť
hostis, is, m. f.nepřítel, protivník; cizinec, cizinka
hūcsem, až sem
hūmānitās, ātis, f.lidskost, lidská povaha; ušlechtilost, vzdělanost
hūmānus, a, umlidský; laskavý, šlechetný; vzdělaný
humerus, ī, m.horní část paže, pažní kost, rameno, (v pl.) ramena, plece
hūmidus, a, umvlhký, mokrý
humilis, enízký (u země); nízký (rodem), prostý, ponížený, pokorný
humillimus, a, umnejponíženější, nejpokornější
humō, āre, āvī, ātumpohřbívat
humus, ī, f.hlína, země, půda, (v acc.) na zem, (v abl.) ze země
iaceō, ēre, iacuī, –ležet, ležet (přemožen, nemocen, mrtev, pochován); (o krajině) ležet, rozkládat se
iaciō, ere, iēcī, iactumházet, vrhat; mimochodem se zmínit, prohodit
iactō, āre, āvī, ātumházet; pohybovat, potřásat, zmítat (něčím); projednávat, hovořit; holedbat se, vychloubat se, chvástat se
iamjiž, už
iānua, ae, f.dveře, brána, vchod
Iānuārius, iī, m.leden
ibizde, tam; tehdy, přitom
ibidemtamtéž
ictus, a, umudeřený, zasažený
ictus, ūs, m.rána, úder, zásah, náraz
idcircōproto
īdem(ten)týž
idem(to)též
idemtidemznovu a znovu, opět a zas, opětovně
ideōproto
idōneus, a, umvhodný, příhodný; způsobilý, schopný
Īdūs, uum, f.Idy (15. nebo 13. den v měsíci)
iēiūnium, iī, n.půst, lačnění, hlad
iēiūnus, a, umlačný, hladový; hubený; (o řeči) nudný, suchopárný
Iēsūs, ū, m.Ježíš
igiturtedy; zkrátka
ignārus, a, um (alicuius reī)neznalý (něčeho), neobeznámený (s něčím), nevědoucí (něco), nevědomý si (něčeho)
ignāvia, ae, f.lenost; zbabělost
ignāvus, a, umlíný, lenivý, lenošivý, zahálčivý; nečinný, mdlý; ignāvus questus neplodný nářek; zbabělý
igneus, a, umohnivý, žhavý, ohňový
ignis, is, m.oheň
ignōbilis, eneznámý, neurozený
ignōrantia, ae, f.nevědomost, neznalost
ignōrō, āre, āvī, ātumnevědět, neznat
ignōscō, ere, nōvī, nōtumodpouštět, promíjet
ignōtus, a, umneznámý, nepovědomý; neznalý
īlex, icis, f.dub
Īliacus, a, umtrojský
Īlium (Īlion), iī, n.Trója
illaona
illāc (adv.)onudy, onde, na onu stranu, na oné straně
illeonen
illex, icis, f.vábivý, svůdný
illīc (adv.)onde, tam, na onom místě, onam
illincodtamtud, odtud, z oné strany, na oné straně
illōtam
illudono
illūconam; hūc (et) illūc sem a tam
illūsiō, ōnis, f.výsměšek, ironie; (střv.) přelud, iluze
illūstris, eosvětlený, zářící; skvělý, vynikající; slavný, vznešený
illustrō, āre, āvī, ātumosvětlit, vysvětlit, objasnit; proslavit
imāgō, inis, f.obraz, zpodobení, podobizna, podoba; stín, vidina, přízrak, představa
imber, bris, m.déšť, liják
imbuō, ere, buī, būtumnavlhčit; napájet; pokropit; naplnit; nadchnout
imitātor, ōris, m.napodobitel
imitāmen, inis, n.napodobenina, napodobení
imitor, ārī, ātus sum (aliquem)napodobovat (někoho), napodobením vytvořit
immaculātus, a, um(střv.) neposkvrněný, nepotřísněný
immānis, estrašlivý, hrozný; krutý, nelidský; nesmírný, obrovský, ohromný
immānitās, ātis, f.ukrutnost, nelidskost, hrůznost; zvrácenost; netvor, nestvůra, zrůda; úžasná velikost, obrovitost
immediātus, a, umbezprostřední
immedicābilis, enezhojitelný, nevyléčitelný
immemor, oris (alicuius reī)nepamětliv (něčeho)
immēnsus, a, umnezměrný, nesmírný, ohromně rozsáhlý
immineō, ēre, uī, – (+ dat.)čnít (nad něčím), strmět, nachylovat se; hrozivě se blížit, hrozit, ohrožovat
immōano, dokonce, ba dokonce, immō vērō ba dokonce ještě; ba ne, naopak
immōbilis, enehybný, nepohyblivý, nepohnutelný,
immoderātus, a, umneznající míru, neumírněný
immolō, āre, āvī, ātumobětovat
immortālis, enesmrtelný
immortālitās, ātis, f.nesmrtelnost
immūnitās, ātis, f.osvobození od povinností, služeb, poplatků
immūtō, āre, āvī, ātumzměnit, přeměnit, vyměnit
impār, arisnerovný, nestejný, nesrovnatelný, imparī iuncta provdaná za muže nižšího rodu; lichý; neschopný vyrovnat se s něčím, impār dolōrī nemohoucí snést bolest
impavidus, a, umnebojácný
impedīmentum, ī, n.překážka, závada, impedīmentō esse být na překážku; (v pl.) zavazadla
impediō, īre, īvī (iī), ītumpoutat, zaplétat, omotat, ovinout; překážet, bránit, zabraňovat (někomu v něčem)
impellō, ere, pulī, pulsumuvádět v pohyb, pohánět; vhánět, strčit, vrazit; narazit, udeřit; přimět, podnítit, ponouknout
impendeō, ēre, –, – (alicui reī)viset (nad něčím), hrozivě čnít, hrozit (někomu), ohrožovat (někoho)
impendium, iī, n.(peněžitý) náklad, výdaj
impendō, ere, endī, ēnsumodvážit, vynakládat, věnovat
impēnsa, ae, f.vynaložené peníze, výdaj, (peněžitý) náklad, (v pl.) útraty; vynaložení, sine impēnsa cruōris bez ztráty krve
impēnsus, a, umdrahý, nákladný; značný
imperātor, ōris, m.velitel, vojevůdce; panovník, vladař
imperātum, ī, n.rozkaz
imperiōsus, a, umvelitelský, panovačný, vládnoucí
imperitō, āre, āvī, ātumrozkazovat, velet; ovládat, vládnout
imperītus, a,umnezkušený, neznalý
imperium, iī, n.příkaz, nařízení; svrchovaná moc, vláda; říše
imperō, āre, āvī, ātumvelet, poroučet, rozkazovat, nařídit, uložit; vládnout
impetrō, āre, āvī, ātumprovést, uskutečnit, dosáhnout (něčeho)
impetus, ūs, m.náběh, nápor, napadení, útok; kvapný úmysl
impius, a, umbezbožný, zločinný
impleō, ēre, ēvī, ētumnaplnit, vyplnit
impōnō, ere, posuī, positumvkládat, vložit, položit, nakládat, přikládat; uložit, tribūtum impōnere uložit daň; klamat; vzbuzovat obdiv, charismaticky působit, imponovat
importō, āre, āvī, ātumpřinášet, dovážet, dopravovat; způsobit, zavinit
importūnus, a, umtěžký, obtížný, nepřístupný, bezohledný
impotēns, entisslabý, bezmocný
impotentia, ae, f.bezmoc, slabost
improbus, a, umnepoctivý, nečestný; špatný, hnusný
imprimō, ere, pressī, pressumvtisknout, vtlačit
imprūdēns, entisneprozíravý, nevědoucí, neznající, neuvážený, neúmyslný
imprōvīsōnečekaně, nenadále
imprōvīsus, a, umnepředvídaný, nenadálý, dē imprōvīsō náhle zčistajasna
impūbēs, erismladistvý, nezletilý, nedospělý, bezvousý
impudēns, entisnestoudný, bezostyšný, drzý
impudentia, ae, f.nestydatost, drzost
impudīcus, a, umnecudný, nemravný
impūnēbeztrestně
imputō, āre, āvī, ātumpřičítat (na účet); přisuzovat; vyčítat, vytýkat
īmus, a, umnejnižší, nejspodnější; quī regit ima který ovládá podsvětí
in (+ acc., + abl.)(+ abl. – kde?) v, na, mezi; (+ acc. – kam?) do, na
ināne, is, n.prázdný prostor
inānis, eprázdný; planý, nicotný, bezvýznamný
inaequālis, enerovný, nestejný
incarnātiō, ōnis, f.(střv.) vtělení
incēdō, ere, cessī, cessumkráčet, vykračovat si, pochodovat, táhnout; nastupovat, vstupovat, vcházet, přicházet; nastoupit, objevovat se, šířit se, nastávat, vznikat; vstoupit (do někoho), zachvátit (někoho)
incendium, iī, n.požár, oheň
incendō, ere, cendī, cēnsumzapálit, spálit; roznítit, podnítit
incertum, ī, n.nejistota
incestum, ī, n.smilstvo, krvesmilstvo, incest
incestus, a, umnečistý, nemravný, hříšný, rouhavý
incestus, ūs, m.smilstvo, krvesmilstvo, incest
incertus, a, umnejistý
incidō, ere, incidī, –upadnout, padnout, vpadnout, dopadnout; vyskytnout se, udát se, vypuknout
incidō, ere, incidī, cīsumpřeříznout, naříznout
incipiō, ere, cēpī, ceptumzačínat
incitātiō, ōnis, f.pohánění, prudkost, popud
incitō, āre, āvī, ātumpobízet, pohánět; podněcovat, povzbuzovat, podráždit
inclīnō, āre, āvī, ātumsklánět, přiklonit (se)
inclitus (inclutus), a, umslavný, proslulý
inclūdō, ere, clūsī, clūsumuzavřít; ukončit; zadržet
incōgnitus, a, umnepoznaný, nezjištěný
incola, ae, m. f.obyvatel, obyvatelka
incolumis, eneporušený, nedotčený, zachovalý; bez úhony
incolō, ere, uī, cultumobývat, přebývat, sídlit
incomitātus, a, umnedoprovázený, bez doprovodu
incommodum, ī, n.nepohodlí, nepříjemnost
incommodus, a, umnepohodlný, nepříjemný, nevhodný
incōnstantia, ae, f.nestálost
incontentus, a, umnenapjatý, lyra incontenta nenaladěná loutna
incrēdibilis, eneuvěřitelný
increpō, āre, uī, itumzaznít; rozezvučet, řinčet; vytýkat, kárat, nadávat, obořit se
incubō, āre, cubuī, cubitum (alicum reī)ležet (na něčem)
incultus, a, umnepěstěný, neobdělaný
incumbō, ere, cubuī, cubitum (alicum reī)ulehnout, nalehnout, dolehnout; (+ in nebo ad) pustit se (do něčeho)
incursiō, ōnis, f.vbíhání, náběh, nájezd, vpád, napadení, útok
incurvus, a, umzahnutý, zakřivený
incūs, ūdis, f.kovadlina
inde(o místě) odtud, inde – hinc tam – tu; (o čase) od té doby, potom; (o příčině) proto
indēlēbilis, enezničitelný
index, icis, m.ukazatel, návěští, nápis; udavač; výčet, seznam, rejstřík
indicium, iī, n.výpověď, udání, svědectví; náznak, nepřímý důkaz
indicō, āre, āvī, ātumudat, oznámit, ohlásit, prozradit
indīcō, ere, dīxī, dictumvyhlašovat, oznamovat, uložit (povinnosti)
indignor, ārī, ātus sum (+ acc.)pohoršovat se, rozčilovat se
indignus, a, umpotupný, nedůstojný, hanebný; nezasluhující, nehodný (něčeho)
indocilis, eneučenlivý, nenaučitelný
indoctus, a, umnevzdělaný, nenaučený
indomitus, a, umnezkrocený, nezkrotný
indolēs, is, f.povaha; vlohy, nadání
indūcō, ere, dūxī, ductumuvádět; představovat, předvádět, líčit; potáhnout, povléci (látkou, kůží apod.); navádět, přimět (k něčemu)
indulgentia, ae, f.shovívavost, dobrotivost, přízeň; (střv.) odpustek
indulgeō, ēre, dulsī, –promíjet, být shovívavý, dovolovat
Ind(ic)us, a, umindický
induō, ere, uī, ūtumobléci, odít, navléknout, vzít na sebe, zahalit; zaplést se
industria, ae, f.píle, přičinlivost, pracovitost
industriōsus, a, umplný přičinlivosti, velmi pilný, horlivě pracovitý
industrius, a, umpilný, přičinlivý, pracovitý
inedia, ae, f.hladovění, půst
ineō, īre, iī, itumvejít, vstoupit, vniknout; začít; inīre cōnsilium pojmout úmysl, zamýšlet; inīre fugam dát se na útěk
ineptiō, īre, –, –dělat hlouposti, nevhodně se chovat
inermis, ebezbranný, neozbrojený
iners, ertisnešikovný, neumějící; nečinný, líný, zahálčivý, liknavý; aqua iners stojatá voda
inexspectātus, a, umneočekávaný
īnfāmia, ae, f.špatná pověst; hanba, bezectnost
īnfāmis, enechvalně proslulý, zlověstný; bezectný
īnfandus, a, umnevýslovný; zlořečený
īnfāns, antisnemluvící, němý
īnfector, ōris, m.barvíř
īnfectus, a, umnevykonaný, neprovedený, nehotový, nedokončený, rē īnfectā s nepořízenou; (ptc. pf. pas. īnficiō) napuštěný, potřísněný, zbrocený; zbarvený, nabarvený; nakažený
infēlīcitās, ātis, f.neštěstí
īnfēlīx, īcisnešťastný, neblahý
īnferior, iusnižší, dolejší, dolní, slabší
īnferō, īnferre, intulī, illātumvnášet, přinášet, závádět; bellum īnferre (+dat.) začít válku (proti komu); pedem īnferre vstoupit; sē īnferre ubírat se (jít)
infernum, ī, n.(střv.) peklo
īnfernus, a, umdolní, podzemní, podsvětní
īnferus, a, umdolní, spodní, mare īnferum Tyrhénské moře; podzemní, podsvětní, īnferī obyvatelé podsvětí
īnfestus, a, umohrožený, vystavený nebezpečí, nejistý; ohrožující, nepřátelský, nebezpečný
īnficiō, ere, fēcī, fectumbarvit, natírat; napouštět; otrávit, nakazit
īnfidēlis, enevěrný, věrolomný; nevěřící
īnfimus, a, umnejspodnější, nejnižší, nejhlubší, nejubožejší
infīnītus, a, umnekonečný, neomezený, neohraničený, nesčetný
īnfirmus, a, umnepevný, slabý, chabý
īnflō, āre, āvī, ātumnafouknout; nadchnout
īnfluō, ere, flūxī, –vtékat, vlévat se; vloudit se
īnformō, āre, āvī, ātumutvářet, formovat; vzdělávat, poučovat, informovat
īnfrā (adv.)dole, vespod
īnfrā (+ acc.)(o místě) pod; (o čase) po, do, īnfrā annum během roku, do roka, īnfrā tempus načas, včas; (o míře) za
īnfrāscrīptus, a, umníže psaný
ingeminō, āre, āvī, ātumzdvojovat, zdvojnásobit; opakovaně volat
ingemīscō, ere, –, –zavzdychat, zasténat
ingemō, ere, gemuī, – (+ abl.)(za)vzdychat, (za)sténat
ingenium, iī, n.vlohy, nadání, talent, schopnost; povaha, duch, ingeniī aciēs bystrost ducha
ingēns, entisohromný, nesmírný, náramný, obrovský, převeliký
ingenuus, a, umvrozený, přirozený; ušlechtilý; cīvis ingenuus občan ze svobodného rodu
inglōrius, a, umneslavný
ingrātus, a, umnemilý, nevítaný (někomu); nevděčný
ingredior, ī, gressus sum (+ acc.)vstoupit, vkročit, vpadnout
inhonestus, a, umnečestný, nedůstojný, hanebný
iniciō, ere, iēcī, iectumvhazovat, naházet; vkládat; vzbudit, vyvolat, způsobit
inimīcitia, ae, f. (obvykle v pl.)nepřátelství
inimīcus, a, umnepřátelský, protivící se
inimīcus, ī, m.(osobní) nepřítel, protivník, sok, odpůrce
inīquitās, ātis, f.nerovnost; bezpráví
inīquus, a, umnestejný, nerovný; nespravedlivý; nepříznivý; mrzutý
inītium, iī, n.začátek, počátek, původ
iniūria, ae, f.nespravedlnost, křivda, příkoří, bezpráví
iniūssū (nesklonné subst., jen abl.)bez rozkazu, proti rozkazu
iniūstēnespravedlivě
iniūstus, a, umnespravedlivý, protiprávní
innocēns, entisnevinný, neškodící; poctivý, bezúhonný; nezištný
innocentia, ae, f.neškodnost, nevina, poctivost
innumerābilis, enespočítatelný, nesčetný
innūptus, a, umneprovdaný
inopia, ae, f.nouze, nedostatek
inopīnāns, antisnic netušící
inops, opisbezmocný, ubohý
inperpetuumnavěky
inquamříkám, pravím, povídám
inquiētus, a, umneklidný
inquinō, āre, āvī, ātumznečistit, pošpinit, zamazat, poskvrnit, pokálet
inquīrō, ere, sīvī, situmvyhledávat, pátrat; zkoumat, bádat; vyšetřovat
inquīsītiō, ōnis, f.pátrání; vyšetřování; (střv.) inkvizice
inquit, inquis, inquiunut3. os. sg: říká, pravil, 2. os. sg: říkáš, pravils, 3. os. pl.: říkají, pravili
insānābilis, enezhojitelný, nevyléčitelný; nezdravý
īnsānēnerozumně, bláznivě, šíleně
īnsānia, ae, f.nerozumnost, pošetilost, šílenství, bláznivé chování
īnsāniō, īre, īvī (iī), –, itūrusbláznit, šílet, nerozumně jednat
īnsānus, a, umduševně nemocný, smyslů zbavený, šílený
īnscius, a, umnevědomý, neznalý
īnscrībō, ere, psī, ptumzapsat, vepsat
īnscrīptiō, ōnis, f.nápis, nadpis
īnsequor, ī, secūtus sumbezprostředně následovat, jít v patách; pronásledovat, stíhat
īnserō, ere, seruī, sertumvkládat, vsunout, vplétat, přimísit
īnserō, ere, sēvī, situmzasévat, osívat, sázet, štěpovat
īnsidiae, ārum, f.nástrahy, léčka, úklady; záloha (vojenská)
īnsidiōsus, a, ums nástrahami, úkladný, zákeřný
īnsignis, eoznačený; význačný, významný, vynikající
īnsipiēns, entispošetilý, nerozumný
īnsonō, āre, sonuī, –zazvučet, zaznít, ozývat se
īnspectō, āre, āvī, ātumpohlížet, opakovaně se dívat
īnspiciō, ere, spexī, spectumnahlížet (dovnitř), prohlížet, zkoumat
īnstābilis, enestálý, vratký, kolísavý
īnstantia, ae, f.přítomnost; stálost, trvalost; naléhání, naléhavost, závažnost
īnstar, –, n. (nesklonné)stejná váha, stejná velikost, rovnováha; (+ gen.) jako, pyramidēs īnstar montium pyramidy veliké jako hory; podoba, obraz
īnstita, ae, f.(střv.) kupecký krám
īnstitor, ōris, m.(střv.) kupec, kramář
īnstitūtum, ī, n.zvyk, zvyklost, obyčej; zřízení, ustanovení; nařízení; plán, záměr
īnstituō, ere, stituī, ūtumvstavit, postavit (na něco), vložit; ustanovit, zavést, zařídit, uspořádat, organizovat; začít; vzdělávat, vyučovat
īnstitūtiō, ōnis, f.zařízení; vyučování, vzdělávání; návod; soustava
īnstitūtum, ī, n.zvyk, zvyklost, obyčej; zřízení, ustanovení; nařízení; plán, záměr
īnstō, āre, stitī, –, statūrusstát na něčem; být blízko, nastávat, doléhat, dotírat, tísnit, svírat, dorážet; naléhat, dožadovat se
īnstrūmentum, ī, n.nářadí, nástroj, prostředek; listina
īnstruō, ere, strūxī, structumpostavit; zřizovat; připravovat; pořádat, aciem īnstruere sešikovat; opatřit, vyzbrojit; poučit
īnsula, ae, f.ostrov; blok domů
īnsultātiō, ōnis, f.potupa, potupení; urážka
īnsultō, āre, āvī, ātum (+ dat.)skákat, poskakovat (po něčem); posmívat se (někomu)
īnsultus, ūs, m.napadení, útok, urážka; záchvat
īnsum, inesse, fuī, –být uvnitř, vězet v, tkvít v, být obsažen
īnsupernadto, k tomu
intāctus, a, umnedotčený, neporušený
integer, gra, grumneporušený, úplný, celý; bezúhonný, poctivý
intellēctus, ūs, m.porozumění; rozum, intelekt
intellegō, ere, lēxī, lēctumpoznat, chápat, rozumět; rozeznávat, rozlišovat, vnímat a posuzovat
intemperantia, ae, f.neukázněnost, nestřídmost, nezdrženlivost, bezuzdnost
intendō, ere, tendī, tentum (tēnsum)napínat, natáhnout; stupňovat, zesilovat; usilovat, snažit se (o něco, + acc.)
intentō, āre, āvī, ātum (+ acc.)napřahovat, mířit, sahat (něčím); hrozit (něčím)
inter (+ acc.)místně: mezi; časově: mezi, za, během, inter arma ve válce
intercēdō, ere, cessī, cessumvstoupit, uplynout
interclūdō, ere, clūsī, clūsumuzavřít, zamezit, znemožnit
interdīcō, ere, dīxī, dictumzakázat, zapovídat; interdīcere alicui aquā et ignī zakázat někomu užívat vody a ohně (v obci) = vyhostit, (střv.) dát do klatby
interdiūza dne, ve dne, přes den, během dne
interdumněkdy, občas, časem, chvilkami, modo – interdum hned – někdy zase
intereāzatím, mezitím
intereō, īre, iī, itum, itūruszajít; zaniknout, zahynout, zemřít
interfector, ōris, m.vrah
interficiō, ere, fēcī, fectumusmrtit, zavraždit, zabít
interior, iusvnitřní, hlouběji uvnitř ležící; bližší, důvěrnější
intermittō, ere, mīsī, missumposlat mezi (něco), přerušit; opomíjet, promeškat
interpōnō, ere, posuī, positumvkládat
interpretor, ārī, ātus sumvykládat; překládat, tlumočit
interrogō, āre, āvī, ātum (+ acc., dē + abl.)tázat se, ptát se; vyslýchat
interrumpō, ere, rūpī, ruptumpřetrhnout, strhnout
intersum, esse, fuī, –být mezi něčím; zúčastnit se (čeho), být při něčem; interest záleží
intestīnus, a, umvnitřní, domácí
intimus, a, umnejvnitřnější, nejdůvěrnější
intrā (+ acc.)(o místě) uvnitř, dovnitř;(o čase) v, za, během, po (dobu)
intremescō, ere, tremuī, –zachvět se
intrō, āre, āvī, ātumvstoupit, vkročit
intrōdūcō, ere, dūxī, ductumuvést, zavést, předložit (např. žalobu)
introeō, īre, iī, itumvejít, vstoupit
intueor, ērī, tuitus sum (+ acc.)pohlížet, hledět, dívat se (na něco); přihlížet (k něčemu); uvažovat
inultus, a, umnepomstěný
inūtilis, eneužitečný
invādō, ere, vāsī, vāsumvtrhnout, vpadnout; napadnout, přepadnout; zmocnit se, zachvátit
invalēscō, ere, valuī, –nabývat síly, mohutnět
invalidus, a, umslabý, nemocný
inveniō, īre, vēnī, ventumpřijít na něco; najít něco; dozvědět se
inventor, ōris, m.objevitel, vynálezce
inventrīx, īcis, f.objevitelka, vynálezkyně
investīgō, āre, āvī, ātumslídit, stopovat, vystopovat, vypátrat; bádat, zkoumat
inveterātus, a, umzestárlý; zastaralý; zakořeněný
invicemnavzájem, vzájemně, střídavě; spolu, mezi sebou
invictus, a, umnepřemožený
invideō, ēre, vīdī, vīsumzávidět, závistivě pohlížet
invidia, ae, f.závist, nepřejícnost; zášť, nevole; výčitka
invidiōsus, a, umnanáviděný, v nenávisti
invidus, a, umzávistivý, nepřející
invīsus, a, umnespatřený; nenáviděný; protivící se
invītō, āre, āvī, ātumzvát, pozvat; vábit, lákat
invītus, a, umnerad, proti vůli, nechtě, navzdory
invocō, āre, āvī, ātumvzývat, volat
iocor, ārī, ātus sumžertovat
iocōsus, a, umžertovný, vtipný, škádlivý
iocus, ī, m. (v pl. i jako n.)žert, šprým, vtip
ipse, ipsa, ipsumsám, sama, samo, eō ipsō tempore právě v té době, hōc ipsō právě tím, meā ipsius operā mým vlastním přičiněním
īra, ae, f.hněv, zlost, vztek
īrāscor, ī, īrātus sumzlobit se, hněvat se (na někoho, + dat.)
