Substantiva

Skloňování

Latinská substantiva (podstatná jména) jsou rozdělena do pěti deklinací. O zařazení do příslušné deklinace rozhoduje koncovka genitivu singuláru, která je:
u 1. deklinace  -ae
u 2. deklinace  -ī
u 3. deklinace  -is
u 4. deklinace  -ūs
u 5. deklinace  -eī nebo -ēī

Skloňování probíhá tak, že se ke kmenu substantiva připojují pádové koncovky. Kmen substantiva se nejsnadněji získá, jestliže se od tvaru genitivu singuláru oddělí pádová koncovka. Genitiv singuláru musí být proto vždy ve slovníku uveden. Někdy je označen jen koncovkou (dominus, ī). Jindy, dochází-li k hláskovým změnám nebo jestliže tvar genitivu je širší než tvar nominativu, uvedené zakončení ve slovníku je delší než koncovka (magister, trī; leō, ōnis); v krajních případech, zvláště u 3. deklinace, je tvar uveden celý. Za genitivem se pak zkratkou uvádí rod substantiva.

Latina má šest pádů: nominativ (nom.), genitiv (gen.), dativ (dat.), akuzativ (acc.), vokativ (voc.) a ablativ (abl.). Latinské pády kromě 6. pádu, odpovídají českým. Ptáme se na ně týmiž pádovými otázkami. Latinský ablativ odpovídá českému sedmému pádu. Ptáme se na něj proto pádovými otázkami kým, čím. Český šestý pád je pouze předložkový, proto se překládá do latiny podle vazby latinských předložek.

Vzory pro skloňování substantiv
Pády 1. dekl. 2. deklinace 3. deklinace 4. deklinace 5. dekl.
via
-ae, f.
servus
-ī, m.
puer
puerī, m.
verbum
-ī, n.
mīles
-itis, m.
carmen
-minis, n.
mare
-is, n.
acus
-ūs, f.
cornū
-ūs, n.
rēs
reī, f.
Singulár
nom. vi-a serv-us puer verb-um mīles carmen mare ac-us corn-ū r-ēs
gen. vi-ae serv-ī puer-ī verb-ī mīlit-is carmin-is mar-is ac-ūs corn-ūs r-
dat. vi-ae serv-ō puer-ō verb-ō mīlit-ī carmin-ī mar-ī ac- corn-ū r-
acc. vi-am serv-um puer-um verb-um mīlit-em carmen mare ac-um corn-ū r-em
voc. vi-a serv-e puer verb-um mīles carmen mare ac-us corn-ū r-ēs
abl. vi-ā serv-ō puer-ō verb-ō mīlit-e carmin-e mar-ī ac-ū corn-ū r-ē
Plurál
nom. vi-ae serv-ī puer-ī verb-a mīlit-ēs carmin-a mar-ia ac-ūs corn-ua r-ēs
gen. vi-ārum serv-ōrum puer-ōrum verb-ōrum mīlit-um carmin-um mar-ium ac-uum corn-uum r-ērum
dat. vi-īs serv-īs puer-īs verb-īs mīlit-ibus carmin-ibus mar-ibus ac-ibus corn-ibus r-ēbus
acc. vi-ās serv-ōs puer-ōs verb-a mīlit-ēs carmin-a mar-ia ac-ūs corn-ua r-ēs
voc. vi-ae serv-ī puer-ī verb-a mīlit-ēs carmin-a mar-ia ac-ūs corn-ua r-ēs
abl. vi-īs serv-īs puer-īs verb-īs mīlit-ibus carmin-ibus mar-ibus ac-ibus corn-ibus r-ēbus

Vzory skloňování substantiv lze rozdělit na společné vzory pro skloňování feminin a maskulin a na vzory pro skloňování neuter. Skloňování si lze značně ulehčit uvědoměním si těchto pravidelností:

Podle vzoru mare se z 3. deklinace skloňují nejen neutra končící na -e, ale i ta, která končí na -al nebo -ar, např. exemplar, animal.

Odchylky od koncovek vzorů

Alespoň ty nejčastější:

Bezpředložkové vazby

Posesivní genitiv

Latina nemá přivlastňovací adjektiva. Místo nich se používá genitiv substantiva, tak jako v následujících příkladech:

advocātus diabolī – obhájce ďábla (ďáblův advokát)
glōria poētae – sláva básníka (básníkova sláva)
in nōmine Deī – ve jménu Boha (ve jménu Božím)

Ve spojení se slovem est a infinitivem lze posesivní genitiv využít ke sdělení, že někdo (osoba zmíněná v genitivu) má nějakou povinnost.