īrātus, a, umrozzlobený
irreparābilis, enenahraditelný, nenávratný, nenapravitelný
irrevocābilis, enezadržitelný, neodvolatelný, nezměnitelný; umíněný, paličatý, neústupný, nesmiřitelný
irrīdeō, ēre, rīsī, rīsum (+ acc.)vysmívat se, posmívat se
irritus, a, umneplatný, marný, bezvýsledný
irrumpō, ere, rūpī, ruptumvtrhnout, vniknout
is, ea, idten, on; ta, ona; to, ono
iste, ista, istudtenhle, tahle, tohle
Ister, trī, m.Dunaj v dolním toku
itatak, takto, ut – ita jak – tak, ita nōn tak málo, quae cum ita sint poněvadž tomu tak je; ano
itaqueproto, a tak, tudíž
itemtéž, rovněž, a také
iter, itineris, n.cesta, chůze, pochod, pouť; cesta, silnicie, ulice, dráha
iterō, āre, āvī, ātumopakovat
iterumpodruhé, opět, znovu, zase
iubeō, ēre, iussī, iussum (aliquem aliquid)přikazovat, poroučet, nařizovat (někomu něco)
iūcundus, a, umpříjemný, milý, lahodný, radostný
Iūdaeus, a, umžidovský
iūdex, icis, m.soudce; (střv.) rychtář
iūdicia, ae, f.(střv.) rychta
iūdicium, iī, n.soud; úsudek, mínění; rozsudek
iūdicō, āre, āvī, ātumsoudit, rozsoudit, odsoudit; rozhodnout; uznat
iūgerum, ī, n.jitro půdy (asi čtvrt hektaru), korec půdy 240 × 120 stop, lán
iūgis, eplynoucí, stále tekoucí; živý, nevysychající
Iūlius, iī, m.červenec
iungō, ere, iūnxī, iūnctumspojovat, sdružovat, slučovat, amīcitiam iungere navázat přátelství, iungere dextram podat pravici; zapřahat; zasnoubit
iūnior, iusmladší
Iūnius, iī, m.červen
Iūnō, ōnis, f.bohyně manželství
Iūppiter, Iovis, m.Jupiter
iurgiōsus, a, umhaštěřivý
iurgium, iī, n.hádka, hašteření, urážení
iurātus, ī, m.přísežný soudce nebo porotce; (střv.) konšel
iūrō, āre, āvī, ātumpřísahat, zapřísahat se, přísežně prohlašovat; spiknout se
iūs, iūris, n.právo, pravomoc
iussū (nesklonné subst., jen abl.)na příkaz, z rozkazu
iussum, ī, n.rozkaz, příkaz
iūstēspravedlivě
iūstitia, ae, f.spravedlnost
iūstus, a, umspravedlivý; právoplatný, oprávněný; správný, náležitý, řádný
iuvencus, ī, m.mladý býk, býček; mladík, jinoch
iuvenis, is, m. f.mladík, mladá dívka
iuvenis, emladý
iuventūs, ūtis, f.mládí; mládež
iuvō, āre, iūvī, iūtum (+ acc.)obveselovat, těšit; pomáhat, podporovat, prospívat
iuxtā (adv.)vedle, poblíž; právě tak, stejně, iuxtā mēcum zároveň se mnou
iuxtā (+ acc.)vedle, blízko, při, u
Kalendae, ārum, f.Kalendy, první den v měsíci
labellum, ī, n.umyvadlo, mísa; rtík
lābēs, is, f.pád, zřícení; zkáza, záhuba; úhona; skvrna; hanba
labium, ī, n.ret, pysk
labō, āre, āvī, ātumviklat se, kolísat; váhat, být v nejistotě
lābor, lābī, lāpsus sumsunout se, smekat se, sklouznout; plynout, ubíhat
labor, ōris, m.práce, námaha, úsilí; útrapa, svízel, starost
labōriōsēpracně, lopotně, namáhavě
labōrō, āre, āvī, ātumpracovat; namáhat se; trpět, soužit se; stonat, labōrō ex capite bolí mě hlava
lac, lactis, n.mléko, lac coactum tvaroh
Lacedaemōn, ōnis, f.Sparta, Lakedaimón
Lacedaemonius, a, umsparťanský
lacer, era, erumroztrhaný, rozedraný; zohavený
lacerna, ae, f.plášť
lacerō, āre, āvī, ātumtrhat, rvát, drát, drásat, jitřit; mařit, kazit; lacerāre bona prohýřit jmění
lacertus, ī, m.ještěrka; paže, rámě; síla
lacessō, ere, īvī (iī), ītumlákat, dráždit, popouzet, proeliō lacessere k bitvě vyzývat; znepokojovat, napadat
lacrima, ae, f.slza
lacrimō, āre, āvī, ātumslzet; plakat
lacus, ūs, m.jezero, tůň, močál; nádržka, káď
laedō, ere, laesī, laesumnarazit na něco, poškodit, fidem laedere porušit věrnost; urážet; ubližovat, rmoutit, trýznit; zlehčovat
laetitia, ae, f.veselost, radost
laetor, ārī, ātus sumradovat se, veselit se, být potěšen
laetus, a, umveselý, radostný, šťastný, potěšený; tučný, vykrmený; úrodný
laevus, a, umlevý; hloupý, nejapný
lagēna, aeláhev
lāniger, a, umvlnou pokrytý; chundelatý
lāicus, ī, m.(střv.) neodborník, laik
lāma, ae, f.kaluž, louže
lambō, ere, lambī, –lízat, olizovat; obtékat
lāmentābilis, ežalostný, smutný
lāmentor, ārī, ātus sumnaříkat, bědovat
lāmentum, ī, n.nářek, bědování
lāna, ae, f.ovčí vlna; dē lāna caprīna rixārī hádat se o kozí chlup
lāneus, ī, m.lán
langueō, ēre, uī, –být unaven, zemdlen; churavět
lanius, iī, m.řezník
lanx, lancis, f.mísa, miska
lapicīda, ae, m.kameník
lapideus, a, umkamenný
lapillus, ī, m.kamínek
lapis, idis, m.kámen
Lār, Laris, m.domov; (v pl.) dobří duchové předků, ochranné božstvo domácnosti
lāpsus, ūs, m.smeknutí, uklouznutí; jízda, let, pád; pochybení, (střv.) lāpsus linguae přeřeknutí
largior, īrī, ītus sumštědře rozdávat, hojně dávat; dát, udělovat, dopřát; promíjet
largitās, ātis, f.štědrost
largitiō, ōnis, f.štědré rozdávání, štědrost; shovívavost, odpuštění
largus, a, umhojný, vydatný; štědrý
lāridum, ī, n.tučné maso, slanina, tuk
lārva, ae, f.duch zemřelého, strašidlo; maska, škraboška
lāscīvus, a, umbujný, rozpustilý, nevázaný
lassitūdō, inis, f.únava, ochablost, malátnost
lassus, a, umunavený, ochablý
lātērozsáhle, daleko, široko
latebra, ae, f.úkryt, skrýše; výmluva, záminka
latēns, entisskrytý, tajný, bezpříznakový
lateō, ēre, uī, –skrývat se, tajit se, žít v ústraní, být nepozorován, být neznám
laterālis, eboční, postranní
laterīcius, a, umcihlový
lāterna, ae, f.svítilna, lampa
latex, icis, m.tekutina; vláha; mok, víno, šťáva
Latīnēlatinsky
Latīnus, a, umlatinský
lātiō, ōnis, m.nesení, donesení
lātitūdō, inis, f.rozlehlost, šířka
Latium, iī, n.Latium = území ve střední Itálii s Římem
lātrō, āre, āvī, ātumštěkat
latrō, ōnis, m.lupič, loupežník, zbojník; žoldnéř
latrōcinium, iī, n.žoldnéřská služba; zbojnictví, loupežnictví, loupež
lātus, a, umrozsáhlý, prostranný; daleký, široký; obšírný, per lātus obšírně
latus, lateris, n.bok, strana
laudātor, ōris, m.vychvalovatel, chvalořečník, velebitel, oslavovatel
laudō, āre, āvī, ātumchválit, velebit
laureātus, a, umvavřínem ozdobený, ověnčený
laurus, ī, f.vavřín, vavřínový věnec, vavřínová ratolest
laurus, ūs, f.vavřín, vavřínový věnec, vavřínová ratolest
laus, laudis, f.chvála, pochvala, uznání; chválihodný čin; sláva; (v pl.) přednosti; chvalořeči
lavō, āre, lāvī, lautummýt, umývat, smáčet, oplachovat, koupat se
laxus, a, umvolný, uvolněný; popuštěný, roztažený
lea, ae, f.lvice
leaena, ae, f.lvice
lebēs, ētis, m.kotel, kotlík
lēctiō, ōnis, f.sbírání, vybírání; četba, čtení
lēctor, ōris, m.čtenář, předčítatel
lēctus, a, umvybraný, výborný
lectus, ī, m.lože, lůžko, postel; lehátko, pohovka
lēgātus, ī, m.vyslanec, posel, legát
legiō, ōnis, f.legie (3 – 6 tisíc vojáků); výběr, vybrané mužstvo; vojenská výzva, branný lid, vojsko
lēgitimus, a, umzákonitý, zákonem stanovený; řádný
legō, ere, lēgī, lēctumsbírat, shromažďovat; číst (=sbírat písmena); vybírat si, volit, určit
leniō, īre, īvī (iī), ītummírnit, uklidňovat, utěšovat, chlácholit, zjemňovat
lēnis, epomalý, mírný, tichý, jemný; vlídný, laskavý, milostivý
lēniterpomalu, zvolna, mírně, tiše, jemně; vlídně, laskavě, milostivě
lēns, lentis, f.čočka
lentēpomalu, zvolna, zdlouhavě; klidně
lentus, a, umohebný, pružný; tuhý, neoblomný, vytrvalý; zdlouhavý, liknavý; klidný, pohodlný; necitelný, netečný
leō, leōnis, m.lev
lepus, oris, m.zajíc
lētum, ī, n.smrt, záhuba
levis, elehký; snesitelný; nepatrný, skrovný; lehkomyslný, nespolehlivý; slabý; rozmarný
lēvis, ehladký, uhlazený; holý, lysý, bezvousý; lesklý
leviterlehce, nepatrně, trochu
lēvō, āre, āvī, ātumhladit, leštit
levō, āre, āvī, ātumulehčovat, zmírňovat, ulevovat; nadlehčovat, nadnášet, pozvednout
lēx, lēgis, f.zákon, pravidlo, ustanovení, lēgem ferre navrhnout zákon; smlouva, podmínka smlouvy, cum sē sub lēgēs trādiderit až se podrobí podmínkám
libellus, ī, m.knížečka, spis, traktát; žaloba; žádost; vyhláška
libēns, entisrád, ochoten; dobrovolný
libenterochotně, rád; dobrovolně
liber, brī, m.kniha; lýko
līber, era, erumsvobodný, volný, nezávislý; osvobozený, nespoutaný, neomezený, līber iūre zproštěný práva, mōrēs līberī nevázané mravy; dovolený; upřímný, smělý
līberālis, etýkající se svobodného člověka, důstojný, artificia līberālia zaměstnání důstojné svobodného člověka; čestný, šlechetný, ušlechtilý; vlídný, laskavý; štědrý
līberālitās, ātis, f.jednání důstojné svobodného člověka; čestnost, šlechetnost, ušlechtilost; laskavost; štědrost
līberātor, ōris, m.osvoboditel
līberī, ōrum, m.děti; svobodní členové rodiny (neotroci)
līberō, āre, āvī, ātumosvobozovat, propustit, uvolnit, zprostit (čeho, + abl.)
lībertās, ātis, f.svoboda, volnost, osvobození; (v pl., střv.) svobody (práva)
lībertīnus, ī, m.propuštěnec
libet, ēre, libuit (libitum est)je libo
libīdō, inis, f.záliba, chuť, touha, žádostivost
libita, ōrum, n.libost, choutky
lībō, āre, āvī, ātumkonat úlitbu, obětovat; upíjet, okoušet, ubírat; lehce se dotknout
lībra, ae, f.váha, hmotnost, libra, lībram pondō o váze libry
lībum, ī, n.obětní koláč
licentia, ae, f.volnost, libovůle; svévolnost, drzost; dovolení
licet, ēre, licuit (licitum est)je dovoleno, lze, smí se; je na prodej
licet (spojka)i když, třebaže
līcium, iī, n.nit, stužka
līctor, ōris, m.liktor (zřízenec vyšších úředníků)
ligneus, a, umdřevěný
lignum, ī, n.dřevo, dříví
ligō, āre, āvī, ātumvázat, svázat, spojit
ligō, ōnis, m.krumpáč, motyka
ligurriō, īre, īvī (iī), ītumlízat, olizovat, mlsat; mít laskominy
ligustrum, ī, n.ptačí zob
līlium, iī, n.lilie
līma, ae, f.pilník
limbus, ī, m.obruba, lem, okraj
līmen, inis, n.práh, ā līmine od základu; příbytek, dům
līmes, itis, m.hranice, pomezí, mez; pěšina, stezka
līnea, ae, f.nit, provázek; čára; řada
līneus, a, umlněný, plátěný
lingō, ere, līnxī, līnctumlízat
lingua, ae, f.jazyk; řeč, jazyk, mluva
līnicida, ae, m.pláteník
liniō, īre, īvī, ītumnatírat, mazat
linō, ere, lēvī (līvī), litumnatírat, potírat, mazat; zašpinit; smazat
linquō, ere, līquī, –zanechat, opouštět
linter, trī, m.člun, loďka; koryto, necky
linteum, ī, n.plátno; plachta; plátěný šátek
liqueō, ēre, liquī (licuī), –být čistý, jasný, průhledný, liquet je zřejmé
liquidus, a, umtekutý, plynný; čistý, jasný
liquō, āre, āvī, ātumrozpouštět, tavit; cedit
līquor, ōris, m.tekutina; voda; šťáva; víno
līs, lītis, f.spor, hádka, svár
lītigō, āre, āvī, ātumhádat se, přít se
littera, ae, f.písmeno; (v pl.) listina, dopis; literatura, vědy
litterālis, epísemný
līvor, ōris, m.modřina; závist
lītus, oris, n.břeh, pobřeží
lixa, ae, m.markytán
loca, ōrum, n.místa v krajině
locō (+ gen.)místo
locō, āre, āvī, ātumumístit, usídlit, ubytovat; pronajmout, půjčit
locuplēs, ētisbohatý, zámožný; solventní
locus, ī, m.místo, (v pl.) místa v knihách
longēdaleko
longitūdō, inis, f.délka
longus, a, umdlouhý, táhlý; daleký; dlouhotrvající, zdlouhavý
loquāx, ācispovídavý, mnohomluvný, žvanivý; bublavý; štěbetavý, švitorný
loquor, loquī, locūtus summluvit, hovořit, povídat, promlouvat
lōrica, ae, f.brnění, krunýř
lōrum, ī, n.řemen; oprať, otěž; bič, důtky
lūceō, ēre, lūxī, –svítat; svítit, být jasný, skvít se
lucerna, ae, f.svítilna, lampa
lūcidus, a, umzářivý, zářící, svítící; jasný, lesklý, světlý
lucror, ārī, ātus sumzískávat, vydělávat, nabývat; obohatit se: lucrandī animō z touhy se obohatit
lucrum, ī, n.zisk, výdělek; prospěch; zištnost; bohatství
lūctus, ūs, m.žal, smutek; smuteční šat
lūcus, ī, m.háj, les
lūdibrium, iī, n.posměch; hračka, hříčka, zábava
lūdō, ere, lūsī, lūsumhrát si, bavit se; posmívat se
lūdus, ī, m.hra, zábava; divadelní hra; hřiště, cviciště; škola, lūdus gladiātōrius gladiátorská škola; hračka
luēs, is, f.nákaza, mor
lūgeō, ēre, lūxī, –truchlit, lkát, naříkat
lūmen, inis, n.světlo, osvětlení, záře; lesk, třpyt
lūna, ae, f.měsíc (na obloze)
luō, ere, luī, – zbavit (závazku); odčinit, splatit, poenam luere odpykat trest
lupa, ae, f.vlčice
lupānar, āris, n.nevěstinec
lupus, ī, m.vlk
Lūsitānia, ae, fHispānia Ulterior, území dnešního Portugalska
lūsor, ōris, m.hráč; básník, pěvec, skladatel: lūsor amōrum skladatel milostných básní
lūstrō, āre, āvī, ātumočišťovat; zkoumat, prohlížet; osvětlovat
lustrum, ī, n.močál; brloh, doupě; houština
lūstrum, ī, n.očišťování, očista; pětiletí
lūsus, ūs, m.hra; žert; hříčka
Lutētia, ae, f.Paříž
lūteus, a, umžlutý, nažloutlý
luteus, a, umblátivý, zablácený; bezcenný
lūtra, ae, f.vydra
lutum, ī, n.bláto, bahno, hlína, jíl
lūx, lūcis, f.světlo, záře, den, luce ve dne
luxuria, ae, f.přepych, rozmařilost, hýřivost, marnotratnost
luxuriēs, ēī, f.přepych, rozmařilost, hýřivost, marnotratnost
lynx, lyncis, m. f.rys
lyra, ae, f.lyra, loutna; lyrická báseň
macellum, ī, n.(střv.) masný krám
macellus, ī, m.(střv.) masný krám
māchina, ae, f.stroj; válec; páka
māchinor, ārī, ātus sumstrojit, chystat, vymýšlet
mactus, a, um (jen vok. + esse)zveličený, oslavený, macte virtūte estō čest buď tvé statečnosti, tē macte esse iubeō přeju ti odvahu, macte nazdar
mactō, āre, āvī, ātumobětovat, zabíjet, trestat
macula, ae, f.skvrna
madēscō, ere, maduībýt vlhký
maeror, ōris, m.zármutek, smutek, žal
maestitia, ae, f.smutek, zármutek
maestus, a, umzarmoucený, smutný, nešťastný
magevíce, spíše
magicus, a, umkouzelnický, kouzelný
magisvíce, spíše, mīror magis spíše se podivuji, nīlō magis o nic více
magister, trī, m.učitel; správce, magister pecoris vrchní pastýř; velitel, magister equitum velitel jízdy; (střv.) univerzitní mistr; (střv.) magister cīvium purkmistr
magistra, ae, f.učitelka; vyšší nadřízená
magistrātus, ūs, m.úřad; úředník
magnificentia, ae, f.velkolepost, skvělost
magnificō, āre, āvī, ātumvelebit, chválit
magnificus, a, umvelkolepý, skvělý, honosný
magnitūdō, inis, f.velikost, rozsáhlost; závažnost, důležitost
magnoperevelmi, velice
magnus, a, umvelký
Maiālis, ekvětnový, májový
maiestās, ātis, f.(střv.) vznešenost, majestát; Maiestās Carolina zákoník Karla IV.
maior, iusvětší, nātū maior starší
maiōrēs, um, m.předkové, mōre maiōrum podle zvyku předků
Maius, iī, m.květen
māla, ae, f.čelist; líce
malešpatně, zle
maleficium, iī, n.zlý skutek, zločin
malleus, ī, m.kladivo; palice
mālō, mālle, māluī, –dávat přednost (čemu), raději chtít (co)
malum, ī, n.zlo, špatnost, neřest; neštěstí, nehoda; (v pl.) bída, ubohost
mālum, ī, n.jablko
mālus, ī, m.stěžeň, stožár, pilíř
mālus, ī, f.jabloň
malus, a, umšpatný, zlý; škodlivý, zhoubný; nešťastný, bídný, prokletý
mamma, ae, f.prs, ňadro
mancipium, iī, n.formálně pořízený majetek; otroctví
mancipō, āre, āvī, ātumodevzdat, mancipāre vinculīs spoutat
mandātum, ī, n.rozkaz, příkaz, zadaný úkol
mandō, āre, āvī, ātumodevzdat, svěřit; udělit, propůjčit; uložit, nařídit
mandō, ere, mandī, mānsumkousat, hryzat, žvýkat
māne (nesklonné subst., jen abl.)ráno, zrána, valdē māne časně ráno
maneō, ēre, mānsī, –, mānsūruszůstávat, setrvat, trvat; dochovat se; (přech.) očekávat
Mānēs, ium, m.duše zemřelých
manifestō, āre, āvī, ātumzjevit, projevit, prokázat
manifestus, a, umusvědčený, prokázaný; zřejmý, zjevný, jasně patrný
manipulus, ī, m.hrst, přehršle, náruč; četa, manipul
manus, ūs, f.ruka; hrstka, parva manus malý vojenský oddíl; manū cōnserere střetnout se; manū fortis osobně statečný; brevī manū krátkou cestou
manuscrīptum, ī, n.(střv.) rukopis
marca, ae, f.hřivna
marchiō, ōnis, m.(střv.) markrabě
mare, is, n.moře
margarīta, ae, f.perla
margō, inis, m.okraj
maritimus, a, ummořský, přímořský, imperium maritimum nadvláda na moři
marītus, a, ummanželský
marītus, ī, m.manžel, ženich
marmor, oris, n.mramor, dílo vytesané z mramoru
marmoreus, a, ummramorový, z mramoru
Mārs, Martis, m.bůh války Mars
Martius, iī, m.březen
martyr, yris, m.(střv.) mučedník; svědek
mās, maris, m.samec, muž
massa, ae, f.tvárná hmota, kus hmoty, hrouda; dav, zástup
Massilia, ae, f.Marseille
māter, tris, f.matka
māteriēs, ēī, f.látka, hmota; příčina, zárodek
māteria, ae, f.látka, hmota; příčina, zárodek
mātrimōnium, iī, n.manželství
mātrōna, ae, f.paní, manželka
mātūrēvčas, v pravý čas; brzy
mātūrēscō, ere, māturuī, –zrát, uzrát; dospět
mātūriusdřív, předčasně
mātūrus, a, umzralý (i o čase); včasný; dospělý
maximēnejvíce
maximus, a, umnejvětší
meātus, ūs, m.chůze, let, pohyb, dráha
mēcumse mnou
medeor, ērī, – (+ dat.)léčit, hojit
medicāmen, inis, n.lék; kouzelný prostředek; líčidlo
medicāmentum, ī, n.lék; kouzelný prostředek; líčidlo
medicīna, ae, f.lék; lékařství
medicus, a, umlékařský
medicus, ī, m.lékař
medietās, ātis, f.polovina, střed
mediocris, eprostřední, nevelký
mediocritās, ātis, f.prostřednost, průměrnost; střední cesta
Mediolānum, ī, n.Milán
meditor, ārī, ātus sum (+ acc.)přemýšlet, přemítat (o něčem)
medium, iī, n.střed, prostředek; veřejnost
medius, a, umstřední, prostřední
mel, mellis, n.med
meliōrō, āre, āvī, ātumzlepšit
melior, iuslepší
meliuslépe
membrum, ī, n.úd, končetina; člen
meminī, meminissepamatovat se, mementō morī pamatuj na smrt
memor, orispamětlivý, pamatující se, memor īra nesmiřitelný hněv
memorābilis, epamětihodný, znamenitý
memoria, ae, f.paměť, vzpomínka, upomínka, památka, memoriā tenēre pamatovat si
memorō, āre, āvī, ātumpřipomínat, zmiňovat; vyprávět, vykládat; zapsat, zaznamenat
mendācium, iī. m.lež
mendāx, ācislživý, prolhaný
mendīcus, ī, m.žebrák; (střv.) chudý student
mēns, mentis, f.mysl, duch, vīrēs mentis fantazie; myšlení, smýšlení
mēnsa, ae, f.jídelní stůl; jídlo, hody, mēnsae secundae zákusky; jídelna; směnárnický stůl
mēnsis, is, m.měsíc (část roku)
mēnsūra, ae, f.měření, míra
mentiō, ōnis, f.zmínka
mentior, īrī, ītus sumlhát, vylhat, předstírat
meō, āre, āvī, ātumjít, chodit, přecházet, vkročit
mercātor, ōris, m.kupec, obchodník
mercēs, ēdis, f.mzda, plat, žold; odměna; cena
mercor, ārī, ātus sumkupovat
mereō, ēre, uī, –zasloužit (si)
mereor, ērī, itus sumzasloužit (si)
merges, itis, f.snop
mergō, ere, mersī, mersumponořovat, potopit, zatopit; skrýt, schovat
meritum, ī, n.výdělek, mzda, zásluha, meritō zaslouženě
merx, mercis, f.zboží
messis, is, f.žeň, sklizeň
merus, a, umčistý, nesmíšený, pravý, ryzí, upřímný
mēta, ae, f.cíl, meta; kuželovitý sloup v cirku; hranice, konec
metallum, ī, n.kov; (v pl.) rudné doly
methodus, ī, f.cesta, způsob bádání, metoda
mētior, īrī, ītus summěřit, vyměřovat, přeměřovat
metō, ere, messuī, messumžnout, kosit, sklízet
metuō, ere, uī, –bát se, obávat se (+ acc.: něčeho, někoho; + dat.: o něco, o někoho)
metus, ūs, m.strach, bázeň, obava metū ze strachu
meus, mea, meummůj
micō, āre, uī, –míhat se, kmitat, třpytit se
migrō, āre, āvī, ātumstěhovat se, odstěhovat se
mīles, itis, m.voják, (střv.) rytíř
mīlitārēs, ium, m.vojenské osoby, vojáci
mīlitāris, evojenský, bojovný, manū mīlitārī vojenskou silou
mīlitia, ae, f.vojenská služba, vojna, domī mīlitiaeque v míru i ve válce; (střv.) rytířská jízda
mīmus, ī, m.mimický herec, mim; mimická hra
migrō, āre, āvī, ātumstěhovat se, odstěhovat se
mīlle, –, f. (v sg. nesklonné)tisíc
milliārium, iī, n.milník, míle (česká 11,2 km)
minae, ārum, f.výhrůžky, hrozby, pohružky; hradební cimbuří
minimēnejméně
minimus, a, umnejmenší
minister, tra, trumpomocný, služebný
minister, trī, m.pomocník, pomahač, sluha, služebník
ministra, ae, f.pomocnice, služka
ministrō, āre, āvī, ātumposluhovat
mingō, ere, mīnxī, mictumčůrat, močit
minor, ārī, ātus sumvyčnívat; hrozit, vyhrožovat
minor, minusmenší, nātū minor mladší
minuō, ere, uī, ūtumzmenšovat, zeslabovat; lámat na kousky
minusméně, nīlō minus o nic méně
mīrābilis, epodivuhodný, zvláštní
mīrāculum, ī, n.zjev, zázrak, div
mīrēpodivuhodně, zvláštně
mīrificus, a, umpodivuhodný, divotvorný, zázračný
mīror, ārī, ātus sum (+ acc.)divit se, podivovat se; obdivovat
mīrus, a, umdivný, podivný, podivuhodný, zvláštní
misceō, ēre, miscuī, mixtum (mistum)míchat, mísit, namíchat; uvádět ve zmatek, bouřit, pobuřovat
miser, era, erumbídný, ubohý, heu mē miserum běda mně nešťastnému; špatný
miserābilis, ežalostný, politováníhodný
misereor, ērī, itus sum (alicuius)smilovat se, slitovat se (nad někým), cítit soustrast (s někým)
miseret, ēre, –být líto, miseret mē (alicuius reī) je mi líto (něčeho)
miseria, ae, f.bída, utrpení, neštěstí, žalost, (v pl.) útrapy
misericordia, ae, f.slitování, milosrdenství, soustrast, soucit, lítost
miseror, ārī, ātus sumlitovat, mít soucit (+ dat.: s někým); naříkat, plakat, miserārī cāsum naříkat nad osudem; želet
missa, ae, f.(střv.) bohoslužba, mše
mītēscō, ere, –, –měknout, povolovat
mītis, ejemný, měkký; klidný, mírný; zralý, sladký
mittō, ere, mīsī, missumposlat, vyslat; házet, mrštit, svrhnout; propustit, rozpustit, vypustit, vōx missa vyřčená slova
mōbilis, epohyblivý; nestálý, vrtkavý
mōbilitās, ātis, f.pohyblivost, rychlost; nestálost, vrtkavost
modestēumírněně
modestia, ae, f.uměřenost, střídmost, skromnost; umírněnost, kázeň, poslušnost; mravnost, cudnost, stydlivost, čest
modestus, a, umumírněný, mírný, skromný, střídmý; skrovný
modicus, a, ummírný, střídmý, přiměřený; skrovný, nepatrný, nevelký
modius, iī, m.měřice = římská obilní míra (8,75 l)
modojen, pouze; hned
modus, ī, m.způsob; míra, mez; takt, rytmus, melodie
moenia, ium, n.hradby, násep, val
Moenus, ī, m.Mohan (přítok Rýna)
Moesia, ae, f.Moesie (území nynějšího Srbska a Bulharska)
mola, ae, f.mlýnský kámen; mlýn; mouka
molendīnum, ī, n.mlýn
mōlēs, is, f.hmota, spousta, mohutná stavba; námaha
molestētěžce, obtížně
molestia, ae, f.obtíž, potíž, svízel, problém, nepříjemnost
molestus, a, umobtížný, svízelný; nepříjemný, protivný, škodlivý
mōlior, īrī, ītus sumusilovat, multā mōlīrī usilovat o mnoho věcí; chystat; pachtit se
mōlītiō, ōnis, f.stržení, odklizení
molliō, īre, īvī (iī), ītumzměkčovat, zmírňovat; mollīre glaebās rozmělňovat hroudy
mollis, eměkký, vláčný, poddajný, ohebný; jemný, citlivý, choulostivý, změkčilý
molō, ere, uī, itummlít
monachus, ī, m.(střv.) mnich
monastērium, iī, n.(střv.) klášter
moneō, ēre, uī, itumnapomínat; upomínat; připomínat; upozorňovat, varovat
moneta, ae, f.mince
monīle, is, n.řetěz na krk, náhrdelník
monitiō, ōnis, f.napomenutí; upomínka
monitum, ī, n. (obvykle v pl.)napomenutí, nabádání
monitus, ūs, m.napomenutí, výstraha, rada
mōns, montis, m.hora, pohoří, pahorek, kopec; (v pl.) rudné doly
mōnstrō, āre, āvī, ātumukazovat, poučovat, radit
mōnstrum, ī, n.obluda, netvor; nadpřirozený úkaz, zjevení
montānus, a, umhorský
montānus, ī, m.horal; horník; obyvatel horního města
monumentum, ī, n.památka, památník, pomník
mora, ae, f.prodlení, zdržení, odklad, průtah, meškání; překážka
morbus, ī, m.nemoc, choroba
mordāx, ciskousavý
mordeō, ēre, momordī, morsumkousat, hryzat, hlodat, sžírat
morior, morī, mortuus sum, moritūrusumírat, zemřít
moror, ārī, ātus sumprodlévat, meškat, zdržovat se, zůstávat, otálet
mōrōsus, a, ummrzutý, nerudný
mors, mortis, f.smrt, úmrtí
mortālis, esmrtelný
mortālis, is, m.smrtelník, člověk
mortifer, era, erumsmrtonosný, smrtící
mortuus, a, ummrtvý, zemřelý, zesnulý
mōs, mōris, m.zvyk, obyčej; způsob; (v pl.) mravy, chování, povaha
mōtus, ūs, m.pohyb, hnutí, mávnutí; popud, hnutí mysli (vášeň, rozčilení, nadšení), mōtū propriō z vlastního popudu; nepokoj, vzruch
moveō, ēre, mōvī, mōtumhýbat, pohnout, uvést v pohyb, bellum movēre rozpoutat válku; vyhánět, vytlačovat; dojímat; zneklidňovat, znepokojovat
moxbrzy, potom
mūgītus, ūs, m.bučení, řev
mulier, eris, f.žena
Multāvia, ae, f.Vltava
multiplex, icismnohonásobný, rozmanitý
multitūdō, inis, f.množství
multō, āre, āvī, ātumpokutovat, trestat
multōmnohem, o mnoho
multotiēnsmnohokrát
multummnoho, hodně; velice, hojně
multus, a, ummnohý, četný
mundus, a, umčistý; řádný, slušný; dostačující
mundus, ī, m.upravení zevnějšku; svět
mūnicipium, iī, n.malé město; (střv.) královské město
mūniō, īre, īvī (iī), ītumopevňovat
mūnītiō, ōnis, f.opevnění, hradba; opevňování
mūnītus, a, umopevněný
mūnus, eris, n.povinnost; úřad; služba; dar, přízeň
mūrālis, ehradební, corōna mūrālis věnec pro toho, kdo první zdolal hradby
murmur, uris, n.mručení, hučení, hukot, hluk, šum, mrmlání, huhlání, reptání, mumlání, šepot
mūrus, ī, m.zeď, hradba, coctilēs mūrī zdi z pálených cihel
mūs, mūris, m.myš
Mūsa, ae, f.Múza
musca, ae, f.moucha
mūsculus, ī, m.sval; myška
muscus, ī, m.mech
mūsica, ae, f.hudba
mūtābilis, eproměnlivý
mūtātiō, ōnis, f.změna, proměna
mūtō, āre, āvī, ātumměnit, změnit, vyměňovat
mūtuor, ārī, ātus sumpůjčit si
mūtus, a, umněmý; tichý
mūtuum, ī, n.dluh, závazek půjčky
mūtuus, a, umvzájemný, oboustranný; výměnný; vypůjčený
mystērium, iī, n.(střv.) tajemství, pl.: tajné obřady pro zasvěcené
namneboť; vždyť; totiž
namqueneboť; vždyť; totiž
nancīscor, ī, na(n)ctus sumnalézt, nabýt, dosáhnout
nāris, is, f.nozdra; (v pl.) nos
narrātiō, ōnis, f.vyprávění
narrō, āre, āvī, ātumvypravovat
nāscor, nāscī, nātus sumrodit se, narodit se, pocházet
nāsus, ī, m.nos; vkus; vtip
nātālis, enarozeninový; diēs nātālis narozeniny
nātiō, ōnis, f.národ; rod; narození
natis, is, f. (obvykle v pl.)hýždě
natō, āre, āvī, ātumplavat, plout; téci, přetékat; kolísat, být nejistý
nātū (nesklonné subst., jen abl.)rodem, narozením; věkem: nātū maior starší
nātūra, ae, f.příroda; přirozenost; narození; povaha
nātūrālis, epřirozený; přírodní; rodný
nātus, a, umnarozený, sēdecim annōs nātus šestnáctiletý
naufragium, iī, n.ztroskotání lodi; vrak
naufragus, ī, m.trosečník
nauta, ae, m.lodník, plavec, námořník
nāvālis, elodní, námořní; corōna nāvālis věnec pro vítěze námořní bitvy
nāvēhorlivě, přičinlivě, agilně, čile
nāvicula, aeloďka
nāvigō, āre, āvī, ātumplavit se, plout
nāvis, is, f.loď
nāvita, ae, m.lodník, plavec, námořník
nāviterhorlivě, přičinlivě, agilně, čile
nāvō, āre, āvī, ātumhorlivě, usilovně konat, operam nāvāre usilovně pracovat
nāvus, a, umhorlivý, přičinlivý, agilní, čilý
nē (záporná spojka v konj.)ať ne-, aby ne-, že ne-
Neāpolis, is, f.Neapol
nebula, ae, f.mlha, pára, mračno, kouř
necani, a ne, a ne-, nec – nec ani – ani; avšak ne-, nec diū pāx mānsit avšak dlouho mír netrval; nec nōn rovněž, jistě také; nec enim neboť ne-, ovšem ne-
necessāriōnutně, nezbytně, naléhavě; přesvědčivě
necessārius, a, umnutný, nezbytný, naléhavý, potřebný; přesvědčivý
necessārius, iī, m.blízký příbuzný
necesse estje nutno, třeba, musí se
necessitās, ātis, f.nutnost, nezbytnost, naléhavost; pouto, svazek, poměr
necneči ne, či nikoli
necō, āre, āvī, ātumzabít, usmrtit; zničit, zkazit
nectar, aris, n.nektar, nápoj bohů, sladký nápoj
nēdumaby zatím ne; neřku-li, natož pak; tím spíše, tím více
nefās, (nesklonné), n.hřích, hanebnost, zločin proti božskému právu, nefās est není dovoleno, per vetitum nefās zakázaným hříchem, per nefās nedovoleně
neglegentia, ae, f.nedbalost, zanedbávání
neglegō, ere, lēxī, lēctumnedbat, zanedbávat, nestarat se; málo si cenit, opovrhovat
negō, āre, āvī, ātumpopírat, zapírat; odpírat
negōtium, iī, n.zaměstnání, práce, veřejná činnost, úkol; záležitost, věc, poměry, stav, rēī pūblicae negōtia státnické záležitosti
nēmōnikdo, žádný, nōn nēmō leckterý, nēmō amīcōrum nikdo z přátel
nempeovšem, zajisté, patrně
nemus, oris, n.les, háj
neua aby ne, a kéž ne
nēvea aby ne, a kéž ne
neō, nēre, nēvī, nētumpříst; vyšívat
nepōs, ōtis, m.vnuk, potomek
neptis, is, f.vnučka
nervus, ī, m.tětiva, struna; provaz, řemen; nerv
nēquam (nesklonné)ničemný, špatný, neužitečný; bídný, ubohý
nequeani, a ne, a ne-, neque – neque ani – ani; avšak ne-, neque diū pāx mānsit avšak dlouho mír netrval
nequeō, īre, īvī (iī), itumnemoci, nebýt schopen
nēquior, iusničemnější, špatnější, neužitečnější; ubožejší
nēquissimus, a, umnejničemnější, nejšpatnější, nejneužitečnější; nejubožejší
nesciō, īre, īvī (iī), ītumnevědět, neznat, neumět
nescius, a, umnevědoucí, neznalý, neumějící; neznámý, neque nescium habēbat a dobře věděl
neuter, tra, trumžádný z obou
nex, necis, f.násilná smrt, vražda, zabití, porážka (zvířete), iūs vītae necisque právo nad životem a smrtí
nictō, āre, āvī, ātummrkat
nīdor, ōris, m.zápach, výpar
nīdus, ī, m.hnízdo
niger, nigra, nigrumčerný, tmavý, temný; zlý
nihilnic, nihilō (u kompar.) o nic, nihilī esse za nic nestát, nihil est není důvod proč
(s ind.) jestliže ne; (s konj.) kdyby ne; (po záporu) leda, leč, než
nīlnic
nimbus, ī, m.mrak; déšť
nimispříliš, nadmíru, velmi
nimiumpříliš, nadmíru, velmi
nimius, a, umpřílišný, neobyčejně veliký, neznající míry
ning(u)it, ere, ninxitsněžit
nisi(s ind.) jestliže ne; (s konj.) kdyby ne; (po záporu) leda, leč, než
nīsus, ūs, m.opírání, vzpírání, vzepření; pud; touha; úsilí
nītēdula, ae, f.sysel
nītor, nītī, (nīxus) nīsus sumopírat se; namáhat se, usilovat; toužit, dychtit
nitor, ōris, m.lesk, třpyt, záře; půvab
niveus, a, umsněhový; sněhobílý, bělostný
nix, nivis, f.sníh, (v pl.) závěje
nō, āre, āvī, –plout, plavat
nōbilēs, ium, m.šlechta, šlechtici
nōbilis, eznatelný; známý, proslulý; vznešený, urozený, šlechtický; ušlechtilý
nōbilitās, ātis, f.proslulost, sláva; vznešenost, urozenost; šlechta; ušlechtilost
nōbīscums námi
nocēns, entisškodlivý; provinilý, zločinný
noceō, ēre, uī, itumškodit, provinit se
noctūv noci
noctua, ae, f.sova
nocturnus, a, umnoční
nōlō, nōlle, nōluī, –nechtít, nepřát si, nebýt ochoten
nōmen, inis, n.jméno, název; rod, kmen
nōminātimjmenovitě, výslovně
nōminō, āre, āvī, ātumjmenovat, nazývat; udat; jmenovat do úřadu
nōnne- (záporná částice), nōn quod nōn ne že by
Nōnae, ārum, f.Nony (7. nebo 5. den měsíce, vlastně 9 dní před Idami)
nōndumještě ne, dosud ne
nōnnezdali ne-, což ne-
nōnnūllus, a, umněkterý, nějaký
nōnnumquamněkdy, leckdy
nōnnunquamněkdy, leckdy
nōnus, a, umdevátý
nōsmy
nōscō, ere, nōvī, nōtumpoznávat, znát, vědět
noster, nostra, nostrumnáš
nota, ae, f.značka, známka (stopa), znamení; poznámka
notārius, iī, m.písař; (střv.) notář
notō, āre, āvī, ātumoznačovat, poznamenávat, notā bene dobře si poznamenej; kárat, plísnit, vytýkat; všímat si
nōtus, a, umpoznaný, známý, nechvalně známý; znalý
novemdevět
November, bris, m.listopad
noverca, ae, f.nevlastní matka, macecha
novissimus, a, umnejnovější; poslední, agmen novissimum zadní voj; novissima exempla nejkrutější tresty
novissimēnejnověji; naposledy, nedávno
novitās, ātis, f.novost, novota; zvláštnost, div, novitās reī zvláštní, nevídaná věc;
novus, a, umnový, dē novō znovu; čerstvý
nox, noctis, f.noc, tma, multa iam nocte již pozdě v noci
noxa, ae, f.škoda; vina, provinění; trest, noxae damnātus k trestu odsouzený
noxia, ae, f.vina, provinění
noxius, a, umškodlivý; vinný, provinilý
nūbēs, is, f.mrak, oblak; chmura, zachmuřenost
nūbilus, a, umzamračený, oblačný, pokrytý mraky; zachmuřený
nūbō, ere, nūpsī, nuptumvdávat se, nuptum collocāre provdat
nucleus, ī, m.jádro; ořech
nūdō, āre, āvī, ātumobnažovat; zbavit
nūdus, a, umnahý, obnažený, neoděný, holý; zbavený (čeho); bezbranný; nūdō cōnsensū pouhým souhlasem
nūgor, ārī, ātus sumnevážně mluvit, tlachat, žertovat
nūllus, a, umžádný
numzda, zdali, cožpak
nūmen, inis, n.pokyn, příkaz, vůle; boží vůle, boží moc
numerō, āre, āvī, ātumpočítat; považovat za, pokládat za; vypočítat, vyplatit
numerātum, ī, n.vyplacené peníze
numerus, ī, m.číslo, počet, množství; postavení, váženost; členění, rytmus, takt
Numidicus, a, umnumidský
nummus, ī, m.peníz, mince
numquamnikdy
numquidzda (ně)co, cožpak
nuncnyní, teď, nunc quidem právě teď
nūndinae, ārum, f.tržní dny
nūndinum, ī, n.osmidenní týden
nūndinus, a, umpřipadající na devátý den
nunquamnikdy
nuntiō, āre, āvī, ātumoznamovat, zvěstovat, ohlásit
nuntius, iī, m.posel, vyslanec; zpráva, poselství; (střv.) papežův vyslanec
nūpernedávno; kdysi, před časem
nupta, ae, f.nevěsta, snoubenka
nūptiae, ārum, f.svatba, sňatek
nurus, ūs, f.snacha
nusquamnikde; nikam; odnikud
nutō, āre, āvī, ātumkývat; kolísat
nūtriō, īre, īvī (iī), ītumživit, krmit
nūtus, ūs, m.pokyn, posunek, rozkaz, ad nūtum na pokyn
nux, nucis, f.ořech (plod i strom)
nympha, ae, f.dívka, nevěsta; nymfa, víla
ō (citoslovce)ó
ob (+ acc.)(o příčině) za, pro, kvůli; (o místě) před
obdormiō, īre, īvī, ītumusínat
obdūrō, āre, āvī, ātumvytrvat, zatvrdit se
obeō, īre, iī, obitumobcházet, obejít; obklíčit, lemovat; umírat; officia obīre konat povinnosti
obiciō, ere, iēcī, iēctumpředhodit, hodit do cesty, vydat na pospas; nastavit; vyčítat, vytýkat
ob(i)ex, icis, m. f.závora; hráz, překážka
obitus, ūs, m.západ; zánik, smrt
obiurgō, āre, āvī, ātumkárat
oblectō, āre, āvī, ātumbavit, těšit
oblīviō, ōnis, f.zapomenutí, zapomětlivost
oblīvīscor, ī, lītus sumzapomínat
oblīvium, iī, n.zapomenutí
obmūtēscō, ere, mūtuī, –oněmět, umlknout
oboedientia, ae, f.poslušnost
oboediō, īre, iī (īvī), ītumposlouchat, být poslušen
oborior, īrī, ortus sumvzniknout, objevit se
obruō, ere, ruī, rutum zasypat; zahrabat; zatopit
obscūrus, a, umtemný, tmavý; najasný, záhadný, nesrozumitelný
obsecrō, āre, āvī, ātumzapřísahat, prosit
obsequium, iī, n.poslušnost, povolnost; (v pl.) pohřební motlitby
obsequor, ī, secūtus sumochotně následovat, být poslušen, být povolný, vyhovět
observō, āre, āvī, ātumpozorovat; dbát, vážit si
obses, idis, m. f.rukojmí; ručitel
obsideō, ēre, sēdī, sessumobsazovat; obléhat; tísnit
obsidiō, ōnis, f.obležení, obklíčení; tíseň
obsidiōnālis, eobléhací
obsistō, ere, stitī, –postavit se do cesty, odporovat, protivit se
obstinātus, a, umpevně rozhodnutý, zatvrzelý, umíněný
obstipescō (obstupescō), ere, stipuī, –užasnout; strnout, zhrozit se
obstō, āre, stitī, –, obstātūruspřekážet, zavazet, vadit, stát v cestě
obstrepō, ere, uī, –hlučet proti někomu, skákat do řeči, přerušovat, okřikovat
obstructiō, ōnis, f.zamezení, zastavení, uzavření; zmaření
obsum, obesse, obfuī, –, obfutūrusškodit
obtemperō, āre, āvī, ātum (+dat.)poslouchat, být poslušný
obtineō, ēre, uī, tentumdržet, mít v moci; udržet, ubránit; dostat, obdržet, získat
obtrectātiō, ōnis, f.nepřejícnost; zlehčování
obviamvstříc, naproti
occāsiō, ōnis, f.příležitost
occāsus, ūs, m.západ, sōl occāsus západ slunce; zánik
occidō, ere, cidī, –, cāsūruspadat, zapadat; zahynout, zaniknout
occīdō, ere, cīdī, cīsumzabít, usmrtit
occulō, ere, uī, tumskrýt, zakrývat, zatajovat
occultō, āre, āvī, ātumzatajovat, schovávat, skrývat, (v pas.) skrývat se
occupō, āre, āvī, ātumobsadit, zmocnit se, uchvátit; přepadnout; zaměstnat; uložit (peníze); pospíšit si, předejít
occurrō, ere, currī, cursumspěchat naproti, běžet vstříc; zastihnout, dostat se (k něčemu); naskytnout se, objevit se, zjevit se, vyvstat; mentī occurrit napadá mě; napadnout, udeřit
ocellus, ī, m.očko; perla, klenot
octāvus, a, umosmý
octōosm
Octōber, bris, m.říjen
oculus, ī, m.oko; zrak
ōdī, ōdisse, ōsus, ōsūrusnenávidět, protivit si
odiōsus, a, umnenáviděný, protivný, odporný
odium, iī, n.nenávist, odpor, zášť
odor, ōris, m.vůně, zápach; (v pl.) vonné přípravky, kadidla
odōrātus, a, umnavoněný, vonný
odōrātus, ūs, m.čich, čichání
oedēma, atis, n.otok, zduření
offendō, ere, fendī, fēnsumurazit; narazit, setkat se, zastihnout
offēnsiō, ōnis, f.náraz, lapis offēnsiōnis kámen úrazu; nehoda, neúspěch, nezdar; urážka, příkoří, nemilost
offerō, ferre, obtulī, oblātumpřinášet, podávat, nabízet, poskytnout
officiālis, is, m.úředník, zřízenec
officium, iī, n.služba, práce, úkol, povinnost; úřad, zaměstnání; laskavost, úsluha, zdvořilost
Ogra, ae, m.Ohře
oleō, ēre, uī, –páchnout, zapáchat, smrdět
oleum, ī, n.olej
olfaciō, ere, fēcī, factumčichat, přičichnout
olfactus, ūs, m.čich
ōlimkdysi, dříve, jednou, dávno
olīva, ae, f.oliva (strom i plod)
olor, ōris, m.labuť
olus, eris, n.zelenina, zelí
ōmen, inis, n.předzvěst, neblahé znamení, nōmen ōmen jméno s nešťastným předurčením
ōminor, ārī, ātus sumpředpovídat, věštit, prorokovat
omittō, ere, mīsī, missumopomenout, nedbat, zanechat, nechat stranou, vzdát se (něčeho), dēliciīs omissīs zanechavše radovánek
omnīnōcekem, vůbec, zcela, úplně; ovšem
omnipotēns, entisvšemohoucí
omnis, evšechen, veškerý, každý; celý, terra omnis celá země
onerō, āre, āvī, ātumobtížit, naložit, laudibus onerāre zahrnout chválou
onus, oneris, n.břemeno, břímě, náklad; zátěž, tíha, tíže
onustus, a, umobtížený, naložený
opācus, a, umstinný
opera, ae, f.práce, přičinění, snaha, operam pōnere vynaložit úsilí, operam dare (+ dat.) věnovat se (čemu), snažit se (oč)
operārius, a, umpracovní
operārius, iī, m.dělník, nádeník
operiō, īre, operuī, opertumpřikrývat, pokrývat, zahalit; skrývat, zatajovat; zavřít
operor, ārī, ātus sumpracovat, provádět, dělat, zhotovovat
operōsus, a, umpracovitý, snaživý; pracný, obtížný; umělecky provedený
opīniō, ōnis, f.domněnka, mínění, názor; předsudek, veřejné mínění, pověst
opitulor, ārī, ātus sumpřinášet pomoc, pomáhat
oportet, ēre, uitsluší se, hodí se, je žádoucí, má se
oppōnō, ere, posuī, positumklást naproti, nastavovat; stavět proti, sē oppōnere odporovat
oppetō, ere, īvī, ītumjít vstříc
oppidānus, ī, m.městský člověk, měšťan
oppidum, ī, n.město (opevněné), pevnost, keltská osada
opportūnitās, ātis, f.příhodnost, vhodnost, výhoda
opportūnus, a, umpříhodný, vhodný, výhodný