Genitiv celku

Partitivního genitivu (genitiv celku) se používá při vztahu části k celku. V češtině bývá uvozen předložkou „z“.

Příklad: Lēx mortis est omnium lēgum certissima. (Zákon smrti je ze všech zákonů nejjistější.)

Partitivní genitiv se projevuje i ve vazbě se zpodstatnělými adjektivy nebo zájmeny středního rodu v nominativu a akuzativu.

Příklady: dīmidium factī (polovina pravdy); reliquum vītae (zbytek života); nihil novī sub sōle (nic nového pod sluncem); quid causae est (co je příčinou); id locī (to místo)

Genitiv subjektivní a objektivní

Genitivní vazby nejsou jednoznačné, například ze slov „varování přátel“ není úplně zřejmé, jestli někoho varují přátelé, nebo jsou naopak oni těmi varovanými. Platí to tak i v latině: amor mātris lze přeložit jako láska matky nebo také opačně jako láska k matce, podobně timor populī může znamenat stejně tak strach lidu jako strach z lidu. Proto je potřeba teprve ze souvislostí určit, jestli substantivum v genitivu je původcem (subjektem), nebo předmětem (objektem) daného projevu, a ne překládat automaticky! Objektivní genitiv se do češtiny obvykle překládá s pomocí nějaké předložky.

Genitiv ceny

Relativní výše ceny se v latině určuje pomocí sloves aestimāre, emere, vendere, esse a genitivem adjektiv magnum nebo parvum.

Příklady:
Liber erat magnī. (Kniha stála hodně.)
Vendō meum frūmentum nōn plūris quam cēterī. (Neprodávám své obilí za víc než ostatní.)
Amīcitiam tuam plūrimī aestimō. (Tvého přátelství si cením nejvíc.)

Genitiv a ablativ vlastnosti

Vlastnosti osoby nebo věci se dají vyjádřit genitivem i ablativem.

Porovnání:
vir magnī ingeniī (gen.) – muž velkého nadání
vir magnō ingeniō (abl.) – muž s velkým nadáním

Určení směru nebo polohy

Některé pády dávají slovům domus, humus, rūs určitý význam i bez předložky:

akuzativdomum (sg.), domōs (pl.), humum, rūsdomů, na zem, na venkov
ablativdomō, humō, rūrez domu, ze země, z venkova
lokativdomī, humī, rūrīdoma, na zemi, na venkově

Příklad: Nōs venīmus domōs. (Přišli jsme domů.)

Ani vlastní jména měst a malých ostrovů se nepojí s předložkami, a směr či polohu vyjadřují prostými pády.

směr „kam?“
Pojí se s akuzativem
Příklad: Carthāginem, Dēlum, Athēnās venērunt. (Přišli do Karthága, na Délos, do Athén.)
směr „odkud?“
Pojí se s ablativem
Příklad: Carthāgine, Dēlō, Athēnīs revertit. (Vrátil se z Karthága, z Délu, z Athén.)
poloha „kde?“
U jmen v singuláru 1. a 2. deklinace se uplatňuje genitiv, u ostatních názvů zase ablativ.
Příklad s genitivem: Dēlī et Rōmae habitant. (Bydlí na Délu a v Římě.)
Příklad s ablativem: Carthāgine et Athēnīs habitant. (Bydlí v Karthágu a Aténách.)

Před slovy oppidum, urbs, īnsula, vīcus však předložka nesmí chybět, ani když jsou doprovázena místním jménem! Správně je tedy např. in urbe Lutētia (ve městě Paříži).

Určení času

Akuzativ časový

Časový akuzativ zastupuje příslovečné určení času v odpovědi na otázku „jak dlouho?“.

Příklady:
Decem annōs Trōia ā Graecīs oppugnābātur. (Deset let byla Trója Řeky obléhána.)
Ulixēs ad vātem Circam multōs diēs manēbat. (Odysseus u kouzelnice Kirké mnoho dní pobýval.)

Ablativ časový

Časový ablativ zastupuje příslovečné určení času v odpovědi na otázku „kdy?“.

Příklady:
nocte (v noci), hieme (v zimě)
Augustī temporibus (za časů Augustových)
Īdibus Iānuāriī (o lednových Idách, tj. 13. ledna)

Ablativem se také vyjadřuje časová míra „jak moc dlouho“ nebo „o kolik dříve či později“:

tōtā nocte (celou noc)
diē post/ante (den potom/předtím)