opprimō, ere, pressī, pressumpřitisknout, přitlačit; umačkat; potlačovat, bellō opprimere válkou přemoci
opprobrium, iī, n.nadávka, výtka; hanba
oppugnātiō, ōnis, f.dobývání, obléhání
oppugnō, āre, āvī, ātumdobývat, obléhat
ops, opis, f.(v sg.) moc, pomoc (politická, vojenská); (v pl.) bohatství, prostředky
optātiō, ōnis, f.přání
optābilis, ežádoucí
optimēnejlépe
optimus, a, umnejlepší
optimās, ātisšlechtický
optimās, ātis, m.šlechtic, aristokrat
optiō, ōnis, f.volba, výběr
optiō, ōnis, m.pobočník centuriona (jeho zástupce, pomocník, šikovatel)
optō, āre, āvī, ātumzvolit si, vybrat si; přát si, žádat si
opulentus, a, umbohatý, zámožný; mocný
opus, eris, n.dílo, výtvor; práce, námaha; (v pl.) dobývací práce a stroje; opus est (+ abl.) je třeba (čeho)
ōra, ae, f.okraj, kraj, hranice, pobřeží
ōrāculum, ī, n.věštírna, věštba; výrok
ōrātiō, ōnis, f.řeč, mluva, projev; modlitba
ōrātor, ōris, m.řečník, mluvčí
orbis, is, m.kruh, kolo; svět
orbus, a, umosiřelý; bezdětný; ovdovělý; zbavený
ordinō, āre, āvī, ātumuspořádat, řadit, stanovit
ordior, īrī, orsus sumzačínat
ordō, inis, m.řada; řád, uspořádání
organum, ī, n.(střv.) hudební nástroj, (v pl.) varhany; (střv.) tělesné ústrojí, orgán
oriēns, entis, m.východ, východ (slunce); Oriēns východní země, Orient
orīgō, inis, f.původ, počátek, orīginem trahere odvozovat počátek
orior, īrī, ortus sumpovstávat, vznikat, vycházet
ornāmentum, ī, n.výstroj; ozdoba
ornātus, ūs, m.výstroj, oblečení; ozdoba, výzdoba; (střv.) bohoslužebné roucho
ornō, āre, āvī, ātumzdobit; vyzbrojit
ōrō, āre, āvī, ātumprosit; mluvit, řečnit; modlit se
orphanus, ī, m.(střv.) sirotek
ōs, ōris, n.ústa, huba, tlama; tvář, obličej
os, ossis, n.kost
ōsculor, ārī, ātus sumlíbat
ōsculum, ī, n.malá ústa; polibek
ostendō, ere, ostendī, ostentumnastavovat, ukazovat, dávat najevo, dokazovat, projevovat
ostentō, āre, āvī, ātumukazovat, jevit
ōstium, iī, n.vchod, východ, ústí, (v pl.) Ōstia přístav u Říma
ōtiōsus, a, umnečinný, nezaměstnaný; ōtiōsus esse mít volný čas
ōtium, iī, n.zahálka, klid, volný čas
ovīle, is, n.ovčinec, chlév
ovis, is, f.ovce
ōvum, ī, n.vejce; jikra
pacīscor, ī, pactus sumsmluvit se, zaručit
pāctiō, ōnis, f.spojení
pactiō, ōnis, f.smlouva, úmluva, ujednání, dohoda
pactum, ī, n.smlouva, úmluva, dohoda, ujednání; způsob, obyčej
pactus, a, umdohodnutý
paedagōgus, ī, m.vychovatel, dohlížitel, dozorce
paenetéměř, skoro, málem
paenīnsula, ae, f.poloostrov
paenitet, ēre, tuit (+ acc. os., + gen. věci)litovat
pāgina, ae, f.stránka, list, listina
pāgus, ī, m.osada, vesnice; oblast, kraj, region; kolík, mezník
pāla, ae, f.rýč, lopata
palamzjevně, veřejně, otevřeně
pallēns, entisbledý; nažloutlý, nazelenalý
palleō, ēre, uī, –být bledý, blednout; děsit se, hrozit se
pallidus, a, umbledý, sinalý
pallium, iī, n.přikrývka; plášť
pallor, ōris, m.bledost; hrůza, strach
palma, ae, f.dlaň; palma; symbol vítězství, vítězosláva
pālus, ī, m.kůl, kolík
palūs, ūdis, f.bažina, močál
pandō, āre, āvī, ātumzkřivit, ohnout
pandō, ere, pandī, passumprostírat, rozpínat, rozkládat, rozevírat; zvěstovat, vyjevit
pānis, is, m.chléb, chleba
pānnicīda, ae, m.stříhač sukna, soukeník
pānnum, ī, n.sukno
pānnus, ī, m.kus látky, cár, hadr
Pannonia, ae, f.území dnešního Maďarska
panthēra, ae, f.pardál, levhart
pāpa, ae, m.tatínek; (střv.) biskup, papež
papāver, eris, n.mák
pāpiliō, ōnis, m.motýl
pār, parisstejný, rovný, pār proelium nerozhodná bitva; schopný, způsobilý; vhodný, přiměřený
parātus, a, umpřipravený, vypravený; odhodlaný, rozhodnutý; získaný
Parca, ae, f.sudička, bohyně osudu
parcō, ere, pepercī, –, parsūrus (+ dat.)šetřit, ušetřit (co i koho); zdržet se (něčeho); vyhýbat se (něčemu)
parcus, a, umšetrný, skrovný, střídmý
parēns, entis, m. f.rodič
pāreō, ēre, uī, –, pāritūrus (+ dat.)objevovat se, ukazovat se (někomu); poslouchat (někoho), být poslušen (něčeho), řídit se (něčím)
pariēs, etis, m.zeď, stěna
pariō, ere, peperī, partum, paritūrusrodit, plodit; získat, nabývat
pariterstejně, stejnou měrou, rovně; zároveň, současně, spolu
parō, āre, āvī, ātumpřipravovat, chystat; zařídit, zjednat si
parochia, ae, f.(střv.) farnost, fara
parochiālis, e(střv.) farní
pars, partis, f.část, díl, podíl, per partēs po částech; strana; (v pl.) kraj, země; (v pl.) úloha, role, obor; (v pl.) politická strana
parsimōnia, ae, f.šetrnost, spořivost
particeps, cipisúčastný
particula, ae, f.dílek, kousek
particulāris, e(střv.) částečný, studium particulāre střední škola
partim (adv.)dílem, zčásti, částečně
partior, īrī, ītus sumdělit, oddělovat, rozdělovat
partītiō, ōnis, f.dělení, rozdělení
parturiō, īre, īvī (iī), itumchystat se porodit, být před porodem
partus, ūs, m.porod, zrození; plod, mládě, dítě
parummálo
parvulus, a, ummaličký, nepatrný
parvus, a, ummalý, skrovný, parvō vīvere žít z mála, parvī esse mít malou cenu, parvī facere málo si vážit
pascha, ae, f.(střv.) Velikonoce
pāscō, ere, pāvī, pāstumpást; krmit, sytit
pāscuum, ī, n. (obvykle v pl.)pastvina, pastva
passer, eris, m.vrabec, drozd
passimporůznu; široko daleko, na všechny strany, všude; hromadně
passiō, ōnis, f.utrpení, mučení, umučení
passus, ūs, m.krok, rozkročení, dvojkrok (cca 1,5 m); mīlle passūs římská míle
pāstor, ōris, m.pastýř, pasák
pāstorālis, epastýřský
patefaciō, ere, fēcī, factum (v pas. patefīō)otvírat, zpřístupňovat; odhalit, odkrýt
patella, ae, f.miska, talíř
pateō, ēre, uī, –být otevřen, být přístupný; být zjevný, zřejmý
pater, tris, m.otec
patera, ae, f.miska
paternus, a, umotcovský, otcův, po otci
patiēns, entistrpělivý, vytrvalý; snášející (hlad), otužilý; zdrženlivý, střídmý
patientia, ae, f.trpělivost, vytrvalost; snášenlivost, strpení, otužilost; zdrženlivost, střídmost
patior, patī, passus sumsnášet, trpět, vydržet; dovolit, nechat
patria, ae, f.vlast
patricius, a, umpatricijský, urozený
patricius, iī, m.patricij, šlechtic
patrius, a, umotcovský, zděděný po otci
patrōnus, ī, m.patron, ochránce, podporovatel, zástupce
patruus, ī, m.strýc
patulus, a, umotevřený, přístupný; široký, rozložitý, košatý
paucus, a, umpočtem skrovný, nečetný, pauca málo; nemnohý, málokterý
paulispermaličko, na chvilku, nakrátko
paulōo málo, o trošku, paulō ante krátce předtím, paulō plūs mīlle něco málo přes tisíc
paulummálo, trochu, krátce
paululummaličko, trošičku
paulus, a, ummalý počtem, skrovný
pauper, erischudý, nuzný
paupertās, ātis, f.chudoba, bída
pavidus, a, umchvějící se, třesoucí se; zděšený, polekaný; bázlivý, bojácný
pavīmentātor, ōris, m.dlaždič
pavīmentum, ī, n.podlaha, dlažba
pāvō, ōnis, m.páv
pavor, ōris, m.strach, hrůza, zděšení; bázlivost, bojácnost
pāx, pācis, f.mír, pokoj; smlouva; dovolení
peccātum, ī, n.hřích, provinění, vina, chyba
peccō, āre, āvī, ātumprovinit se, prohřešovat se, hřešit, chybovat
pecten, inis, m.hřeben; hrábě; lastura
pectō, ere, pexī, pexumčesat
pectus, oris, n.prsa, hruď; srdce; mysl, duch
pecū, ūs, n.dobytek
pecūnia, ae, f.jmění, majetek; peníze
pecus, oris, n.ovce, prasata, dobytek, stádo
pecus, udis, f.ovce, dobytče
pedes, itis, m.pěšák
pedester, tris, trepěší
peditātus, ūs, m.pěchota
peior, iushorší
peiushůře
pelagus, ī, n.moře
pellis, is, f.kůže, kožešina; (v pl.) blány, pergamen
pellō, ere, pepulī, pulsumhnát, zahánět; pudit; vytlačovat; tlouct, bít
Penātēs, ium, m.domácí bůžkové
pendeō, ēre, pependī, –viset; přečnívat; záviset; být na rozpacích
pendō, ere, pependī, pēnsumvěšet; vážit; platit (=odvažovat kov); posuzovat, zvažovat, oceňovat; poena pendere vytrpět trest
penes (+ acc.)při, u, na něčí straně, v něčí moci, penes mē est v mém držení
penetrō, āre, āvī, ātumvnikat, pronikat
penitusuvnitř, v hloubce; dovnitř; hluboce, zcela, úplně
penna, ae, f.pero, (v pl.) peří; křídlo, peruť
pēnsiō, ōnis, f.placení, splátka; plat
pēnūria, ae, f.nouze, nedostatek
per (+ acc.)(o čase) přes, po, v, za, per annum za rok, per hiemem přes zimu, per idem tempus v téže době, per saecula po staletí; (o místě) po, v, skrze, per aspera přes překážky, per omnēs viās všemi cestami, per aciēs v šicích; (o způsobu) skrze, pomocí, prostřednictvím, ipse per sē sám o sobě, per metum ve strachu, per speciem pod záminkou, per tormenta na mučidlech, per pedēs pěšky
peragō, ere, ēgī, āctumdokončit, dodělat, provést; prohánět
percipiō, ere, cēpī, ceptumvnímat, chápat; zachytit; sklízet, přijímat, nabývat
percutiō, ere, cussī, cussumprorazit, probodnout; udeřit, dotknout se
perditiō, ōnis, f.zkáza, záhuba, ztráta
perdō, ere, didī, ditumzkazit, zmařit, zničit; zabít, zahubit; promarnit; ztratit, pozbýt
perdomō, āre, uī, itumzkrotit, ochočit; pokořit, zcela si podrobit
perdonō, āre, āvī, ātum(střv.) odpouštět
perdūcō, ere, dūxī, ductumdovést k cíli, přimět, mūrum perdūcere vystavět hradbu; udržovat
peregrīnor, ārī, ātus sumcestovat, pobývat v cizině
peregrīnus, a, umcizí
perennis, eceloroční; trvalý, stálý
perennō, āre, āvī, ātumtrvat, být stálý
pereō, īre, periī, –, peritūrushynout, zanikat
pererrō, āre, āvī, ātumbloudit, potulovat se
perfectus, a, umhotový; dokonalý
perferō, ferre, tulī, lātumvydržet, snášet, vytrpět; donášet (zprávy)
perficiō, ere, fēcī, fectumzhotovit, vytvořit; vykonat, dokončit; dokázat, dosáhnout
perfidia, ae, f.proradnost, věrolomnost, zrada
perfidus, a, umnevěrný, věrolomný, proradný, zrádný
perfluō, ere, fluxī, –protékat
perfugiō, ere, fugī, –utéci se; přeběhnout, zběhnout
perfugium, iī, n.útočiště, úkryt, azyl
Pergamum, ī, n.Pergamum (město s hradem); (v pl.) trojský hrad, Trója
pergō, ere, perrēxī, perrēctumpokračovat v cestě, postupovat, spěchat
pergrātus, a, umvelmi milý, velice příjemný; pergrātum facere velmi se zavděčit (+ dat.)
perīculōsus, a, umnebezpečný
perīculum, ī, n.nebezpečí
perindeprávě tak, zrovna tak, stejně
periodus, ī, f.období; souvětí
perītus, a, umzkušený, znalý; (+ gen.) zběhlý (v čem)
perlegō, ere, lēgī, lēctumpřečíst; prohlížet, přehlížet
permaneō, ēre, mānsī, –, mānsūruszůstávat, setrvat
permittō, ere, mīsī, missumdovolovat, povolovat; pustit, přenechat, odevzdat, svěřit
permultus, a, umvelmi mnohý, přemnohý
permūtātiō, ōnis, f.proměna, změna, výměna
permūtō, āre, āvī, ātumvyměnit, proměnit
perniciēs, ēī, f.záhuba, zkáza, zmar
perniciōsus, a, umzhoubný; podvratný, záškodnický
pernīx, īcishbitý, mrštný, rychlý
perpaucus, a, ummalý počtem, skrovný
perpetior, petī, pessus sumsnášet, vytrpět, dovolit
perpetrō, āre, āvī, ātumvykonat, spáchat, provést
perpetuōustavičně, stále, nepřetržitě; souvisle
perpetuō, āre, āvī, ātumudržovat, nepřetržitě dělat
perpetuus, a, umustavičný, trvalý, věčný, in perpetuum na věky; souvislý
perplexus, a, umspletený, zmatený
Persēs, ae, m.Peršan
persaepevelmi často, přečasto
persequor, sequī, secūtus sumpronásledovat, stíhat; stále provázet; vyjmenovat, vypočítat
persevērō, āre, āvī, ātumsetrvávat, vytrvat, trvat na svém
persōna, ae, f.osoba; maska
perspiciō, ere, spexī, spectumprohlédnout, prozkoumat; poznat, zjistit, pochopit
perspicuus, a, umprůhledný, zřejmý, jasný, patrný,
perstō, āre, stitī, –vytrvale stát, vytrvávat, trvat na svém
persuādeō, ēre, suāsī, suāsum (+ dat.)přesvědčit, přemluvit (koho)
perterreō, ēre, uī, itumpostrašit, vyděsit
pertināx, ācisvytrvalý, neústupný, pevně držící
pertineō, ēre, uī, –dosahovat, dotýkat se; týkat se, vztahovat se
perturbātiō, ōnis, f.zmatení, porušení; vzrušení, rozčilení
perturbō, āre, āvī, ātumzmást; vzrušit, rozčilit, rozvášnit
perveniō, īre, vēnī, ventumdojít, dorazit, dostat se
pēs, pedis, m.noha; stopa (cca 30 cm); in pede pontis u paty mostu, per pedēs pěšky
pessimēnejhůře
pessimus, a, umnejhorší
pestilēns, entismorový
pestilentia, ae, f.nezdravost, nákaza, mor
pestis, is, f.mor, nákaza, zhouba
petītiō, ōnis, f.útok, výpad; žádost, pohledávka
petō, ere, īvī (iī), ītum (+ acc.)směřovat, ubírat se, hnát se, táhnout, spět; žádat, domáhat se, toužit
petra, ae, f.skála, balvan
petrōsus, a, um(střv.) skalnatý, kamenitý
petulantia, ae, f.dotěrnost, drzost, rozpustilost
pharmacia, ae, f.lékárna
philosophia, ae, f.filozofie
philosophus, a, umfilozofický
phantasmaticus, a, umpřízračný, strašidelný
pictor, ōris, m.malíř
pīcus, ī, m.datel
pietās, ātis, f.zbožnost (vůči bohu); loajalita, oddanost (k člověku); poctivost, mravnost
piger, pigra, pigrumlíný, lenivý; neúrodný; zdlouhavý
piget, ēre, piguit (+ acc. osoby, + gen. věci)mrzet, hnusit se
pignus, ōris, n.zástava, záruka, důkaz; pojítko, svazek; milá osoba
pila, ae, f.míč
pīlum, ī, n.oštěp, kopí
pīlus, ī, m.manipul triariů (vojáků 3. šiku)
pilus, ī, m.vlas, chlup
pingō, ere, pīnxī, pictummalovat, obarvit; zdobit, vyšívat
pīnus, ūs, f.pinie, sosna, borovice
piper, eris, n.pepř
pīrāta, ae, m.námořní lupič, pirát
pirum, ī, n.hruška
pirus, ī, f.hrušeň
piscātor, ōris, m.rybář
piscīna, ae, f.rybník
piscis, is, m.ryba
piscōsus, a, umrybnatý
pistor, ōris, m.pekař; mlynář
pisum, ī, n.hrách
pix, picis, f.smůla
pius, a, umzbožný; oddaný; poctivý
placeō, ēre, cuī, placitumlíbit se, vyhovovat; schvalovat, uznat za vhodné
plācō, āre, āvī, ātumusmiřovat, uklidňovat, konejšit
plāga, ae, f.rána, úder; zranění; pohroma, neštěstí
plaga, ae, f.kraj, krajina, území, region; lovecká síť
plānctus, ūs, m.pláč, nářek; tepání, bušení v hruď
plānēúplně, zcela, naprosto; zřetelně, jasně; zajisté, ovšem
plangō, ere, plānxī, plānctumhořekovat, naříkat, bít se v prsa; tepat, bít
plānitia, ae, f.rovina, pláň, planina
plānitiēs, ēī, f.rovina, pláň, planina
planta, ae, f.chodidlo; sazenice, rostlina
plantō, āre, āvī, ātum(střv.) pěstovat, sázet
plānus, a, umrovný, plochý; zřejmý, zřetelný
platanus, ī, f.platan
platēa, ae, f.ulice, silnice
plaudō, āre, āvī, ātumtleskat
plēbānus, ī, m.(střv.) plebej; (střv.) farář
plēbēius, a, umplebejský, neurozený
plēbēius, iī, m.plebej
plēbēs, ēī, f.lid, dav
plēbs, plēbis, f.lid, plebejové, plēbī scītum usnesení lidu; dav; (střv.) chudina, prostý lid; (střv. i s pl.) farnost
plēnus, a, um (+ abl. nebo + gen.)plný (čeho), naplněný (čím)
plērumquevětšinou, obvykle, zpravidla
plērusque, plēraque, plērumquevětšina, (v pl.) velmi mnozí, skoro všichni
plicō, āre, uī, ātumsvíjet, skládat, stáčet
plorō, āre, āvī, ātumplakat, naříkat, bědovat
pluit, pluere, pluitprší
plūma, ae, f.pírko; chmýří
plumbum, ī, n.olovo
plūrālis, emnožný
plūrimus, a, umnejčetnější
plūsčetnější
pluvia, ae, f.déšť
pluvius, a, umdešťový, deštivý
pneumonia, ae, f.zánět plic
pōculum, ī, n.pohár, číše
poēma, atis, n.báseň
poena, ae, f.trest, pokuta
poenālis, etrestný; trapný
Poenus, ī, m.Pun, Kartagiňan
poēta, ae, m.básník
poēticus, a, umbásnický
polītus, a, umuhlazený, vylešťěný; vytříbený, jemný, vkusný
polleō, ēre, uī, –být mocný, být silný, mít váhu; zmoci, zvládnout
pollex, icis, m.palec
polliceor, ērī, licitus sumslibovat, nabízet
pollicitāciō, ōnis, f.slibování, slib
Polōnia, ae, f.(střv.) Polsko
pompa, ae, f.slavnostní průvod; nádhera, přepych
pōmum, ī, n.ovocný plod
pōmus, ī, f.ovocný strom
ponderō, āre, āvī, ātumvážit; rozvažovat, posuzovat
pondus, eris, n.váha, závaží, tíha, břímě; závažost,
pōnevzadu
pōnō, ere, posuī, positumodkládat; klást, pokládat, ukládat, předložit; určit, stanovit; umístit, sēdēs pōnere založit sídla, arborem pōnere zasadit strom; edictum pōnere vydat edikt; in malīs pōnere považovat za zlé
pōns, pontis, m.most, lávka
pontifex, icis, m.kněz; (střv.) papež
pontificālis, ekněžský; (střv.) papežský
pontus, ī, m.moře
Pontus, ī, m.Černé moře, země při Černém moři
populāris, elidový, pro lid, lidu srozumitelný
populor, ārī, ātus sumplenit, pustošit
pōpulus, ī, f.topol
populus, ī, m.lid, národ
porcus, ī, m.vepř, prase
porrigō, ere, rēxī, rēctumvztahovat, natahovat; rozprostírat, šířit; nabízet, poskytovat
porta, ae, f.brána, vchod
porticus, ūs, f.sloupoví, sloupořadí, sloupová síň
portiō, ōnis, f.díl, část, podíl; poměr, prō portiōne podle poměru
portō, āre, āvī, ātumnosit, vozit, dopravovat
portōrium, iī, n.poplatek, daň
portus, ūs, m.přístav; vjezd, vchod
porus, ī, m.průduch, pór
poscō, ere, poposcī, –žádat, dožadovat se, domáhat se
possessiō, ōnis, f.majetek, vlastnictví
possessor, ōris, m.majitel
possideō, ēre, sēdī, sessumvlastnit, mít v držení
possum, posse, potuī, –moci, zvládnout, být schopen
post (+ acc.)po, za
post (adv.)potom, později; vzadu
posteāpoté, pak, později, nato
posteāquampotom co, jakmile, když
posterior, iuspozdější; zadní
posteritās, ātis, f.budoucnost; potomstvo
posterus, a, umpříští, následující, posterī potomci
postilla, ae, f.(střv.) výklad evangelia
postis, is, m.veřeje, dveře
postquamkdyž, jakmile, potom co
postrēmōkonečně, nakonec, zkrátka, vůbec
postrēmumposledně, naposled
postrēmus, a, umnejzazší, poslední
postrīdiēdruhý den po, nazítří
postulō, āre, āvī, ātumpožadovat, žádat, vyžadovat
postumus, a, umpozdě narozený, nejmladší
postumus, ī, m.pohrobek
potēns, entismocný, schopný
potentia, ae, f.síla, moc, vliv
potentiālis, emožný
potestās, ātis, f.možnost, schopnost; síla, moc
potis, poteschopný, mocný
pōtiō, ōnis, f.nápoj, pití
potior, iusspíše, raději
potior, īrī, potītus sum (+ abl.)zmocnit se, získat, dosáhnout
pōtō, āre, āvī, ātum (pōtum)pít
pōtus, ūs, m.nápoj, pití
prae (+ abl.)před, prae sē ferre dávat najevo; kvůli; vůči, ve srovnání s, proti
praebeō, ēre, uī, itumposkytovat, nastavovat; ukazovat, osvědčovat
praecēdō, ere, cessī, cessumjít vpředu, předcházet; předčit
praeceptor, ōris, m.učitel, vychovatel
praeceptrīx, īcis, f.učitelka, vychovatelka
praeceptum, ī, n.nařízení, příkaz; rada, návod; zásada, pravidlo
praecipiō, ere, cēpī, ceptumnařizovat; napřed si brát; poučovat
praecipitium, iī, n.sráz, záhuba
praecipitō, āre, āvī, ātumsrazit, svrhnout, shodit; klesat, snášet se, padat
praecipuēzvláště, hlavně
praecipuus, a, umhlavní; obzvláštní, znamenitý
praeclārus, a, umpřeslavný, skvělý, proslulý
praeda, ae, f.kořist, lup, plen
praedēstinō, āre, āvī, ātumpředurčovat
praedicātiō, ōnis, f.oslavování, vychvalování; kázání; výpověď
praedicātor, ōris, m.kazatel, hlasatel
praedicō, āre, āvī, ātumhlásat, prohlašovat; kázat; velebit, vychvalovat
praedicō, ere, dīxī, dictumpředpovídat; předříkávat; poroučet
praeditus, a, umobdařený, nadaný
praedō, ōnis, m.lupič, loupežník, pirát
praefātus, a, umdříve řečený, tento
praeferō, ferre, tulī, lātumnapřed nést, jevit, ukazovat, dávat najevo, praeferre venēficiī signa jevit známky travičství; dávat přednost čemu (+ acc.) před čím (+ dat.)
praeficiō, ere, fēcī, fectum (+ dat.)postavit do čela, ustanovit velitelem
praelātus, ī, m.(střv.) kněz, prelát, vyšší duchovní
praemium, iī, n.kořist, odměna, praemiō afficere odměňovat; čestný dar, pocta, vyznamenání
praenōmen, inis, n.osobní jméno
praeparō, āre, āvī, ātumpřipravovat
praepōnō, ere, posuī, positumpředeslat
praeripiō, ere, ripuī, reptumnapřed urvat, před časem vyrvat, předem uchvátit, rychle provést
praesāgium, iī, n.předpověď, věštba; předtucha, tušení
praesciō, īre, īvī, ītumpředvídat, předem vědět
praesēns, entispřítomný, současný, nynější, tento; pohotový, okamžitý
praesentia, ae, f.přítomnost
praesertimzvláště, především
praesideō, ēre, sēdī, sessumsedět před něčím; řídit, spravovat, velet; chránit, hájit
praesidium, iī, n.stráž, vojenský doprovod, posádka; ochrana, záštita; pomoc, podpora, posila
praestāns, antisvpředu stojící; přední, znamenitý, vynikající; pomocný, Deō praestante s pomocí Boží
praestōpohotově
praestō, āre, stitī, stitumstát v čele; vynikat, předčit; poskytovat, dávat, předkládat; plnit (sliby, závazky, povinnosti), sē praestāre osvědčit se; ručit, zaručit se; praestat (neos.) je lépe
praestōlor, ārī, ātus sumčekat, očekávat
praesul, is, m.předtanečník; (střv.) vysoký hodnostář (biskup, opat, kníže)
praesum, esse, fuī, –, futūrus (+ dat.)být vpředu, být v čele; řídit, spravovat, velet
praesūmō, ere, sūmpsī, sūmptumpředem brát, předem mít; napřed požívat
praesūmptiō, ōnis, f.předchozí užívání; předběžné mínění; opovážlivost, smělost, drzost
praeter (+ acc.)kromě, praeter quam leda; mimo, podél, vedle
praetereākromě toho, mimo to, ještě
praetereō, īre, iī, itumjít mimo, jít kolem, míjet, přejít; předstihnout, předejít; praeterit nevím
praeteritus, a, umminulý, bývalý, praeterita minulé události
praetor, ōris, m.praetor (římský úředník); velitel; (střv.) rychtář, radní
praetūra, ae, f.vůdcovství; úřad prétora
praetōrium, iī, n.velitelův stan; tělesná stráž císaře; (střv.) radnice
praevaleō, ēre, uī, –převládat, převládnout, být lepší (silnější), zvítězit
praeveniō, īre, vēnī, ventumpředcházet, předhonit
praevideō, ēre, vīdī, vīsumpředvídat
Prāga, ae, f.(střv.) Praha
Prāgensis, e(střv.) pražský
prandeō, ēre, prandī, prānsumsnídat
prandium, iī, n.snídaně
prasinus, a, umzelený
prātensis, eluční
prātum, ī, n.louka
prāvus, a, umkřivý; špatný, podlý
precor, ārī, ātus sumprosit, modlit se, přát si, precantia verba prosebná slova
prehendō, ere, hendī, hēnsumuchopit, chytat; uchvátit, zmocnit se; obejmout; prehendere cursū dohonit
premō, ere, pressī, pressumtlačit, tísnit, tisknout, svírat; zadržovat, potlačovat
prēlum, ī, n.vinařský lis
prēndō, ere, prēndī, prēnsumuchopit, chytat; uchvátit, zmocnit se; obejmout
presbyter, erī, m.(střv.) kněz, stařešina
pretiōsus, a, umcenný, drahocenný
pretium, iī, n.cena, hodnota; plat, odměna, mzda, zisk, výdělek, operae pretium est stojí za námahu
prex, precis, f. (obvykle v pl.)prosba, modlitba; přímluva
prīdempřed časem, dávno, dříve
prīdiēden před
prīmās, ātis, m.první po králi, knížeti; předák, velmož; primas (titul acibiskupů)
prīmōnejprve, zprvu; prīmō – deinde nejprve – potom
prīmōgenitus, a, um(střv.) prvorozený
prīmōrēs, um, m.přední občané, šlechtici
prīmumnejprve, nejdříve; za prvé, především; cum prīmum jakmile
prīmum, ī, n.přední místo; začátek, počátek
prīmus, a, umnejpřednější, nejbližší; první, in prīmīs především; počáteční
prīnceps, cipis, m.předák; první občan; náčelník; vládce; (v pl.) přední muži, (v pl., střv.) šlechta
prīnceps, cipisprvní, přední, hlavní; vznešený, vynikající
prīncipālis, epřední; císařský, panovnický
prīncipātus, ūs, m.přední postavení; vláda, náčelnictví; (střv.) knížectví
prīncipium, iī, n.začátek, základ, původ, eō prīncipiō z toho podnětu; zásada
prior, priuspřednější, dřívější, předešlý, ā priorī předem; význačnější, lepší
prīstinus, a, umdřívější, bývalý, dávný, předešlý
prius (adv.)dříve, předtím, spíše
priusquamdříve než
prīvātum, ī, n.soukromý majetek
prīvātus, a, umsoukromý, vlastní
prīvātus, ī, m.občan bez úřední moci a politického vlivu
prīvilēgium, iī, n.výsada, privilegium
prīvō, āre, āvī, ātum (+ abl.)zbavit (čeho)
prō (citoslovce)prō dī immortālēs při bozích nesmrtelných
prō (+ abl.)před; pro, ve prospěch, za, prō formā formálně; podle
proavus, ī, m.předek, praotec
probō, āre, āvī, ātumschvalovat, uznávat, (v pas.) líbit se; zkoušet, zkoumat, prověřit, osvědčit, prokázat, dokázat
probus, a, umřádný, poctivý, počestný
procēdō, ere, cessī, cessumpostoupit; longius procēdere zajít dále
procella, ae, f.bouře, bouřka
prōcērus, a, umurostlý, ztepilý, vysoký a štíhlý, vytáhlý
proculdaleko, dalece, vzdáleně, v dáli, opodál, stranou, zdaleka, z dálky, procul negōtiīs vzdálen veřejné činnosti
prōcūrātor, ōris, m.správce, zmocněnec, prokurátor
prōcūrō, āre, āvī, ātumstarat se, obstarávat, činit opatření
procus, ī, m.ženich
prōdeō, īre, iī, itumpředstupovat
prōditiō, ōnis, f.zrada, zrádcovství
prōditor, ōris, m.zrádce
prōdō, ere, didī, ditumvydávat, odevzdávat, memoriae prōdere zaznamenat; vyprávět, prozradit, vyzradit
prōdūcō, ere, dūxī, dūctumpředvádět, vyvádět; přivést k něčemu, ignēs ad flammās prōdūcit rozdmýchá oheň v plameny; prodlužovat, protahovat
proelior, arī, ātus sumbojovat
proelium, iī, n.bitva, boj, zápas, půtka
profānus, a, umsvětský, všední; znesvěcený, bezbožný; nečistý, nízký, ōdī profānum vulgus nenávidím nízký lid
prōfectiō, ōnis, f.odchod, odjezd; výprava, cesta, válečné tažení
prōfectus, ūs, m.prospěch, užitek, pokrok
prōferō, ferre, tulī, lātumvynášet, přinášet; pronášet (soud); ukazovat, projevovat; rozhojňovat, rozšiřovat; odkládat, zdržovat
prōficiō, ere, fēcī, fectumdostat se kupředu, pořídit, mít úspěch, mít užitek
proficīscor, ī, profectus sumvydat se na cestu, vyjít, vyplout; táhnout (s vojskem); vznikat, pocházet
profiteor, ērī, professus sum (veřejně) prohlašovat, vyznávat; přihlásit se (jako kandidát na úřad)
prōflīgō, āre, āvī, ātumporazit, povalit; zničit, zkazit; ukončit, rozhodnout
profugiō, ere, fūgī, –utíkat, prchat
profugus, a, umuprchlý, na útěku, fātō profugus hnaný osudem
profundum, ī, n.hlubina, hloubka
profundus, a, umhluboký
profūsus, a, umrozlitý; marnotratný, rozhazovačný, rozmařilý, mrhající
prōgeniēs, ēī, f.rod, potomstvo, pokolení, plémě
prōgredior, gredī, gressus sumpostupovat
prōgressus, ūs, m.postup, pokrok, vývoj
prohibeō, ēre, uī, itumzabraňovat, zdržovat, překážet, bránit
prōiciō, ere, iēcī, iectumpředhodit; odhodit, zahodit, mrštit; odvrhnout, vyhnat; (v pas.) vrhnout se
proindezrovna tak, právě tak; proto, pročež, tedy
prōlēs, is, f.děti, potomci, mládež; pokolení
prōlētārius, iī, m.občan bez pozemků
prōmittō, ere, prōmīsī, prōmissumslibovat; pouštět dál; nechat růst; předpovídat
prōmō, ere, prōmpsī, prōmptumvyjmout, vyndat, ukazovat
prōmoveō, ēre, mōvī, mōtumkupředu se pohybovat, posunovat, prōmoveātur ut āmoveātur nechť je povýšen, aby byl odstraněn
prōmunturium, iī, n.mys
prōmptēsnadno, rychle; ochotně, rázně
prōnuntiō, āre, āvī, ātumprovolat, prohlásit, přednášet; vynést rozsudek; vyslovovat, vyjadřovat
propeblízko; téměř, skoro
properō, āre, āvī, ātumspěchat, pospíchat, chvátat; urychlovat
properus, a, umspěšný, kvapný
prōpīnō, āre, āvī, ātumdávat pít, připíjet
propinquō, āre, āvī, ātumblížit se, přiblížit se
propinquus, a, umblízký, příbuzný
propior, iusbližší
propiusblíže
prōpōnō, ere, posuī, positumklást vpřed, předkládat; vyhlašovat; vyvěsit (prapor); slibovat
proprius, a, umvlastní; příznačný; zvláštní, výhradní
propter (+ acc.)(adj.) blízko, nablízku; blízko, vedle; kvůli, pro
proptereāproto, proptereā quod protože
prōpugnāculum, ī, n.opevnění, bašta
prōpulsō, āre, āvī, ātumodrážet, odvracet
prōsequor, quī, secūtus sumpronásledovat, provázet
prōspectus, ūs, m.výhled, vyhlídka, rozhled
prōsperus (prōsper), a, umúspěšný, zdárný, příznivý
prōspiciō, ere, spexī, spectumvyhlížet, hledět vpřed; dívat se, rozhlížet se; (+ dat.) starat se (o něco), (+ acc.) obstarávat, opatřovat (něco)
prōsternō, ere, strāvī, strātumprostřít; porazit, povalit, skácet, zničit
prōstituō, ere, uī, ūtumveřejně vystavovat; zaprodat, zaprodat se
prōsum, prōdesse, prōfuī, –, prōfutūrusprospívat, pomáhat
prōtectiō, ōnis, f.ochrana, pokrytí
prōterō, ere, trīvī, trītumpotřít, drtit, pošlapat; porážet
prōtinushned, kupředu, vpřed
prōvehō, ere, vēxī, vectumpodporovat
prōveniō, īre, vēnī, ventumpřicházet, vystupovat, předstupovat; vzmáhat se, dařit se
prōventus, ūs, m.výnos, výsledek, důchod
prōverbium, iī, n.přísloví, úsloví, pořekadlo
prōvidentia, ae, f.prozřetelnost, prozíravost; opatrnost, obezřetnost
prōvideō, ēre, vīdī, vīsumvidět vpřed, předvídat, být prozíravý; (+ dat.) starat se (o něco); (+ acc.) obstarávat, opatřovat (něco)
prōvidus, a, umopatrný, prozíravý, předvídavý
prōvincia, ae, f.provincie; úřad, správa, řízení; obor působnosti
prōvocō, āre, āvī, ātumvyzývat, vyvolat, podněcovat
proximēnejblíže
proximus, a, umnejbližší
prūdēns, entispředvídavý, prozíravý; znalý, zkušený; rozumný, opatrný, rozvážný
prūdentia, ae, f.předvídavost, prozíravost; znalost, zkušenost; rozvážnost, opatrnost
pruīna, ae, f.jíní, jinovatka; zimní mlha
pruīnōsus, a, umojíněný; mrazivý
prūnum, ī, n.švestka (plod), slíva
prūnus, ī, f.švestka (strom)
pūbes (pūber), erisdospělý, dorostlý, mužný
pubēscō, ere, –, –obrůstat; dospívat
pūblicēveřejně, jménem obce, jménem státu
pūblicus, a, umveřejný, státní, obecní, cōnsilium pūblicum obecní usnesení, iūs pūblicum trestní právo
pudēns, entisstydící se, stydlivý
pudeō, ēre, uī, itum (obvykle ve 3. os.)zahanbovat, stydět, pudet mē alicuius reī stydím se za něco
pudor, ōris, m.stud, ostýchavost; hanba; mravnost, počestnost
puella, ae, f.dívka, děvče
puer, erī, m.chlapec, kluk, hoch; dítě, mē puerō za mého dětství
puerīlis, echlapecký; dětský
pueritia, ae, f.dětství
pugna, ae, f.bitva, zápas, boj
pugnō, āre, āvī, ātumbojovat
pulcher, chra, chrumhezký, krásný, pěkný
pulchrēhezky, krásně, pěkně
pulchritūdō, inis, f.krása, nádhera
pullus, a, umtmavý, temný, černý
pullus, ī, m.mládě; kuře
pulsō, āre, āvī, ātumtlouci, tepat, bít; pudit, hnát
pulsus, ūs, m.tlučení, bití; úder, náraz; tep
pulvīnar, āris, n.lehátko; lože, postel; křeslo
pulvīnus, ī, m.polštář, poduška
pulvis, eris, m.prach, písek
pūmex, icis, m.pemza, láva
pūmiliō, ōnis, m.trpaslík
Pūnicus, a, umpunský, kartáginský
pūniō, īre, īvī (iī), ītumtrestat, mstít se, pokutovat
pūnctum, ī, n.bod, bodnutí; volební hlas; pūnctum saliēns rozhodující věc
pūpilla, ae, f.osiřelé děvčátko
pūpillus, ī, m.sirotek
puppis, is, f.záď lodi
pūrēčistě
purgō, āre, āvī, ātumčistit, očistit; ospravedlnit, omlouvat
purpureus, a, umpurpurový, nachový, rudý
pūrus, a, umčistý, ryzí; bezúhonný, poctivý; sceleris pūrus bez zločinu; pura hasta kopí bez hrotu
pūs, pūris, n.hnis
puter, tris, trezpuchřelý, shnilý; kyprý; zvadlý, mdlý, malátný
puteus, ī, m.studna, jáma
putō, āre, āvī, ātumdomnívat se, soudit, rozvažovat; (s dvěma acc.) pokládat, považovat (koho, zač); cenit, nihilī putāre ničeho si nevážit
pyxis, idis, f.krabice, schránka; (střv.) puška
quākudy; kam; kde; pokud; quā – quā jednak – jednak
quadrātum, ī, n.čtverec
quadropedāns, antisčtvernohý
quadruplus, a, umčtyřnásobný
quaerō, ere, quaesīvī, quaesītumhledat; vyžadovat; získat; (často s ab, dē, ēx) ptát se (koho); dē servīs quaerere vyšetřovat otroky právem útrpným
quaesō, ere, īvī, ītumprosit, quaesumus prosíme; tázat se, ptát se
quaestiō, ōnis, f.otázka, dotazování; vyšetřování
quaestor, ōris, m.kvestor (římský úředník)
quālis, ejaký (o kvalitě), quālis – tālis jaký – takový
quālitās, ātis, f.jakost, kvalita
quamjak; než; (před superl.) jak, co možná; quam ob rem kvůli té věci
quamdiūjak dlouho, pokud, dokud
quamquami když, ačkoliv, přestože
quamvīsjakkoli, libovolně; byť i, třeba i; (s konj.) ačkoliv
quandōkdy, když
quantōo kolik, oč, quantō – tantō o kolik – o tolik; quantō opere jak velice
quantumjak mnoho, kolik, nakolik, quantum – tantum nakolik – natolik
quantus, a, umjak velký, jak mnohý, quantī dare zač prodat
quārēaby tím; proč; pročež, takže, a proto
quasijakoby, jako; asi, quasi decem asi deset
quārtus, a, umčtvrtý
quātenuspokud, až kam, aby
quaterčtyřikrát
quaternī, ae, apo čtyřech, čtverý
quatiō, ere, –, –třást, otřásat, potřásat; tepat, bít
quattuorčtyři
queō, īre, quīvī (iī), quīitummoci
quercus, ūs, f.dub
querēla, ae, f.nářek; stesk; stížnost, querēla iniūriārum žaloba na bezpráví
querimōnia, ae, f.stížnost; nářek
queror, querī, questus sumstěžovat si, lkát, naříkat
querulus, a, umnaříkavý, plačtivý, kvílící
quī (quis), quae (qua), quodněkterý, nějaký; který; jaký
quī (adv.)jak, si quī jestliže nějak
quiaprotože; že: scītō, quia věz, že…
quīcumque, quaecumque, quodcumquekdokoli, cokoli; kterýkoli, jakýkoli
quidco; něco, quid prō quō něco za něco
quīdam, quaedam, quoddamkdosi, cosi, někdo, něco, kterýsi, jakýsi
quīdamkdosi
quiddamcosi
quidem (vždy za slovem)zajisté, věru, totiž, sice; nē – quidem ani
quidlibetleccos
quidnamco(pak)
quidquamněco
quidquekaždá věc
quidquidcokoli
quidvīscokoli
quiēs, ētis, f.klid, pokoj, ticho; odpočinek, spánek
quiēscō, ere, ēvī, quiētumuklidnit se, utišit se, ustat, přestat; odpočívat; žít v míru
quiētus, a, umklidný, tichý, pokojný
quīlibetleckdo, kdokoliv
quīlibet, quaelibet, quodlibetkterýkoli, jakýkoli, leckterý, lecjaký
quīnže; proč ne-, aby ne-; ba
quīnquāgintāpadesát
quīnquepět
quīnquiēspětkrát
Quīntīlis, ečervencový
Quīntīlis, is, m.červenec
quīntus, a, umpátý
quippevždyť, ovšem, neboť
Quirīs, ītis, m.římský občan
quis (quī)někdo
quiskdo
quisnamkdo(pak)
quispiam, quaepiam, quodpiamněkterý, nějaký
quisquam, quaequam, quidquam (quickquam)někdo, něco
quisque, quaeque, quodquekaždý
quisquekaždý člověk
quisquiskdokoli
quīvīskdokoli
quīvīs, quaevīs, quodvīsjakýkoli, kterýkoli
quōkam, quō – eō kam – tam; quō usque tandem kam až (jak dlouho ještě)
quoaddokud, pokud; dokud ne-, pokud ne-
quodprotože, poněvadž; že
quom (= cum)když
quōminusčím méně; aby ne-
quōmodojak, jakým způsobem
quondamkdysi, někdy, jednou; leckdy, mnohdy
quoniamprotože, poněvadž
quoquetaké, též, i
quōquōkamkoliv
quotkolik
quotannīskaždoročně
quotiēnskolikrát, quotiēns – totiēns kolikrát – tolikrát
quotiēnscumquekolikrátkoli, pokaždé
quotus, a, umkolikátý
rabidus, a, umzuřivý, vzteklý, šílený
radius, iī, m.paprsek; hůlka; poloměr kruhu
radiō, āre, āvī, ātumzářit, třpytit se
rādīx, īcis, f.kořen; ředkvička; rādīx montis úpatí hory
rādō, ere, sī, sumškrábat, drásat
rāmus, ī, m.větev, ratolest
rāna, ae, f.žába
rapidus, a, umprudký, rychlý, dravý
rapiō, ere, uī, raptumuchopovat, brát do ruky; rychle konat; unést, uchvátit
rapīna, ae, f.loupež; lup, kořist; únos
raptimchvatně, kvapně, spěšně
raptor, ōris, m.lupič, uchvatitel
raptum, ī, n.lup, kořist
raptus, ūs, m.loupež; lup, kořist, únos
rāpum, ī, n.řepa, tuřín
rārōvzácně, zřídka, málokdy
rārus, a, umvzácný, ojedinělý, málo
rāster, trī, m.motyka
rāsus, a, umoholený, poškrábaný, tabula rāsa vymazaná vosková tabulka (přeneseně: nepopsaný list, čistá mysl novorozence)
ratificō, āre, āvī, ātumčinit platným, potvrzovat
ratiō, ōnis, f.rozum; důvod; poměr; ohled; účet
ratiōnābilis, erozumný
ratiōnālis, erozumový; účelný; početní
ratis, is, f.vor
Ratispona, ae, f.Řezno, Regensburg
raucus, a, umchraptivý; chřestící; rauca fluenta hučivé proudy
rea, ae, f.obžalovaná, obviněná
reālis, eskutečný, opravdový
rebelliō, ōnis, f.obnovení války; vzpoura, povstání, odboj
rebellō, āre, āvī, ātumobnovit válku; vzbouřit se
recēdō, ere, cessī, cessumustupovat, couvat; oddělit se
recēns, entisnedávný; právě přišlý; čerstvý, svěží
recessus, ūs, m.ústup, vzdalování; odlehlé místo
reciperō, āre, āvī, ātumobnovit, získat zpět
recipiō, ere, cēpī, ceptumvzít zpět, převzít, přijmout; připustit, dovolit; sē recipere uchýlit se
reciprocō, āre, āvī, ātumsem tam pohybovat, obracet
recitō, āre, āvī, ātumpředčítat, přednášet
recōgnitiō, ōnis, f.přehlídka, prozkoumání, vyslýchání; vzpomínka
recōgnōscō, ere, gnōvī, gnitumopět poznat, zkoumat, prohlížet
recordor, ārī, ātus sumupamatovat se, rozpomínat se, vybavit si
recreō, āre, āvī, ātumznovu vytvořit, obnovit; osvěžit, občerstvit, zotavit
rēctor, ōris, m.řidič, kormidelník; vládce; ředitel, správce
rēctum, ī, n.právo, spravedlnost, mravnost
rēctus, a, umrovný, přímý; správný, spravedlivý, dobrý
recubō, āre, –, –ležet na zádech, ležet
recuperō, āre, āvī, ātumzískat zpět, opět nabýt, dostat nazpět, zpět si vymoci
recurrō, ere, recurrī, recursumvracet se
recūsō, āre, āvī, ātumodmítat, vzpírat se, zpěčovat se
reddō, ere, didī, ditumvrátit, dát zpět, reddere vōcēs odpovídat, nōmen reddere ozvat se jménem, mūtua reddēbant dicta hovořili spolu, grātiam reddere odvděčit se, supplicium reddere trest si odpykat; odevzdat, vydávat, doručit
redeō, īre, iī, itumvracet se, navrátit se, ad sē redīre vzpamatovat se
redigō, ere, ēgī, āctumzpět hnát; sehnat, vybírat, in fiscum redigere zabavit pro stát; uvést v nějaký stav, ad irritum redigere zrušit
redimiō, īre, īvī, ītumovázat, ovinout; ověnčit
redimō, ere, ēmī, ēmptumkoupit zpět; vykoupit
rediscō, ere, didicī, –činit platným, potvrzovat
reditus, ūs, m.návrat, příjem, důchod
redivīvus, a, umoživlý, vzkříšený
redūcō, ere, dūxī, ductumvést zpět, odtahovat, vrátit; stáhnout, snížit
referō, ferre, rettulī, relātumnést zpět, odvádět; oznamovat, zpravovat, vyprávět
refertus, a, umnacpaný, naplněný
reficiō, ere, fēcī, fectumznovu dělat; obnovit, opravit
reformātiō, ōnis, f.(střv.) přetvoření
reformō, āre, āvī, ātumpřetvořit, opravit, obnovit
refugiō, ere, fūgī, –, fugitūrusutíkat zpět, prchat; zdráhat se, vzpírat se, vyhýbat se
rēgālis, ekrálovský, králův
regerō, ere, gessī, gestumnést zpět, odnášet, vracet
regesta, ōrum, n.záznamy, soupisy
regimen, inis, n.řízení, vedení, vláda
rēgīna, ae, f.královna
regiō, ōnis, f.směr, světová strana; krajina, země, území
rēgius, a, umkrálovský, králův
rēgnō, āre, āvī, ātumvládnout, panovat
rēgnum, ī, n.vláda; království
regō, ere, rēxī, rēctumřídit, vést, ovládat, spravovat
regredior, dī, gressus sumjít zpět, vracet se, ustupovat, couvat
regressus, ūs, m.zpětný pohyb, ústup, návrat; útočiště, útulek
rēgula, ae, f.pravítko; měřítko; pravidlo; (střv.) řehole, církevní řád
regulō, āre, āvī, ātumřídit, upravovat
relaxō, āre, āvī, ātumuvolnit, ulevit, polehčit, zotavit
relāta, ōrum, n.zpráva, oznámení, vyprávění
religiō, ōnis, f.úcta, posvátnost; víra, zbožnost, náboženství
religiōsus, a, umzbožný, posvátný; řádový; povážlivý; svědomitý
religiōsus, ī, m.mnich
religō, āre, āvī, ātumpřivázat, uvázat
relinquō, ere, līquī, lictumopustit, zanechat, ponechat; vzdát se něčeho, (v pas.) zbývat
reliquiae, ārum, f.pozůstatky
reliquus, a, umzbylý, zbývající
remaneō, ēre, mānsī, –zůstávat, setrvávat
remedium, iī, n.lék, remedium animae spása duše
rēmigium, iī, n.veslování, vesla, veslaři
reminīscor, scī, –, –vzpomenout si, rozpomenout se
rēmissus, a, umzpět poslaný; uvolněný, mírný, klidný; ochablý, malátný; nevázaný, veselý
remittō, ere, mīsī, missumposílat, propouštět, vydat; povolovat (úsilí), uvolňovat, vzdávat se něčeho; zmírnit, ustávat, ochabovat, zanedbávat; prominout
remollēscō, ere, –, –změknout
removeō, ēre, mōvī, mōtumodstraňovat, odklízet, vzdalovat
remūgiō, īre, –, –bučením odpovídat, hučet
rēmus, ī, m.veslo
renovō, āre, āvī, ātumobnovit, znovu začít; osvěžit, občerstvit
reor, rērī, ratus sumdomnívat se, myslet si
reparō, āre, āvī, ātumznovu získat; nahradit (ztrátu); opravit, obnovit
repellō, ere, ppulī, pulsumodstrčit, odrážet, odhánět; odmítnout
repentenáhle, znenadání
repentīnus, a, umnáhlý, nenadálý, neočekávaný
reperiō, īre, repperī, repertumnalézat, shledávat, (v pas.) vyskytnout se; vynalézat, objevit, vypátrat
repetītiō, ōnis, f.opakování
repetītus, a, umopakovaný; navrácený, zpět vyžádaný
repetō, ere, īvī (iī), ītumopakovat; znovu mířit, znovu směřovat; žádat nazpět, zpět získat; vracet se
repleō, ēre, ēvī, ētumznovu naplnit, doplnit
rēpō, ere, rēpsī, rēptumlézt, plazit se, plížit se
reportō, āre, āvī, ātumnést zpět; přinést zprávu, ohlásit
reprehendō, ere, hendī, hēnsumznovu uchopit, zadržet; kárat, vytýkat, vyčítat
reprimō, ere, pressī, pressumpotlačit, zamezit
repudiō, āre, āvī, ātumzapudit, zavrhnout, odmítnout
repugnō, āre, āvī, ātumbojovat proti, odporovat; nesouhlasit, být v rozporu
reputō, āre, āvī, ātumvypočítat, uvažovat
requiēs, ētis, f.odpočinek, klid
requiēscō, ere, ēvī, ētumodpočívat
requīrō, ere, quīsīvī, quīsītumptát se, vyptávat se; hledat, pátrat, shánět, pohřešovat
rēs, reī, f.věc; majetek; záležitost; událost; čin; rēs adversae zlé poměry, neštěstí; rēs gestae činy, dějiny; rēs pūblica stát; rēs secundae dobré poměry, štěstí; rēs dīvīnae posvátné obřady; rēs familiāris rodinný majetek; rēs frūmentāria zásobování obilím
resecō, āre, uī, sectumořezat, ostříhat, osekat; omezit
reserō, āre, āvī, ātumzávoru odstrčit, otevřít
reservō, āre, āvī, ātumchovat, uchovat, vyhradit
residuus, a, umzbylý, pozůstalý
resignātiō, ōnis, f.vracení, zřeknutí se
resipīscō, ere, iī, –přijít opět k rozumu, vzpamatovat se
resistentia, ae, f.odpor
resistō, ere, stitī, –zastavit se, stanout; uváznout; postavit se na odpor
resolvō, ere, solvī, solūtumrozvázat, uvolnit; otevřít, odstranit, porušit
resonō, āre, āvī, ātumzvučet, znít ozvěnou, ozývat se
respiciō, ere, spexī, spectum (+ acc.)ohlížet se, hledět zpátky; mít ohled, dbát, šetřit
respondeō, ēre, spondī, spōnsumnavzájem si slíbit; odpovídat; shodovat se, souhlasit
respōnsum, ī, n.odpověď; věštba
restituō, ere, uī, ūtumznovu postavit, obnovit; navrátit, napravit, nahradit
restitūtiō, ōnis, f.znovuzřízení, uvedení do původního stavu; povolání z vyhnanství; (střv.) udělení milosti, rehabilitace odsouzených
restō, āre, stitī, –zůstávat, vytrvávat, zbývat; odporovat
resurgō, ere, surrēxī, surrēctumopět povstat, zvednout se, (střv.) vstát z mrtvých
rēte, is, n.síť
reticeō, ēre, uī, –odmlčet se, mlčet, zamlčet
rētināculum, ī, n.provaz se smyčkou, ohlávka, oprátka
retinēns, entiszachovávající, udržující, lpící
retineō, ēre, uī, tentumzadržet, podržet, udržet; zachovat
retrahō, ere, traxī, tractumtáhnout zpět, vléci zpět, odvlékat
retrōzpět, nazpět, dozadu, vzad
reus, ī, m.obžalovaný, obviněný; dlužník, zavázaný, vōtī reus zavázaný splnit obětní slib
reveniō, īre, vēnī, ventumpřijít zpět, vrátit se
reverentia, ae, f.úcta, uctivost, ostych, reverentia senectūtis úcta ke stáří
revertor, vertī, vertī (versus)vracet se
revocō, āre, āvī, ātumpovolat zpět, znovu zavolat, znovu zavést, obnovit; odvolávat
rēx, rēgis, m.král, vládce
Rhēnus, ī, m.Rýn
rhētor, ōris, m.řečník
Rhodus, ī, f.Rhodos
rīdeō, ēre, rīdsī, rīdsumsmát se, usmívat se; vysmívat se, posmívat se
rīdiculus, a, umsměšný, žertovný
rigeō, ēre, uī, –být tuhý, být strnulý, ztuhnout; trčet, čnít, strmět
rigidus, a, umtuhý, ztuhlý; strmý, čnící; tvrdý, nelítostný, drsný
rīma, ae, f.štěrbina, skulina, trhlina
rīpa, ae, f.říční břeh
rīteřádně, náležitě; obřadně
rītuālis, eobřadní
rītus, ūs, m.posvátný řád, obřad
rīsus, ūs, m.smích, posměch
rīvulus, ī, m.potůček
rīvus, ī, m.potok, strouha; proud
rixa, ae, f.hádka, spor; rvačka
rixor, ārī, ātus sumhádat se, přít se; rvát se
rōborō, āre, āvī, ātumposílit, upevnit
rōbur, oris, n.dub, dubové dřevo, tvrdé dřevo; síla, pevnost
rōbustus, a, umdubový; pevný, silný
rōdō, ere, rōsī, rōsumhlodat, okusovat; pomlouvat
rogātū (nesklonné subst., jen abl.)na žádost, na prosbu
rogitō, āre, āvī, ātumdotazovat se, vyptávat se
rogō, āre, āvī, ātumtázat se, ptát se; navrhovat; prosit, žádat
Rōma, ae, f.Řím
Rōmānus, a, umřímský
rōrō, āre, āvī, ātumrosit, orosit, ovlažit, zavlažovat
rōs, rōris, m.rosa, vláha
rosa, ae, f.růže, sub rosā důvěrně
roseus, a, umrůžový
rōstrum, ī, n.zobák; lodní zobec; (v pl.) řečniště, tribuna
rota, ae, f.kolo; (v pl.) vůz, kára
rotifex, icis, m.kolář
ruber, bra, brumčervený, rudý, mare Rubrum Rudé moře
rubeus, a, umostružinový; rudý
rudēns, entis, m.lano, silný provaz
rudimentum, ī, m.počátek, základ; průprava; první pokus, první zkušenost
rudis, ehrubý, drsný, surový, syrový, campus rudis nezorané pole; nezkušený, neznalý, rudēs annī doba mládí
rudō, āre, āvī, ātumřvát
rūfus, a, umsvětle červený, načervenalý, ryšavý
rugītus, ūs, m.(střv.) řvaní, řev
ruīna, ae, f. (obvykle. v pl.)zřícení, sutina; zkáza; ruiny
rūma, ae, f.vemeno
rūmor, ōris, m.nezaručená zvěst, „drb“, „klepy“; šum, hukot, hluk, ruch, hovor; pověst
rumpō, ere, rūpī, ruptumzlomit, prorazit, roztrnout; přerušit, zmařit; zničit, porušit, zrušit; vymknout
ruō, ere, ruī, rūtumřítit se, pádit, spěchat; padat, bořit se; rozrývat, brázdit
rūpēs, is, f.skála, skalisko, úskalí
rūrsum (rūrsus)zpět, nazpět, zpátky; zase; naopak
rūs, rūris, n.venkov, rūs na venkov, rūre z venkova; venkovský statek; (v pl.) nivy
rūsticus, a, umvenkovský
rūsticus, ī, m.venkovan
saccus, ī, m.pytel, žok
sabbata, ōrum, n.sobota
sacer, cra, crumsvatý, posvátný, posvěcený
sacerdōs, ōtis, m. f.kněz, kněžka
saccharum, ī, n.cukr
sacrāmentum, ī, n.přísaha, svátost; spor, pře
sacrātus, a, umposvěcený, svatý
sacrificō, āre, āvī, ātumkonat oběti, obětovat
sacrificium, iī, n.oběť, obětování
sacrilegus, a, umsvatokrádežný, rouhavý, bezbožný
sacrōsanctus, a, umsvatosvatý, nedotknutelný, posvátný
sacrum, ī, n.posvátná věc; obětní předmět, oběť, sacra facere konat oběť; posvátný úkon, bohoslužba; sacra canunt zpívají obětní písně
saeculāris, estoletý; časný; světský
saeculum, ī, n.lidský věk, pokolení, generace; věk, období, století; časnost; pozemskost
saepečasto, mnohdy
saepiusčastěji
saeptum, ī, n.ohrada; stáj; salaš
saeviō, īre, iī, ītumzuřit, vztekat se, běsnit, krutě si počínat
saevitia, ae, f.zuřivost, ukrutnost
saevus, a, umzuřivý, vzteklý, lítý, krutý
sāga, ae, f.věštkyně, čarodějka, kouzelnice
sagāx, ācisbystrý, důvtipný, chytrý
sagīna, ae, f.krmení, žrádlo
sagitta, ae, f.šíp, střela
sagittārius, iī, m.lučištník, střelec
sagittō, āre, āvī, ātumstřílet šípy
sāl, salis, m.sůl; slaná voda; vtip
saliō, īre, iī, ītumsolit
saliō, īre, uī (iī), saltumskákat; tančit
salīva, ae, f.slina; chuť
salix, īcis, f.vrba
sallō, ere, –, salsumsolit
salsa, ōrum, n.vtipy
salsus, a, umslaný, posolený; vtipný; salse vtipálku
saltō, āre, āvī, ātumposkakovat; tančit
saltus, ūs, m.skok; tanec; hvozd, les; průsmyk, rokle, údolí; stráň, pastvina
salūber, bris, brezdravý; uzdravující, léčivý; prospěšný
salum, ī, n.širé moře, otevřené moře
salūs, ūtis, f.zdraví; blaho, zdar, prospěch; záchrana, spása; pozdrav
salūtāris, ezdravý; léčivý; prospěšný, užitečný
salūtātiō, ōnis, f.pozdrav
salūtō, āre, āvī, ātumzdravit; vzdávat poctu
salvātor, ōris, m.(střv.) zachránce, spasitel
salveō, ēre, –, –být zdráv, salvē buď zdráv
salvō, āre, āvī, ātumuzdravovat, zachraňovat, zachovávat; spasit
salvus, a, umživ, zdráv; zachovalý, neporušený, nepoškozený, salvīs lēgibus bez porušení zákonů, salvō errōre s výhradou omylu
sānābilis, evyléčitelný, zhojitelný
sanciō, īre, sānxī, sānctumposvěcovat, slavnostně stanovit
sānctificiō, āre, āvī, ātum(střv.) posvěcovat
sānctimōnia, ae, f.svatost, bezúhonnost
sānctitās, ātis, f.svátost, nedotknutelnost; mravní čistota
sānctus, a, umsvatý, posvěcený, zasvěcený; svědomitý, počestný, spravedlivý, ctihodný
sānēzajisté, vskutku; rozumně; docela
sanguineus, a, umkrvavý, zakrvácený
sanguis, inis, m.krev
sānitās, ātis, f.zdraví, zdravost; rozumnost
sānō, āre, āvī, ātumuzdravovat; napravovat
sānus, a, umzdravý; rozumný, rozvážný
sapiēns, entis, m.mudrc
sapiēns, entismoudrý, rozumný
sapientia, ae, f.moudrost
sapiō, ere, ivī (iī), –chutnat; vonět; poznávat, rozumět; mít rozum, mít zdravý úsudek
sarcina, ae, f.balík, ranec, zavazadlo, břemeno
satdost, dosti, id sat est habendum to musí stačit
satanās, ae, m.nepřítel, odpůrce; (střv.) ďábel
satiō, āre, āvī, ātumsytit, nasytit
satira (satura), ae, f.směs, míchanice, všehochuť; satira
satur, a, umsytý, nasycený
saturō, āre, āvī, ātumnasytit, uspokojit
satisdost, dosti
satisfaciō, ere, fēcī, factum(+ dat.) dostát (čemu), ( + abl.) učinit zadost (v čem)
satisfīō, fierī, factus sumbýt uspokojován
satus, ūs, m.setba, setí
satyrus, ī, m.člen Dionýsovy družiny s tělem napůl kozlím
saucius, a, umzraněný, poraněný; poškozený, postižený
sāvior, ārī, ātus sumlíbat
sāvium, ī, n.polibek
Saxōnēs, um, m.(střv.) Sasové
Saxōnia, ae, f.(střv.) Sasko
saxum, ī, n.skála, kámen, balvan
scaber, bra, brumdrsný, prašný, špinavý
scaenicus, ī, m.herec
scaevus, a, umlevý; nešťastný, nevhodný, nepravý
scālae, ārum, f.žebřík, schody
scandō, ere, scandī, scānsumstoupat, vystupovat
scapula, ae, f.lopatka (kost), plec
scelerātus, a, umzločinný, ničemný, bezbožný
scelestus, a, umzločinný, ničemný, bezbožný
scelus, sceleris, n.zločin
scēptrum, ī, n.žezlo; berla
schisma, atis, n.schizma, rozkol
schola, ae, f.škola; přednáška, rozprava
scholāris, eškolní
scholāris, is, m.(střv.) žák, student; (střv.) učitel
scientia, ae, f.vědění, vědomost, znalost; zkušenost; věda
scīlicet (= scīre licet)ovšem, zjevně, zajisté, to se ví, to jest
scintilla, ae, f.jiskra
sciō, īre, scīvī, scītumvědět, znát, umět
scīpiō, ōnis, m.hůl, berla
scītēobratně, šikovně; způsobně, znalecky
scītum, ī, n.usnesení, rozhodnutí, plēbis scītū podle usnesení lidu
Sclāvī, ōrum, m.Slované
Sclavōnicus, a, umslovanský
scītus, a, umzkušený, znalý
scola, ae, f.škola
scolāris, eškolní
scolāris, is, m.žák, student; učitel
scopulus, ī, m.skalisko, skála, útes
scrībō, ere, scrīpsī, scrīptumpsát, sepsat; rýt, vyrývat; exercitum scrībere shromažďovat vojsko
scrība, ae, m.písař
scrīptor, ōris, m.spisovatel, písař
scrīptūra, ae, f.psaní; Písmo, citát z Bible
scriptus, a, umnapsaný, psaný, písemný
scrobis, is, m.jáma
scrūtor, ārī, ātus sumprohledávat, zkoumat; sčítat hlasy
sculpō, ere, psī, ptumrýt, řezat, vyřezávat; dlabat, tesat
sculptor, ōris, m.sochař
scurra, ae, m.pobuda; blázen; příživník
scutella, ae, f.plochá miska, tácek
scutra, ae, f.plochá mísa, tác, podnos
scūtum, ī, n.dřevěný štít potažený kůží
Scytha, ae, m.Skyt
sēbum, ī, n.lůj, tuk
sēcēdō, ere, cessī, cessumodejít, odstoupit, poodstoupit
sēcessiō, ōnis, f.odstoupení, odejití, odloučení
secō, āre, uī, sectum, secātūrussekat, řezat, kosit, požínat; mare secāre brázdit moře; lītēs secāre rozhodovat spory
sēcrētum, ī, n.ústraní, samota; tajemství, tajnost
sēcrētus, a, umoddělený, odlehlý; skrytý, tajný
sector, ārī, ātus sumnásledovat, provázet; stíhat, hnát se
sēcums sebou
secunda, ōrum, n.příznivé poměry, šťastné okolnosti, zdar
secundōna druhém místě, zadruhé, podruhé
secundum (+ acc.)podle, vedle
secundum (adv.)vzápětí, vzadu, na druhém místě, podruhé
secundus, a, umdruhý; příznivý
secūris, is, f.sekera
sēcūritās, ātis, f.bezpečnost, bezstarostnost
sēcūrus, a, umbezpečný, bezstarostný
secuspotom, pak, později; hůře, špatně, méně; jinak
secus (+ acc.)vedle, podle
sedale, nýbrž
sedeō, ēre, sēdī, sessumsedět; meškat, prodlévat
sēdēs, is, f.sídlo, příbytek; sedadlo, sēdēs apostolica Svatá stolice
sēditiō, ōnis, f.rozchod; spor, rozkol, rozbroj; vzpoura, vzbouření
sedō, āre, āvī, ātumusadit; uklidnit, utišit
sēdūcō, ere, dūxī, ductumodvádět; odstavit, odklidit, odloučit; svádět
sēdulus, a, umpilný, upřímný
seges, etis, f.setba, osení, oseté pole
sēgnitia, ae, f.zdlouhavost, loudavost, pomalost, lenost
sēgnitiēs, ēī, f.zdlouhavost, loudavost, pomalost, lenost
sēiungō, ere, iūnxī, iūnctumoddělovat; odvrátit
sēligō, ere, lēgī, lectumvybírat
sella, ae, f.sedadlo, křeslo
semeljednou
sēmen, inis, n.semeno
sēmentis, is, f.setba; osení
sēmetprávě sebe
sēmianimis, epolomrtvý
sēminex, ecispolomrtvý
sempervždy, stále, pořád
sempiternus, a, umtrvalý, stálý, nepřetržitý, ustavičný, věčný
sēmus, a, umpoloviční, poloprázdný
senātor, ōris, m.senátor
senātus, ūs, m.senát
senectūs, ūtis, f.stáří, vysoký věk
senex, senis, m.stařec
senex, senisstarý
sēnīpo šesti
senīlis, estařecký, starcův
senior, iusstarší
sēnsus, ūs, m.pocit, vjem, vnímání, cit; smysl
sententia, ae, f.mínění, názor, úsudek; myšlenka, úmysl; usnesení, výrok
sentiō, īre, sēnsī, sēnsumcítit, vnímat, poznávat; mínit, smýšlet
sentis, is, m.trn, osten, trní
seorsumzvlášť, odděleně
sēparō, āre, āvī, ātumoddělovat, odlučovat; nechávat stranou, nedbat
sepeliō, īre, īvī, sepultumpohřbívat
septemsedm
September, bris, m.září
septimus, a, umsedmý
sēptum, ī, n.ohrada; stáj; salaš
sepulcrālis, enáhrobní, pohřební
sepulcrum, ī, n.náhrobek, hrob, hrobka
sepultūra, ae, f.pohřeb, hrob
sequior, iushorší, slabší
sequor, sequī, secūtus sumsledovat, následovat, provázet; pronásledovat; držet se, řídit se, actum secūtus es zachoval jsi postup
sera, ae, f.závora
serātor, ōris, m.(střv.) zámečník
serēnus, a, umjasný, serēnum jasné nebe
seriēs, ēī, f.řada, pořadí, sled, řetězec, série
sēriōvážně
sēriuspozději
sērius, a, umvážný, per sēria vážně
sermō, ōnis, m.rozhovor, rozmluva, rozprava, řeč
sērōpozdě
serō, ere, seruī, sertumřadit, připojovat, vázat, plést
serō, ere, sēvī, satumsít, sázet; (pas.) vzejít
serpēns, entis, m. f.had
serra, ae, f.pila
sertum, ī, n.věnec
serum, ī, n.syrovátka
sērus, a, umpozdní, opozdilý, zpožděný
serva, ae, f.otrokyně, služka
servīlis, eotrocký, bellum servīle válka s otroky, (střv.) nevolnický
serviō, īre, īvī, ītumotročit, sloužit; věnovat se (něčemu)
servitium, iī, n.otroctví, služba; (v pl.) otroci
servitūs, ūtis, f.otroctví, poroba, poddanost
servō, āre, āvī, ātumuchovávat, zachovávat, hlídat, ochraňovat
servus, ī, m.otrok, sluha, (střv.) poddaný
sēsēzvratné zájmeno
sēstertius, iī, m.římská stříbrná mince o hodnotě 2,5 asu
sevērus, a, umpřísný, vážný; mrzutý; krutý, nelítostný, tvrdý, drsný
sexšest
sexiēsšestkrát
Sextīlis, esrpnový
Sextīlis, is, m.srpen
sextus, a, umšestý
sexus, ūs, m.pohlaví
schola, ae, f.škola
(s ind.) jestliže, sī minus jestliže ne; (s konj.) kdyby
sībilō, āre, āvī, ātumsyčet
sibimetprávě sobě
sīctak; ano
sīca, ae, f.dýka; úkladná vražda
siccō, āre, āvī, ātumsušit, vysušit, osušit; vyprázdnit
siccus, a, umsuchý, vyschlý, vyprahlý; střízlivý, žíznivý; prostý
Siculus, a, umsicilský
sīcutjako, tak jako, jakoby
sīdereus, a, umhvězdný, hvězdnatý
sīdō, ere, sēdī, sessumposadit se, usednout, nasednout
sīdus, eris, n.hvězda, souhvězdí
sigillum, ī, n.pečeť; soška, figurka
signifer, ferī, m.nosič praporu, praporečník
significō, āre, āvī, ātumukazovat, naznačovat, dávat znamení; znamenat
signō, āre, āvī, ātumoznačovat, značit, poznamenávat; razit; pečetit
signum, ī, n.znamení, signál, značka; pečeť; prapor, signa īnferre útočit
silentium, iī, n.ticho, klid, mlčení
sileō, ēre, uī, –mlčet, zamlčet
silex, icis, m.kámen, křemen, skála
silīgō, inis, f.pšenice
silva, ae, f.les, houští
silvestris, elesní
sīmia, ae, f.opice
simile, is, n.podoba, obdoba
similis, epodobný
similitūdō, inis, f.podobnost, obraz
simillimus, a, umnejpodobnější
similō, āre, –, –podobat se
simōnia, ae, f.(střv.) kupčení s duchovními hodnostmi, svatokupectví
simplex, icisjednoduchý, prostý; jednotlivý, jediný; přirozený, upřímný, přímý
simplicitās, ātis, f.jednoduchost, prostota; upřímnost
simplus, a, umjednoduchý
simulzároveň, najednou, spolu, současně, īte simul pojďte s námi, simul atque jakmile
simulac (simulatque)jakmile
simulācrum, ī, n.obraz, socha; přelud, přízrak, duch, strašidlo
simulātiō, ōnis, f.přetvářka, předstírání, pokrytectví
simulātor, ōris, m.simulant, pokrytec
simulatquejakmile
simulō, āre, āvī, ātumpředstírat, napodobovat, přetvařovat se
sināpe, is, n.hořčice
sincērēupřímě, poctivě
sincērus, a, umčistý, pravý; upřímný, poctivý
sīn(s ind.) jestliže však, sīn minus jestliže však ne; (s konj.) kdyby však
sine (+ abl.)bez
singulāris, eojedinělý, jednotlivý; obzvláštní, jedinečný, vynikající
singulī, ae, ajednotliví, po jednom
sinister, tra, trumlevý, sinistrā zleva; nešťastný, nepříznivý; mōrēs sinistrī zvrácené mravy
sinō, ere, sīvī, situmdovolit, dopustit, nechat, strpět, dum rēs sinit pokud možno; položit
sinuō, āre, āvī, ātumkroutit, vinout, stáčet
sinus, ūs, m.záhyb, ohyb, oblouk; záliv, zátoka; náručí, klín; nitro; splav
sīs (= sī vīs)chceš-li, je-li ti libo, prosím, buď tak laskav
sistō, ere, stetī (stitī), statumstavět, postavit; zastavit; upevnit
sitiō, īre, īvī (iī), –žíznit
sitis, is, f.žízeň
situs, a, umpoložený, postavený, umístěný
situs, ūs, m.poloha, umístění, in sitū na původním místě; stavba; usazenina, špína, plíseň
sīvenebo; sīve – sīve buď – nebo
Slāvī, ōrum, m.Slované
Smyrna, ae, f.dnešní Izmir v Turecku
sobrīna, ae, f.sestřenice
sobrīnus, ī, m.bratranec
sōbrius, a, umstřízlivý; střídmý, zdrženlivý
soccus, ī, m.střevíc
socer, erī, m.tchán
socia, ae, f.družka, partnerka, společnice, spoluúčastnice
sociālis, edružný, společenský, spojenecký, bellum sociāle válka se spojenci
societās, ātis, f.společenství, pospolitost, společnost, sdružení, spolek
sociō, āre, āvī, ātumspojovat, slučovat, sdružovat
socius, a, umspolečný, spolčený, spojenecký
socius, iī, m.společník, druh; spojenec
socors, cordistupý, omezený; netečný, liknavý, nečinný
socrus, ūs, f.tchyně
sōl, sōlis, m.slunce
sōlācium, iī, n.útěcha, potěšení, (pl.) slova útěchy; náhrada, odškodnění
sōlāmen, inis, n.útěcha
sōlāris, esluneční
sōlārium, iī, n.sluneční hodiny
solea, ae, f.střevíc, sandál
sōlemnis, epravidelný, výroční; slavnostní
soleō, ēre, solitus summít ve zvyku, obvykle dělat, esse solet bývá, ut fierī solet jak se obvykle stává
solidus, a, umpevný, tvrdý, tuhý, trvalý; celý, úplný
sōlitūdō, inis, f.samota, pustina; osamělost, opuštěnost
solitus, a, umobvyklý, obyčejný, běžný
solitum, ī, n.zvyk, obyčej
solium, iī, n.sedadlo, stolec, křeslo
sollemne, is, n.zvyk; slavnost
sollemnis, epravidelný, výroční; slavnostní
sollemnitās, ātis, f.(střv.) slavnost
sollers, rtisdůvtipný, důmyslný; vychytralý; zručný, obratný
sollicitō, āre, āvī, ātumuvádět v pohyb, pudit, rozechvívat, čeřit; rozčilovat, popuzovat, popichovat, pobuřovat
sollicitūdō, inis, f.rozčilení, znepokojení, neklid, starost
sōlumjen, pouze; nōn sōlum, sed etiam nejen, ale i
solum, ī, n.spodek; chodidlo; podlaha, půda, země, iūs solī právo na občanství v rodné zemi, rēs solī věc spojená s půdou
sōlus, a, umsám, jediný, pouhý; opuštěný, pustý
solūtiō, ōnis, f.uvolnění, rozvázání; zaplacení
solvō, ere, solvī, solūtumplatit, zaplatit; uvolnit, rozvázat, sacrāmentō solvere zprostit přísahy, nāvem solvere vyplout
somnium, iī, n.sen, snění
somnus, ī, m.spánek; (pl.) sny
sonitus, ūs, m.zvuk, šum
sonō, āre, āvī, ātumznít, zvučet, hlaholit, hučet; opěvovat, oslavovat
sonor, ōris, m.zvuk, šum; ryk, řev, povyk, hluk
sōns, sontisvinný, provinilý
sonus, ī, m.zvuk, hlahol, tón
sopor, ōris, m.tvrdý spánek; uspávací nápoj
sopōrus, a, umspavý, ospalý
sordeō, uī, –, –být špinavý
sordēs, is, f.nečistota, špína; smuteční šat
soror, ōris, f.sestra
sors, sortis, f.los; úděl, osud
sortior, īrī, ītus sumlosovat
spargō, ere, sparsī, sumtrousit, sypat; rozptylovat, roztrušovat, poházet; kropit, polít, stříkat
sparsimporůznu, jednotlivě
Spartiātēs, ae, m.Sparťan
spatium, iī, n.prostor, místo; vzdálenost, délka, hloubka; doba, lhůta; dráha
speciālis, ezvláštní
speciēs, ēī, f.vzhled, podoba; představa, zdání, přelud; druh; vzor, ideál; sub utrāque speciē pod obojí způsobou; per speciem pod záminkou
spectābilis, eviditelný; pozoruhodný, okázalý, skvělý; vážený
spectāculum, ī, n.hlediště; podívaná, divadlo, představení
spectō, āre, āvī, ātum (ad + acc.)dívat se, hledět na něco, přihlížet; vztahovat se; směřovat, cílit, nihil spectat nisi fugam nic než útěk neplánuje
spectrum, ī, n.obraz
speculum, ī, n.zrcadlo; vyhlídka
spēlunca, ae, f.jeskyně, sluj; doupě
spērātus, a, umočekávaný
spernō, ere, sprēvī, sprētumpohrdat, opovrhovat; odstrkovat, odmítat
spērō, āre, āvī, ātumdoufat, bene spērāre doufat v dobré
spēs, eī, f.naděje, očekávání
spīca, ae, f.špice, hrot; klas
spīcum, ī, n.špice, hrot; klas
spīna, ae, f.trn, osten, bodlina; hřbet, páteř
spīnus, ī, f.trnka, trnitý strom nebo keř
spīra, ae, f.závit, spirála
spīrituālis, e(střv.) duchovní, pater spīrituālis zpovědník
spīritus, ūs, m.vánek; dech; duch; sebevědomí
spīrō, āre, āvī, ātumdýchat, vydechovat; vát
splendeō, ēre, –, –lesknout se, třpytit se
splendidus, a, umlesklý, třpytivý; skvostný, nádherný
spoliō, āre, āvī, ātumvysvléci, zbavit oděvu; loupit, olupovat, plenit, drancovat
spolium, iī, n. (obvykle v pl.)stažená zvířecí kůže; zbroj svlečená zabitému nepříteli; kořist
spondeō, ēre, spopondī, spōnsumslavnostně slíbit, zavázat se, zaručit se
spongia, ae, f.houba
spōns, spontis, f. (jen gen. a abl.)vůle, sponte (meā, tuā, suā, …) z vlastní vůle
spōnsa, ae, f.snoubenka, nevěsta
spōnsor, ōris, m.ručitel, zajatec
spōnsum, ī, n.slib, slíbená věc, závazek
spōnsus, ī, m.snoubenec, ženich
sporta, ae, f.koš
spūma, ae. f.pěna
spūmō, āre, āvī, ātumpěnit se
spuō, ere, uī, ūtumplivat
spūtō, āre, āvī, ātumplivat, vyplivovat
squāma, ae, f.šupina
stabilis, epevný, stálý, trvalý
stabulum, ī, n.stanoviště; chlév, stáj
stāmen, inis, n.osnova, nit; struna
stannum, ī, n.cín
statimhned, okamžitě, vzápětí, neprodleně; pevně, stále
statiō, ōnis, f.stání, postoj; stanice, stanoviště, místo pobytu, bydliště; přístaviště
statua, ae, f.socha
stirps, rpis, f.kmen, peň; rostlina, keř; výhonek; kořen, ab stirpe od základu; rod, rodina, původ; potomek
statuō, ere, uī, ūtumpostavit, vystavět, zřídit; určit, stanovit; umínit si, rozhodnout se, odhodlat se
statūra, ae, f.postava, vzrůst
status, a, umustanovený, určený
status, ūs, m.stav, status quō stav, který je; postoj; stanovisko; poměry; status in statū stát ve státě
statūtum, ī, n.ustanovení, pl.: stanovy, pravidla, statūta urbis městská usnesení
stēlla, ae, f.hvězda
sterilis, ejalový, neplodný, neúrodný
sternō, ere, strāvī, strātumrozložit, rozprostřít; povalit, porazit; urovnat; pokrýt
sternūtō, āre, āvī, ātumkýchat, frkat (o koni)
stillō, āre, āvī, ātumkapat, kanout, ronit
stimulō, āre, āvī, ātumpodněcovat, ponoukat, pohánět, popuzovat; trápit
stimulus, ī, m.osten, bodec; pobídka
stipendium, iī, n.daň, poplatek; plat, mzda, žold; vojenská služba
stipula, ae, f.stéblo, sláma
stō, āre, stetī, statum, stātūrusstát; pevně stát, trvat, vytrvat, pro patria stāre stát na straně vlasti; dostát, dodržet, splnit, podrobit se, in fidē stāre držet slovo; uváznout, setrvat, trčet; stát (o ceně), být zač, nōn magnō stat pretiō nestojí moc; stante pede ihned na místě
stola, ae, f.ženský šat
stomachus, ī, m.žaludek; jícen, hltan
strēnuus, a, umzdatný, silný; rázný, odhodlaný; horlivý, čilý, pracovitý
strepō, ere, uī, itumhlučet, lomozit, šumět, dunět
stringō, ere, strīnxī, strictumsvírat, stiskat, stahovat, ēnsem stringere tasit meč
struō, ere, strūxī, structumskládat, kupit, stavět; chystat, připravovat; opřít se, zapřít se, vzpírat se
stuba, ae, f.světnice, místnost, jizba
studeō, ēre, uī, – (většinou + dat.)zabývat se, snažit se, usilovat; studovat; nadržovat, stranit, protěžovat
studiōsus, a, umhorlivý, snaživý, pilný; pečlivý, dbalý; přející, stranící
studium, iī, n.snaha, píle, úsilí; zaujetí, náklonnost; (v pl.) vědecké snahy, studium, studium generāle vysoké učení, univerzita
stultitia, ae, f.hloupost, pošetilost, naivita
stultus, a, umhloupý, pošetilý, naivní
stupeō, ēre, uī, –být zaražen, být ohromen, úžasem se zastavit
stupiditās, ātis, f.hloupost, blbost, nejapnost, pitomost
stupidus, a, umhloupý, blbý, nejapný, pitomý
stupor, ōris, m.strnulost, necitlivost; úžas; hloupost
Styx, gis, f.řeka v podsvětí
suādeō, ēre, suāsī, suāsumradit, doporučovat, navrhovat
suāvis, elahodný, příjemný, libý; milý, vlídný
suāviterlahodně, příjemně, libě; mile, vlídně
sub (+ acc., + abl.)(o místě) pod (+ abl. – kde, + acc. – kam); (o čase) za, sub Augustō za vlády Augusta, sub lucem za svítání
subditus, a, umpoddaný
subdō, ere, didī, ditumpodložit, podstrčit; podrobit, podmanit; nastrčit, dosadit
subdūcō, ere, dūxī, ductumzdola vyvést, vytáhnout, odtáhnout; tajně vzít, podvádět, klamat; odvádět, vzdalovat; (střv.) vypočítat, odčítat
subeō, īre, iī, itumpod něco jít, vstupovat, vcházet; snášet, strpět, podstoupit, dīmicātiō subeunda nutnost podstoupit boj, umerīs subīre vzít na záda; vystupovat, přistupovat, přibližovat se; přepadnout; následovat, nastupovat
subiciō, ere, iēcī, iectumpodhazovat, podkládat, podstrkovat; podmanit, podrobit
subigō, ere, ēgī, āctumpodrobit; donutit
subitōnáhle, nenadále, najednou
sublegō, ere, lēgī, lēctumdole sbírat; tajně sbírat, tajně vyslechnout; nově volit
sublevō, āre, āvī, ātumpozvednout, nadzvednout, nadlehčit, zdvihnout; zmírnit, usnadnit
sublica, ae, f.kůl, trám
sublīmis, eve výši, do výše se vznášející; vznešený, slavný
submittō, ere, mīsī, missumspustit, snížit, sklonit, schýlit; podřizovat, podrobovat; tajně poslat
submissus, a, umsnížený, spuštěný, skloňěný, schýlený; pokorný, ponížený, poddajný
subolēs, is, f.dorost, mládež, potomstvo, potomek
subscrībō, ere, scrīpsī, scrīptumdole napsat, připsat; podepsat
subsellium, iī, n.sedadlo, lavice
subsum, subesse, –, –být dole, ležet vespod; být nablízku
subterrāneus, a, umpodzemní
subtīlis, etenký, jemný; přesný, důkladný, pečlivý; prostý, jasný
subūcula, ae, f.spodní šat, košile
subulcus, ī, m.pasák vepřů (analogie s bubulcus)
subveniō, īre, vēnī, ventum (+ dat.)přijít na pomoc, pomáhat (komu)
subvertō, ere, vertī, versumpodvracet, vyvracet, kácet
succēdō, ere, cessī, cessum (+ dat.)nastoupit, následovat (po někom); dařit se; postupovat, blížit se; vstoupit
succenseō, ēre, uīzanevřít, nevražit
successor, ōris, m.nástupce
successus, ūs, m.postup, zdar
succumbō, ere, cubuī, cubitumpodlehnout
succurrō, ere, currī, cursumpodběhnout, vběhnout pod něco; přijít na pomoc; napadnout, přijít na mysl
sūcidus, a, umšťavnatý; svěží, čerstvý
sūcinum, ī, n.jantar
sūcus (succus), ī, m.šťáva, lék
sudis, is, f.kůl
sūdō, āre, āvī, ātumpotit se; být vlhký
sūdor, ōris, m.pot, námaha
suēscō, ere, suēvī, suētumzvykat si, navykat
sufferō, sufferre, sestulī, sublātumvespod nést; snášet, trpět
sufficiō, ere, fēcī, fectumstačit, dostačovat; naplňovat, doplňovat, cōnsul suffectus dodatečně zvolený konzul
suffōcō, āre, āvī, ātumzadusit, zadrhnout, umlčet
suffrāgor, ārī, ātus sumhlasovat, přimlouvat se, doporučovat
suffundō, ere, fūdī, fūsumpodlít, zalít
suggerō, ere, gessī, gestumpodnést; podkládat; nakupit; doložit, dodat, poskytovat, přinášet; (střv.) donášet zprávy, našeptávat
suggestum, ī, n.vyvýšenina, výstupek, tribuna, řečniště
suggestus, ūs, m.vyvýšenina, tribuna, řečniště, (střv.) suggestus sacer kazatelna
sūgō, ere, sūxī, sūctumsát
sulcō, āre, āvī, ātumbrázdit, orat
sulcus, ī, m.brázda
sulphur, uris, n.síra
sum, esse, fuī, –, futūrusbýt, ita est tak jest (ano), estō budiž; (+ dat.) mít, být k něčemu, est mihi mám, cui bonō (est)? komu ku prospěchu?; (+ gen.) patřit, náležet, mít povinnost, mít cenu, tribūnī sunt plēbis tribuni patří lidu, plūris esse stát více
summa, ae, f.nejvyšší místo, summa imperiī nejvyšší moc; podstata; součet, souhrn, úhrn, summa summārum součet součtů; částka
summus, a, umnejvyšší, celková, summa arx vrchol hradu
sūmō, ere, sūmpsī, sūmptumvzít, brát; obléci si; zvolit si, vybrat si
sūmptus, ūs, m.náklad, výdaj, útrata
suō, ere, suī, sūtumšít, sešívat
supellex, ectilis, f.nářadí; nábytek; výstroj; výbava
super (adv.)nahoře, navrchu; z vrchu, shora; nadto, navíc, satis superque dosti a ještě nadto
super (+ acc.; + abl.)nad (+ acc. – kam, + abl. – kde)
superbia, ae, f.pýcha, zpupnost
superbus, a, umpyšný, zpupný
supercilium, iī, n.obočí, brvy
superēmineō, ēre, –, –vynikat, vyčnívat, přečnívat, převyšovat
superfundō, ere, fūdī, fūsumpřelít, rozlít
superior, iusvyšší, horní; minulý, předešlý, dřívější; mocnější
superō, āre, āvī, ātumvynikat, převyšovat, čnít; hojně se vyskytovat, oplývat; předčit, překonat, přemáhat
superstes, itiszbylý, pozůstalý, přeživší, přečkavší
supersum, superesse, superfuī, –zbývat; být naživu, přežít; přebývat, zůstat, být navíc
superus, a, umhorní, vrchní; superī obyvatelé nebes, mare superum Jederské moře
supervacāneus, a, umzbytečný
supervacuus, a, umzbytečný, nepotřebný
superveniō, īre, vēnī, ventumjít přes něco; zastihnout, překvapit
supplēmentum, ī, n.doplnění, doplněk; vojenská záloha; dodatky
supplex, icisprosebný, pokorný
suppleō, ēre, plēvī, plētumopět naplnit, doplnit
supplex, icis, m. f.prosebník
supplicium, iī, n.prosba, modlitba; trest, poprava, supplicium dē multīs sūmere dát mnohé popravit; (v pl.) muka, utrpení, trápení
suppōnō, ere, posuī, positumpodložit, položit vespod; postavit místo něčeho, Diāna cervam prō virgine supposuit Diana podstrčila laň na místo dívky; vzít na sebe; uložit
suprā (adv.)nahoře, z vrchu; dříve; víc, nadto
suprā (+ acc.)nad, přes
suprādictus, a, umvýše řečený, onen
suprēmus, a, umnejvyšší, nejhořejší; poslední
sūra, ae, f.lýtko
surdus, a, umhluchý
surgō, ere, surrēxī, surrēctumpovstat, zvedat se, vztyčit se, strmět, vystupovat; vzejít, objevit se
sursum (adv.)vzhůru, nahoru, do výše
sūs, suis, m. f.vepř, prase, svině
suscipiō, ere, cēpī, ceptumzespodu uchopit, podchytit; ujmout se, přijmout; podniknout
suscitō, āre, āvī, ātumzdvíhat; budit, rozpohybovat, podněcovat, rozněcovat
suspectō, āre, āvī, ātumdívat se vzhůru; prohlížet; podezírat
suspectus, a, umpodezřelý
suspectus, ūs, m.pohled vzhůru, vzhled; úcta
suspendō, ere, pendī, pēnsumvěšet, pověsit, zavěsit; zdvihnout; nechat v nejistotě; zastavit
suspēnsus, a, umzavěšený; visící; zdvižený; závislý; nejistý, neklidný, nervōzní; zrušený, sesazený
suspiciō, ere, spexī, spectumnahoru hledět, vzhlížet; s obdivem pohlížet, vážit si; podezřívat
suspīciō, ōnis, f.podezření; tušení, domněnka
sustentātiō, ōnis, f.vydržování, obživa
sustentō, āre, āvī, ātumpodporovat, vydržovat, živit; zespodu držet
sustineō, ēre, uī, tentumudržovat, podpírat; podporovat, živit; vydržet, odolat; zadržet, zastavit
susurrō, āre, āvī, ātumbzučet, šeptat
susurrus, ī, m.bzukot, šepot
sūtor, ōris, m.švec, obuvník
suus, sua, suumsvůj
tabella, ae, f.prkénko, destička, tabulka
taberna, ae, f.kůlna, bouda, chatrč, chýše; hospoda, krčma; krám, dílna
tabula, ae, f.prkno, deska; zápis, záznam, listina, smlouva
tābum, ī, n.hnis; mor
taceō, ēre, uī, itummlčet, zamlčet
tacitus, a, ummlčenlivý, zamlklý; zamlčený, neprozrazený, tajný
tāctus, ūs, m.hmat
taeda, ae, f.pochodeň, louč, smolnice, svatební pochodeň; svatba, sňatek; borovice, sosna
taedet, ēre, taeduit (taesum est)
(+ acc. osoby, + gen. věci)
hnusit se, ošklivit se
taedium, iī, n.hnus, odpor, znechucení, nelibost, ošklivost; omrzelost, nuda
taeter, tra, trumhnusný, odporný, ošklivý, ohavný
tālārius, a, umkotníkový, splývající po kotníky
talentum, ī, n.řecká jednotka váhy (20 – 40 kg)
tālis, etakový (o kvalitě)
talpa, ae, f.krtek
tālus, ī, m.kotník; hrací kostka
tamtak, tak velice, tou měrou, do té míry, tam – quam tak – jak
tamenpřece však, přesto
tametsīi když, třebaže, ačkoli
tamquamtak jako
tandemkonečně, přece jen
tangō, ere, tetigī, tāctumdotýkat se, zasáhnout, dosáhnout
tantōo tolik, o to, tím
tantumtolik, tak (velice, daleko, …); jen (= toliko), singulāre tantum subst. bez pl.
tantummodojen tak, jen tolik
tantus, a, umtakový, tak (veliký, důležitý, strašný, …), tantī facere tolik si vážit, tantī esse za tolik stát
tardēzdlouhavě, liknavě, loudavě, zvolna, pomalu
tardō, āre, āvī, ātumzdržovat, zpomalovat, meškat
tardus, a, umzdlouhavý, loudavý, liknavý, dlouhý
Tartarus, ī, m.Tartaros, peklo, podsvětí vymezené trpícím hříšníkům
Tartara, ōrum, n.Tartaros, peklo, podsvětí vymezené trpícím hříšníkům
taurus, ī, m.býk, vůl
tāxō, āre, āvī, ātumodhadovat, oceňovat
technicus, a, umtechnický
tēctēskrytě, nepozorovaně, tajně; opatrně, obezřetně
tector, ōris, m.omítač zdí, štukatér
tēctum, ī, n.střecha, půda, kryt, dům, příbytek
tēcums tebou
tegō, ere, tēxī, tēctum krýt, zahalovat, ukrývat
tēgula, ae, f.střešní taška, střecha z tašek
tēla, ae, f.tkanina, látka; tkaní; tkalcovský stav
tellūs, ūris, f.země, půda, hlína
tēlum, ī, n.kopí, oštěp
temerārius, a, umnerozvážný, nerozumný, ukvapený, nezodpovědný
temerēslepě, nerozvážně, zbrkle
temnō, ere, tempsī, temptumpohrdat, opovrhovat, nevážit si, nedbat
tēmō, ōnis, m.oj
tempestās, ātis, f.čas, doba; bouře; bouřlivá doba
temperātus, a, umpřiměřený, náležitě smíšený; umírněný, zdrženlivý, klidný
temperō, āre, āvī, ātumnáležitě mísit; mírnit, změkčovat, rozpouštět; spojovat, slučovat; upravovat, řídit, spravovat
tempestās, ātis, f.čas, doba, lhůta; počasí, povětří; nepohoda, nečas, bouře
templum, ī, n.chrám, svatyně, posvátné místo
temporālis, ečasový; dočasný, pomíjivý
temptātiō, ōnis, f.záchvat nemoci; zkoušení, zkouška, pokušení
temptō, āre, āvī, ātumpokoušet se, pokoušet (koho, co); ohmatávat, sahat, dotýkat se
tempus, oris, n.čas, doba, období, prō tempore prozatím, ūnō tempore zároveň, ex tempore bez přípravy; (v pl. také) spánky, skráně
tenāx, ācispevný, vytrvalý, stálý
tendō, ere, tetendī, tent(s)umnapínat, natahovat; nadouvat, nadýmat, rozpínat; zaměřit, směřovat, cursū tendere úprkem se hnát; tíhnout; snažit se, usilovat
tenebrae, ārum, f.tma, temnota
teneō, ēre, uī, tentumdržet, mít, memoriā tenēre pamatovat si, (v pas.) být držen, vázán, uchvácen, usvědčen; zaujímat, obsazovat; směřovat, spět, plout, dospět, dorazit, dosáhnout
tener, era, erumněžný, citlivý; útlý, tenký
tenor, ōris, m.pohyb, běh, proud; postup, trvání; způsob, míra, ráz; smysl, obsah, tenōre praesentium podle této listiny
tentātiō, ōnis, f.záchvat nemoci; zkoušení, zkouška, pokušení
tentō, āre, āvī, ātumpokoušet se, pokoušet (koho, co); ohmatávat, sahat, dotýkat se
tentōrium, iī, n.stan
tenuis, ejemný; útlý, tenký, hubený, štíhlý; lehký, slabý; skrovný, nepatrný; chudý, nuzný
tenus (+ abl.)až po, až k, nōmine tenus jen podle jména
tepeō, ēre, uī, –být teplý, být vlahý; rozehřívat
tepidus, a, umteplý, vlahý, vlažný
tepor, ōris, m.teplo, vlažnost
tertřikrát
teres, teretisoblý, zakulacený; hladký, jemný
tergum, ī, n.záda, hřbet, ā tergō zezadu, terga vertere/dare obrátit se na útěk
terminō, āre, āvī, ātumomezovat, ohraničovat; končit
terminus, ī, m.mezník, mez, hranice, limit; cíl, konec; termín, výraz, pojem
ternī, ae, apo třech, trojí, trojitý, trojnásobný
terō, ere, trīvī, trītumtřít, otírat, viam terere jít cestou; odírat, opotřebovat
terra, ae, f.země, půda; území
terreō, ēre, uī, itumděsit, strašit, lekat
terribilis, estrašný, hrozný, děsivý
territōrium, iī, n.území
terror, ōris, m.strach, děs, hrůza
tertius, a, umtřetí, tertium not dātur třetí (možnost) není
testa, ae, f.nádoba, džbán, hrnec; střep; skořápka
testāmentum, ī, n.závěť, poslední vůle; Testāmentum novum Nový zákon
testimōnium, iī, n.svědectví, důkaz; listina
testis, is, m. f.svědek, svědkyně; varle
testor, ārī, ātus sumbrát za svědka; zapřísahat se; svědčit, dokazovat
testū, ūs, n.hliněná nádoba
testūdō, inis, f.želva, želvovina; lyra
Teutonicus, a, umteutonský, německý, germánský
texō, ere, texuī, textumtkát, plést
textilis, etkaný
textor, ōris, m.tkadlec
textus, ūs, m.tkaní, pletení; tkáň, pletivo; sled, souvislost; text
theātrum, ī, n.divadlo, jeviště, divadelní představení
thēma, atis, n.(střv.) námět, téma
thēsaurus, ī, m.poklad, pokladnice; skladiště, zásobárna
Thūlē, ēs, f.bájný ostrov daleko na severu, ultima Thūlē nejvzdálenější ostrov
Tiberis, is, m.Tibera
tībīcen, inis, m.hudebník s píšťalou, pištec
tibimetprávě tobě
tigris, idis, m. f.tygr
tigris, is, m. f.tygr
tilia, ae, f.lípa
timeō, ēre, uī, –(+ dat.) bát se o někoho, (+ acc.) obávat se (někoho, něčeho)
timidus, a, umbázlivý, bojácný, ustrašený; ostýchavý, plachý; zbabělý
timor, ōris, m.bázeň, strach, obava; hrůza
tina, ae, f.sud
tinea, ae, f.mol; červ, housenka
ting(u)ō, ere, tīnxī, tīnctumsmáčet, namáčet; barvit, napouštět, vestis sanguine tīncta šat zbrocený krví
tintin(n)ō, āre, –, –zvonit, znít, zvučet
titulus, ī, m.nápis; nadpis; hodnost, titul, vyznamenání, pocta; záminka
toga, ae, f.tóga, svrchni roucho
tolerābilis, esnesitelný
tolerō, āre, āvī, ātumsnášet, strpět, vydržet
tollō, ere, sustulī, sublātumzvednout, povznést; brát si, odnášet si; odstranit, odklidit; narušovat, porušovat, mařit
tomus, ī, m.oddíl, část, kus; svazek, díl knihy
tonō, āre, tonuī, –hřmít; hřímat; rachotit
tondeō, ēre, totondī, tōnsumstříhat, holit; ořezávat, osekávat, okusovat, trhat, škubat
tonitrus, ūs, m.hrom, hromobití, hřmění
tōnsa, ae, f.veslo
tōnsor, ōris, m.holič
tōnsūra, ae, f.stříhání; kněžská tonzura
tormentum, ī, n.točidlo, vratidlo, rumpál; metací stroj, samostříl; mučidlo, skřipec; mučení, trápení, trýzeň
torpeō, ēre, torpuī, –ztrnout, ztuhnout, ochrnout; váznout, malátnět
torqueō, ēre, torsī, tortumtočit, kroutit, splétat; otáčet, obracet; mrštit, metat, střílet; natahovat na skřipec, mučit
torquis, is, m. f.řetěz; věnec
tolerantia, ae, f.snášenlivost, trpělivost
tolerō, āre, āvī, ātumsnášet, strpět, vydržet
tonus, ī, m.tón, zvuk; přízvuk
tornus, ī, m.dláto; soustruh
torrēns, entis, m.bystřina, potok; příval
torreō, ēre, torruī, tostumsušit, pražit, pálit; sežehnout
torridus, a, umsuchý, vyprahlý, vysušený; spálený, sežehlý; palčivý, žhavý
tortor, ōris, m.mučitel, kat
torus, ī, m.výčnělek; sval; polštář, poduška; lože, postel, lehátko
tottolik
totidemprávě tolik
totiē(n)stolikrát, tak často
tōtum, ī, n.celek
tōtus, a, umcelý
trabs, trabis, f.kmen stromu, peň; kláda, břevno, (v pl.) krov; loď
tractātus, ūs, m.traktát, pojednání
tractō, āre, āvī, ātumtahat, vláčet, smýkat; ohmatávat, dotýkat se, zabývat se, zacházet (s něčím); řídit, spravovat; jednat, vyjednávat
trādō, ere, didī, ditumpředávat, doručovat, přenechávat, odevzdávat, svěřovat; zanechávat dědictvím, odkazovat; přednášet, vykládat, vyprávět; sē trādere alicui reī věnovat se něčemu
trādūcō, ere, dūxī, ductumpřevést, přepravit, Rhēnum trādūcere přepravit přes Rýn; přizpůsobit; prožívat, trávit
trahō, ere, traxī, tractumtáhnout, vléci, smýkat; protahovat, tempus trahere mařit čas
trāiciō, ere, iēcī, iectumpřehodit; přepravit, převést, přenést, přesadit equitēs flūmen trāicere převést jezdce přes řeku; proniknout, prorazit, probodnout
trāiectus, ūs, m.přepravování, převoz, přechod
tranquillitās, ātis, f.klid, ticho
trānō, āre, –, –přeplavat; pronikat
trānsnō, āre, –, –přeplavat; pronikat
tranquillus, a, umklidný, pokojný, tichý
trāns (+ acc.)přes, za
trānseō, īre, iī, itumpřecházet, přejít, překročit, přestupovat; přistoupit; pronikat; míjet
trānsferō, ferre, tulī, lātumpřenášet; překládat, tlumočit; svádět (vinu)
trānsgredior, ī, gressus sumpřekročit, přestoupit, přejít
trānsigō, ere, ēgī, āctumprobodnout, prohnat; provést, skončit; prožívat, trávit; vyjednávat, dohadovat se
trānsiliō, īre, siluī, –přeskakovat, přenášet se
trānsitus, ūs, m.přecházení, přechod, přestoupení; průchod, průsmyk; uplynutí
trānsmittō, ere, mīsī, missumpřesazovat, překládat; převážet, přenášet, přepravovat; odevzdat, věnovat
trānsportō, āre, āvī, ātumpřenášet, převážet, přepravovat
tremō, ere, uī, –třást se, chvět se; bát se
tremor, ōris, m.chvění, otřes; strach, hrůza
tremulus, a, umchvějivý, třesoucí se
trepanum, ī, n.vrták
trēs, triatři
treuga, ae, f.(střv.) příměří, mír
Treverensis, e(střv.) trevírský
triangulum, ī, n.trojúhelník
triāriī, ōrum, m.záloha, vojáci třetího šiku
trībulum, ī, n.válec na drcení obilí
tribulus, ī, m.bodlák
tribūnal, ālis, n.tribuna, vyvýšené místo; místo soudu, soud
tribūnus, ī, m.tribun
tribuō, ere, uī, ūtumdělit, rozdělovat, rozdávat, přidělovat, udělovat; povolovat, vyhovět, ponechat; považovat, pokládat, vyložit si; honōrem tribuere prokázat čest
tribus, ūs, f.tribus, okres
tribūtum, ī, n.daň, poplatek
tridēns, entis, m.trojzubec
triduum, ī, n.tři dny
triplex, plicistrojitý, trojí
triplus, a, umtrojnásobný
triquetrus, a, umtřírohý
trīstis, esmutný, zasmušilý, zarmoucený; zachmuřený, nevrlý, mrzutý; hanebný
trīticum, ī, n.pšenice
trītūra, ae, f.mlácení obilí; cep
triumphālis, etriumfální, vítězný, vítězoslavný
triumphō, āre, āvī, ātumtriumfovat, slavit triumf, pokořit
triumphus, ī, m.triumf, vítězosláva, vítězoslavný průvod
triumvir, ī, m.triumvir, člen tříčlenného sboru
Trōs, ōis, m. (pl.: Trōes, um, m.)Trójan
trucīdō, āre, āvī, ātumvraždit, ničit; hanobit
truncō, āre, āvī, ātumosekat, okleštit, zmrzačit, usmrtit, truncāre capite useknout hlavu
ty
tuba, ae, f.trubka, polnice
tuber, eris, n.hrbol, výběžek
tubicen, inis, m.trubač
tubus, ī, m.roura, trubice
tueor, ērī, tutātus sumhledět, dívat se, vidět; hlídat, opatrovat, střežit, chránit, hájit; dbát, starat se, udržovat
tumtenkrát, tehdy, v té době, tum prīmum tehdy poprvé, tum – cum tehdy – když; potom, pak, posléze; tu (časově), v té chvíli, tum – tum hned – hned, tum vērō tu teprve
tumba, ae, f.hrob, náhrobek
tumultus, ūs, m.bouře; rozčilení, vzruch; poplach, shon; vřava, povyk; vzpoura, povstání; přepadení
tumulus, ī, m.výšina, kopec, pahorek; hromada; mohyla, náhrobek
tunctehdy, tenkrát
turba, ae, f.ruch, vřava, povyk; zmatek, nepokoj; dav, zástup
turbātus, a, umrozháraný, v nepořádku, rozházený; rozčilený, zneklidněný
turbō, āre, āvī, ātumrozházet, rozmetat, rozehnat; uvést ve zmatek, znepokojit, poplašit, vzrušit; porušovat, mařit
turbō, inis, m.vír; bouře, bouřlivá doba; kotouč; závit
turbulentus, a, umzmatený; vzrušený, neklidný; bouřlivý; rozhněvaný, rozhořčený; buřičský, vzpurný
turma, ae, f.četa, tlupa, zástup, dav
turpis, ehanebný, sprostý, nemravný; ošklivý, šeredný, škaredý, ohavný, ohyzdný
turpitūdō, inis, f.ošklivost, šerednost, ohavnost; hanebnost; potupnost
turpō, āre, āvī, ātumzohyzdit, zohavit; zamazat, pošpinit
turris, is, f.věž; obléhací věž; hrad, palác
tūs, tūris, n.kadidlo
Tuscus, a, umetruský
tussis, is, f.kašel, (v pl.) víceré zakašlání
tūtety sám
tūtēbezpečně, jistě
tūtēla, ae, f.ochrana, dohled, hlídání, opatrování
tūtōbezpečně, jistě
tūtor, ārī, ātus sumhlídat, opatrovat, chránit; starat se
tūtor, ōris, m.ochránce, strážce, poručník
tūtus, a, umchráněný, zabezpečený; bezpečný, jistý
tuus, tua, tuumtvůj
tyrannus, ī, m.vládce, despota, tyran
Tyrrhēnus, a, umtyrrhénský, etruský
ūber, erisúrodný, plodný; výnosný; bohatý, hojný, plný
ūber, eris, n.vemeno, ňadro, prs, ūber dūcere sát vemeno; úrodnost, úrodná půda; plnost, bohatost
ubī (ubi) (adv.)kde; kdy
ubī (ubi) (čas. spojka)jakmile, když, ubī prīmum jakmile
ubinamkde, kdepak
ubīquea kde; kdekoliv, všude
ubivīskde chceš, kdekoliv, všude
ūdus, a, umvlhký, navlhčený, mokrý; opilý
ulcīscor, ulcīscī, ultus summstít se, trestat
ulcus, eris, n.bolák, vřed; chyba, vada
Ulixēs, is, m.Odysseus
ūllus, a, umněkterý
ulmus, ī, f.jilm
ulna, ae, f.loket, paže; loket (délková míra)
ulter, ultra, ultrum (jen v kompar. a superl.)zadní, vzdálený, odlehlý
ulterior, iusvzdálenější, odlehlejší, zazší
ultimus, a, umposlední, nejzazší, nejvzdálenější; konečný, rozhodný; ultima ratiō nejzávažnější důvod; ab stirpe ultimā od samého původu
ultrā (+ acc.)za, na té stráně, z té strany; nad, ultrā biduum přes dva dny, ultrā modum nad míru
ultrā (adv.)tam, dále, déle, nōn plūs ultrā dál už to nejde
ultrōsám od sebe, dobrovolně; na tu stranu, tam
umbra, ae, f.stín
umbrāculum, ī, n.stínidlo, slunečník; loubí, besídka
umbrō, āre, āvī, ātumstínit, zastiňovat
umerus, ī, m.horní část paže, pažní kost, rameno, (v pl.) ramena, plece
ūmidus, a, umvlhký, mokrý
umquam (obvykle po záporu)někdy, neque umquam a nikdy
ūnāspolu, společně, zároveň, pohromadě
ūnanimiterjednomyslně
uncus, ī, m.hák
unda, ae, f.vlna; vlnění; zvlněná vodní hladina
undeodkud; a proto
undecimjedenáct
undecimus, a, umjedenáctý
undiqueodevšad; všude
Ungāria, ae, f.(střv.) Uhry
ungō, ere, ūnxī, ūnctummazat, potírat mastí; mastit
unguen, inis, n.mast; mastnota
unguentum, ī, n.mast; mastnota
unguis, is, m.nehet; dráp, pazour, spár
ungula, ae, f.kopyto, pazneht
unguō, ere, ūnxī, ūnctummazat, potírat mastí; mastit
ūnicus, a, umjediný, jedinečný, neobyčejný
ūniformis, eprostý, jednoduchý; stejného tvaru
ūniō, īre, īvī (iī), ītumsjednocovat, spojovat
ūnitās, ātis, f.jednota; jednotka
ūnitus, a, umsjednocený, spojený
ūniversitās, ātis, f.všeobecnost, celek; (střv.) univerzita
ūniversum, ī, n.vesmír
ūniversus, a, umveškerý, všechen, celý, úplný
ūnus, a, umjeden, ūnā spolu, in ūnum na jedno místo, ad ūnum omnēs všichni do jednoho, amor ūnus vzájemná láska
ūnusquisque, ūnaquaeque, ūnumquodquejeden každý; jeden a týž
urbānus, a, umměstský
urbs, urbis, f.velkoměsto
urgeō, ēre, ursī, –naléhat; tísnit, tlačit; trápit, soužit, tížit
urīna, ae, f.moč
urna, ae, f.nádoba, džbán, hrnec; popelnice; urna
ūrō, ere, ussī, ustumpálit, spalovat
ursa, ae, f.medvědice, medvěd (obecně)
ursus, ī, m.medvěd
ūrus, ī, m.tur, zubr
ūrtīca, ae, f.kopřiva
usquam (obvykle po záporu)někde, neque usquam a nikde; někam
usquestále, pořád, ustavičně, quō usque tandem kam až (jak dlouho ještě)
usquead (+ acc.)až po, až k
ūsūra, ae, f.užívání; půjčka; úrok
ūsurpō, āre, āvī, ātumosobovat si, přivlastňovat si, užívat; projevovat, prokazovat
ūsus, ūs, m.používání, potřeba; užitek, prospěch, ūsuī k užitku; zkušenost, praxe, zvyklost
utjak, jako (s ind.), u. s. = ut suprā jak uvedeno výše; ut – sīc oč – o to; jakmile, když (s ind.), ut prīmum jakmile; protože, neboť (s ind.); aby, že (s konj.); i kdyby (s konj.)
uter, utra, utrumkterý z obou, jeden ze dvou, sī uter volet bude-li jeden chtít
ūter, ūtris, m.měch, kožený vak
uterque, utraque, utrumquejeden i druhý, oba
uterus, ī, m.břicho, lůno, děloha; plod, nenarozené dítě; potomstvo; frāter uterī bratr z téže matky
ūtī
ūtilis, eužitečný, potřebný, prospěšný, vhodný
ūtilitās, ātis, f.užitečnost, užitek
utinamkéž, kéž by
ūtor, ūtī, ūsus sum (+ abl.)užívat, používat; zacházet (s někým, s něčím); využívat
utrimquez obou stran, na obou stranách
utprīmumjakmile, když
utrumzda, zdali, jestli
ūva, ae, f.hrozen, réva, víno
uxor, ōris, f.manželka, choť
vacātiō, ōnis, f.zproštění, osvobození; úleva; dovolená
vacca, ae, f.kráva
vacō, āre, āvī, ātumbýt prázdný, neobsazený, neobydlený; zanechat (něčeho); mít prázdno, mít čas pro něco, vacāre forō uvolnit se pro politiku; vacāre (ab) rē být bez něčeho
vacuēfaciō, ere, fēcī, factumvyprazdňovat
vacuus, a, umprázdný, pustý, volný
vādō, ere, vāsī, vāsumkráčet, ubírat se, jít
vadum, ī, n.brod, mělčina
vaeběda
vafer, fra, frumchytrý, důvtipný, bystrý; šibalský, vychytralý, „mazaný“
vāgīna, ae, f.pochva
vagor, ārī, ātus sumtoulat se, potulovat se, bloudit
vagus, a, umtoulavý, potulný, bloudící; volný, pohyblivý
valdēvelmi, velice, náramně, silně, mocně
valeō, ēre, uī, –, valitūrusbýt zdráv, silný, schopen; platit, zmoci, mít význam, mít úspěch, dařit se; napomáhat, hodit se, mít vztah
valētūdō, inis, f.zdraví, zdravotní stav
validus, a, umsilný, statný, mohutný, mocný, zdatný; zdravý
vallēs (vallis), is, f.údolí, úval, dolina
vallum, ī, n.val, násep
valor, ōris, m.(střv.) cena, hodnota, obnos peněz; (střv.) platnost
valva, ae, f.brána, (v pl.) veřeje, dveře
vānitās, ātis, f.marnost, zbytečnost, bezúčelnost; prázdnost, nicotnost, povrchnost; prolhanost, lstivost; ješitnost, namyšlenost, vychloubačnost
vānus, a, umprázdný, povrchní, planý, nicotný; nepravdivý, prolhaný, lstivý; marný, zbytečný, bezúčelný; ješitný, namyšlený, vychloubačný
vapor, ōris, m.pára; dým, kouř; horko, vedro
varietās, ātis, f.rozmanitost, pestrost, různost; vrtkavost, nestálost
varius, a, umrůzný, pestrý, rozličný, rozmanitý; vrtkavý, nestálý
vas, vadis, m.rukojmí, ručitel; záruka
vās, vāsis, n.nádoba, váza, (v pl.) nádobí; (v pl.) nářadí, náčiní
vasallus, ī, m.(střv.) leník, vazal
vastātus, a, umvypleněný, zpustošený
vastō, āre, āvī, ātumpustošit, plenit
vastus, a, umpustý, opuštěný, prázdný; širý, rozsáhlý, rozlehlý
vātēs, is, m. f.věštec, věštkyně, prorok; básník
vāticinātiō, ōnis, f.věštění, věštba
vāticinor, ārī, ātus sumvěštit, prorokovat
vatillum, ī, n.pánev
vēcors, cordiszběsilý, šílený
vectīgal, ālis, n.daň, poplatek, clo, mýto; poplatné území
vectis, is, m.páka, páčidlo; závora
vectō, āre, āvī, ātumvozit, (v pas.) jezdit, projíždět se
vector, ōris, m.nosič; cestující (plavec, jezdec)
vegetus, a, umhbitý, živý; čerstvý, svěží
vehemēns, entisprudký, rázný, důrazný
vehementerrázně, silně, mocně, prudce
vehiculum, ī, n.vůz, povoz
vehō, ere, vēxī, vectum (často + abl.)vézt, vozit, dovážet, odvážet, vehor ventīs maria jsem štván větry po mořích
velnebo, neboli, vel – vel buď – nebo; ba, ba i, ba dokonce, vel plānē ba zcela; (po záporu) ani; (u superl.) snad
vēlāmen, inis, n.přikrývka, pokrývka; šátek, závoj; roucho, šat
vellō, ere, vellī, vulsumškubat, trhat, signa vellere dát se s vojskem na pochod
vellus, eris, n.vlna, ovčí rouno, zvířecí kůže; roucho, šat
vēlō, āre, āvī, ātumzakrýt plachtou, zahalit, zavinout, zastřít
vēlōcitās, ātis, f.rychlost, hbitost
vēlōx, ōcisrychlý, hbitý
vēlum, ī, n.plachta; záclona, opona, závěs
velut (velutī)jako, jakoby
vēna, ae, f.céva, žíla, tepna
vēnālis, eprodejný, na prodej
vēnātiō, ōnis, f.lov, honba, štvanice
vēnātor, ōris, m.lovec
vēnātōrius, a, umlovecký; dignitās vēnātōria úřad lovčího
venditiō, ōnis, f.prodej, dražba
vendō, ere, didī, ditum (v pas. 4. konj.)prodávat
venēnum, ī, n.jed; otrava, travičství; kouzelný nápoj
vēneō, īre, iī, –být prodáván, být na prodej
venerābilis, ectihodný, ctěný, velebný
venia, ae, f.přízeň, vlídnost, laskavost; milost, slitování, odpuštění; vyslyšení, dovolení, svolení
veniō, īre, vēnī, ventumpřijít, přijet, připlout; vyskytovat se, stávat se, ūsū venit stává se
vēnōna prodej, za peníze, quae vēnō exercērent s čím obchodují
vēnor, ārī, ātus sumlovit, honit
venter, tris, m.břicho, žaludek; plod, nenarozené dítě
ventitō, āre, āvī, ātumchodívat, přicházet
ventus, ī, m.vítr
venus, eris, f.Venus Venuše; půvab, krása; láska
vēr, veris, n.jaro, vēre na jaře, prīmō vēre na začátku jara
verber, eris, n. (obvykle v pl.)rána; (v pl.) bití, bičování, mrskání; (v pl.) metla, bič, důtky
verberō, āre, āvī, ātumšlehat, mrskat, bičovat; napadat, týrat, trýznit, trápit; tepat, tlouci, ōs verberāre fackovat
verbum, ī, n.slovo, ad verbum doslova; sloveso
vērēpravdivě, správně, opravdu
verēcundus, a, umostýchavý, nesmělý, stydlivý; slušný, skromný
vereor, ērī, veritus sumbát se, obávat se, ostýchat se; ohlížet se, dbát, mít na zřeteli; vážit si, mít v úctě
vergō, ere, –, –chýlit se, schylovat se, obracet se, směřovat; táhnout se, prostírat se
vēridicus, a, umpravdomluvný, pravdivý
vērificātiō, ōnis, f.(střv.) prověřování, ověřování, dosvědčování
vērisimilis, epravděpodobný
vēritās, ātis, f.pravda, pravdivost
vermis, is, m.červ
verna, ae, m. f.domácí otrok
vērnus, a, umjarní
vērōvskutku, opravdu, zajisté, ovšem; ale, však, tum vērō tu však
verrūca, ae, f.bradavice
versiculus, ī, m.veršík
versō, āre, āvī, ātumobracet, otáčet, převracet, animum versāre v duchu přemítat; (v pas.) obracet se, převracet se, otáčet se; (v pas.) zabývat se, provozovat; (v pas.) pobývat, prodlévat, žít; versārī in rē náležet k věci
versum, ī, n.obrácená strana, rub
versus (versum) (+ acc.)směrem k
versus, ūs, m.verš, řádka; obrat, otáčka
vertex, icis, m.vír; vichr, vichřice; točna, pól; vrchol, vrch, temeno; hora, pohoří
vertō, ere, vertī, versumobracet, otáčet, točit; využít, vynaložit; proměnit; překládat (text)
verū, ūs, n.rožeň; kopí
vērum, ī, n.pravda, skutečnost
vērumale, avšak, nōn sōlum, vērum etiam nejen, ale i
vērus, a, umpravý, skutečný; pravdivý, rē vērum opravdu; sprevedlivý; pravdomluvný, upřímný; vērum et iūstum est náleží a sluší se
vēscor, ī, –, –užívat si; živit se; jíst, pojídat, hodovat
vespa, ae, f.vosa
vesper, erī, m.večer, vespere navečer, vesperī navečer, prīmō vespere za soumraku; (v pl.) večerní hodinky, nešpory; západ; večeře
vespera, ae, f.večer, vesperā navečer, prīmā vesperā za soumraku; (v pl.) večerní hodinky, nešpory; západ; večeře
Vestālis, is, f.kněžka bohyně Vesty
vester, vestra, vestrumváš, vestrā interest, vestrā refert vám záleží
vestīgium, iī, n.stopa, chodidlo, vestīgium facere (fīgere) kráčet; (v pl.) trosky
vestīmentum, ī, n.oděv, šat, roucho
vestiō, īre, īvī, ītumoblékat
vestis, is, f.šaty, oděv, oblek; přikrývka, pokrývka, koberec
veterānus, a, umstarý (voják), vysloužilý
vetō, āre, vetuī, vetitum (+ acc.)zakazovat, zapovídat
vetus, veterisstarý
vetustās, ātis, f.stáří; sešlost, zchátralost; starobylost; staré časy, dávné doby
vetustus, a, umstarý, zastaralý, starobylý, starodávný, starožitný
vexillum, ī, n.prapor, vlajka, korouhev
vexō, āre, āvī, ātumtrápit, týrat, sužovat; plenit, pustošit; pecūniam vexāre mrhat penězi
via, ae, f.cesta, dráha, silnice, ulice; způsob, postup, viā factī ve skutečnosti
viātor, ōris, m.chodec, pocestný, poutník, cestovatel
vibrō, āre, āvī, ātum (+ abl.)kmitat, chvět se, potřásat; mávat, máchat; vymrštit
vicārius, a, umzástupný, náhradní
vicārius, iī, m.zástupce; (střv.) vikář
–, vicis, f.střídání, vystřídání, zastoupení, vice lēgis jako zákon; prō vice tuā na tvém místě, vice versā opačně, vice alterā jinak, vice aliā jinak; in vicem, in vicēs, per vicēs na oplátku, střídavě, vzájemně
vicissimstřídavě, zase, z druhé strany, navzájem
vīcēnī, ae, apo dvaceti, dvacaterý
vīcēsimus, a, umdvacátý
vīcīnia, ae, f.sousedství, sousedé
vīcīnus, a, umsousední, blízký, okolní
vīcīnus, ī, m.soused
victima, ae. f.žertva, obětní zvíře
victor, ōris, m.vítěz, přemožitel
victōria, ae. f.vítězství
victōris, evítězný
victrīx, īcis, f.vítězka, přemožitelka
vīctuālia, ōrum, n.(střv.) potraviny
vīctus, ūs, m.živobytí, způsob života; potrava, výživa
vīcus, ī, m.ves, vesnice, osada; čtvrť
vidēlicetpatrně, zřejmě, je zjevno, ovšem, věru
videō, ēre, vīdī, vīsumvidět, dívat se, hledět, viden (= vidēsne) vidíš-li, sī vidētur chceš-li
vidua, ae, f.vdova; neprovdaná žena
viduō, āre, āvī, ātum (+ abl.)učinit vdovou; zbavit, odloučit od něčeho
vigeō, ēre, uī, –být pln života, být silný, být zdráv; platit, mít význam
vigil, ilisbdělý, ostražitý
vigil, ilis, m.strážce, hlídač
vigilāns, antisbdělý, ostražitý
vigilia, ae, f.bdění; hlídka, stráž; bdělost, ostražitost, starostlivost
vigilō, āre, āvī, ātumbdít; hlídat
vigor, ōris, m.životní síla, vitalita, svěžest, čilost; důraz, tlak
vīlicus, ī, m.správce statku, šafář
vīlis, elaciný, levný; bezvýznamný
vīlla, ae, f.statek
vīllicus, ī, m.správce statku, šafář
villus, ī, m.vlas, chlup
vinciō, ere, vinxī, vinctumovíjet; věnčit; vázat, poutat; věznit
vincō, ere, vīcī, victumvítězit; (+ acc.) přemáhat, porážet, vae victīs běda přemoženým
vinculum, ī, n.pouto, provaz; (v pl.) vězení
vindex, icis, m.obhájce, ochránce, zastánce, zástupce; osvoboditel; trestatel, karatel, mstitel; občan domáhající se na soudě svých nároků
vindicō, āre, āvī, ātumčinit si nároky, vymáhat; trestat, mstít, odčinit; hájit něčí svobodu, vysvobodit: in lībertātem vindicāre osvobodit
Vindobona, ae, f.Vídeň
vīnea, ae, f.vinice, vinohrad
vīnitor, ōris, m.vinař
vīnum, ī, n.víno, vīnō onerāre opít vínem
viola, ae, f.fialka
violēns, entisprudký, divoký, násilný
violentia, ae, f.násilnost, násilí, divokost
violentus, a, umnásilný, divoký, zuřivý
violō, āre, āvī, ātumtýrat, ubližovat, poranit, znásilnit; poškodit, porušit; zneuctít, znesvětit
vir, virī, m.muž; manžel
virga, ae, f.prut, proutek, větvička, (v pl.) proutí; (v pl.) metla
virgultum, ī, n.proutí, křoví
virgō, inis, f.panna, dívka
viridis, ezelený; čerstvý, svěží, mladistvý
virīlis, emužský, mužný
virīliterstatečně, mužně
virtūs, ūtis, f.mužnost, mužská povaha, (mužná) ctnost; vůle, důševní síla, statečnost; schopnost, zdatnost; (v pl.) ctnosti, přednosti
vīrus, ī, n.jed; sliz
vīs, –, f.síla, moc, vīs maior; násilí; převaha, množství; význam, vliv, působnost
vīscus, eris, n. (obvykle v pl.)útroby, vnitřnosti
vīsitō, āre, āvī, ātumnavštěvovat; přehlížet
vīsō, ere, vīsīprohlížet si, dívat se, hledět, zírat; zhlédnout, navštívit
vīsūna pohled, k vidění
vīsus, ūs, m.pohled, zrak; zjev, úkaz
vīta, ae, f.život, žití
vitellus, ī, m.tele; žloutek
vitiō, āre, āvī, ātumpokazit, poškodit, porušit; zneuctít, zhanobit
vitiōsus, a, umchybný, vadný; mravně zkažený, zvrácený; špatný, nedokonalý; neplatný
vītis, is, f.vinná réva
vitium, iī, n.vada, závada, chyba; špatná vlastnost, neřest
vītō, āre, āvī, ātum (+ acc.)vyhýbat se, uhýbat, stranit se; vyvarovat se
vitrārius, iī, m.sklenář
vitrātor, ōris, m.(střv.) sklenář
vitrum, ī, n.sklo, křišťál; lahvička
vitula, ae, f.jalovice
vitulus, ī, m.tele
vituperō, āre, āvī, ātumkárat, vytýkat; hanět
vīvō, ere, vīxī, –, vīctūrusžít; živit se, suō vīvitō nechť žije ze svého
vīvus, a, umživý, naživu
vixsotva, stěží
vixdumsotva jen, stěží ještě
vōbīscums vámi
vocābulum, ī, n.název, pojmenování; slovíčko
vōciferor, ārī, ātus sumhlásat, promlouvat, prohlašovat; volat, křičet; pokřikovat, povykovat
vocō, āre, āvī, ātumvolat, přivolávat; předvolat; svolat; nazývat, pojmenovat; zvát, pozvat; vzývat, vyzývat
volātilis, elétající, létavý; prchavý, pomíjivý
volō, āre, āvī, ātumlétat, poletovat; utíkat, pádit, kvapit
volō, velle, voluī, –chtít, přát si, dīs volentibus z vůle bohů
volucer, cris, crelétavý, přelétavý, okřídlený
volucris, is, f.létavec, pták
volūmen, inis, n.závit; kotouč; svitek papyru; kniha, spis
voluntās, ātis, f.vůle, chtění, přání, touha, voluntāte dobrovolně; ochota
voluptās, ātis, f.rozkoš, požitek, libost, slast
volvō, ere, volvī, volūtumvalit, válet, otáčet, rozvinout; svalit, povalit
vomer, eris, m.rádlo, radlice, pluh
vomica, ae, f.vřed
vomō, ere, uī, itumzvracet, dávit, chrlit
vorāgō, inis, f.propast; jícen; vír
vōsvy
vōsmetprávě vy
vōtum, ī, n.zaslíbená oběť, slíbená věc, vōta dēbēre dlužit splnění slibů, solūtiō vōtī splnění slibu; přání, touha, žádost, prosba, modlitba; posudek, hlas
voveō, ēre, vōvī, vōtumslibovat, zaslibovat; přát si, žádat
vōx, vōcis, f.hlas, volání; řeč; výrok; slovo
vulgāris, eobecný, obyčejný, všední
vulgāriterlidově, obecně, obyčejně
vulgōobecně, všeobecně, vesměs, vůbec; obyčejně; všude
vulgus, ī, n.lid, dav, lůza, chátra, vulgō mezi lidmi
vulnerō, āre, āvī, ātumranit, zraňovat
vulnus, eris, n.rána, úder; úraz, zranění; škoda
vulpēs, is, f.liška
vultur (voltur), uris, m.sup
vultus (voltus), ūs, m.tvář, obličej, pohled
zēlō, āre, āvī, ātumhorlit, vášnivě milovat

Lingvistické pojmy
TermínDefiniceZkratkaLatinskyPoznámka
ablativ6. pádabl.cāsus ablātīvusv latině
adjektivumpřídavné jménoadj.nōmen adiectīvum
adverbiumpříslovceadv.adverbium
aktivumslovesný rod činnýakt.genus āctīvum
akuzativ4. pádak., acc.cāsus accūsātīvus
dativ3. páddat.cāsus datīvus
deklinaceskloňovánídēclīnātiōtřída, podle níž
se skloňuje
duáldvojné číslonumerus duālis
femininumženský rodf.genus fēminīnum
formantčást slovabez samostatného významu
futurumbudoucí časfut.tempus futūrum
genitiv2. pádgen.cāsus genitīvus
gerundiumslovesné substantivumgerundium
gerundivumslovesné adjektivumgerundīvumvyjadřuje nezbytnost
imperativrozkazovací způsobimp.modus imperātīvus
imperfektumminulý časimpf.tempus imperfectumzpravidla se překládá
slovesem nedokonavým
indikativoznamovací způsobind.modus indicātīvus
infinitivneurčitekinf.verbum īnfīnītumlatina jich má šest
instrumentál7. pádinstr.cāsus instrumentālisv češtině
komparativ2. stupeňkompar.gradus comparātīvus
kondicionálpodmiňovací způsobkond.latina ho nemá
konjugacečasováníconiugātiōtřída, podle níž
se časuje
konjunktivspojovací způsobkonj.modus coniūnctīvusčeština obdobný způsob nemá
lexikumslovní zásoba
lokál6. pádlok.cāsus locālisv češtině
lokativpád umístěníloc.cāsus locātīvuspádová otázka: kde?
maskulinummužský rodm.genus māsculīnum
neutrumstřední rodn.genus neutrum
nominativ1. pádnom.cāsus nōminātīvus
participiumpříčestíptc.participium
pasivumslovesný rod trpnýpas.genus passīvum
perfektumminulý časpf.tempus perfectumzpravidla se překládá
slovesem dokonavým
plurálmnožné číslopl.numerus plūrālis
plusquamperfektumpředminulý časpqpf.tempus plusquamperfectum
pozitiv1. stupeňgradus nōminātīvus
prefixpředponapraefīxum
prézenspřítomný časpréz.tempus praesens
singulárjednotné číslosg.numerus singulāris
substantivumpodstatné jménosubst.nōmen substantīvum
sufixpříponasuffīxum
superlativ3. stupeňsuperl.gradus superlātīvus
supinumsupinumsup.supīnumslovesný tvar, který
v češtině splývá s infinitivem
vokativ5. pádvok., voc.cāsus vocātīvus