Latinský slovník

Bona valetudo melior maximis divitiis est.

ā, ab (+ abl.)od
abdōmen, inis, n.břicho
abdominālis, ebřišní
abdūcō, ereodvádět
abdūcēnsodvádějící
abductiō, ōnis, f.odtažení
abnōrmālis, enenormální, nepravidelný, neobvyklý
absum, abes, abessebýt nepřítomen, scházet
acquīsītus, a, umzískaný (za života)
acus, ūs, f.jehla
acūtus, a, umprudký, akutní, prudce probíhající
ad (+ acc.)k, při, u
– ad exemplumnapříklad
– ad oculōsnázorně
adenōma, atis, n.nezhoubný nádor ze žlázové výstelky
adhibeō, ēreužívat, používat, přidávat, přibírat
adsum, ades, adessebýt přítomen
adultus, a, umdospělý
aegrētěžce, obtížně
aegrōtus, a, umnemocný
aegrōtus, ī, m.nemocný (člověk)
afficiō, erepůsobit, způsobovat, postihnout, nakazit
alimentum, ī, n.jídlo, potrava, pokrm
aliquis, aliqua, aliquodněkterý, nějaký
aliquotněkolik
alius, alia, aliudjiný, druhý
alter, era, erumdruhý
alvus, ī, f.břicho
amēnorrhea, ae, f.vynechání, nedostavení se menstruace
amputātiō, ōnis, f.uříznutí, amputace
amputō, āresnést, odnít, amputovat
amygdalītis, idis, f.zánět mandlí
amygdalum, ī, n.mandle
amylum, ī, n.škrob
anabiōsis, is, f.oživování
anaemia, ae, f.chudokrevnost
an(a)esthēsia, ae, f.znecitlivění, umrtvení
anamnēsis, is, f.anamnéza, předchorobí
anatomia, ae, f.umělé otevření těla; anatomie (nauka o těle)
angīna, ae, f.angína
angustus, a, umúzký
animal, ālis, n.živočich
anodontia, ae, f.vrozené nevyvinutí zubů
anodus, ī, f.anoda
antibioticum, ī, n.produkt plísní bránící růstu jiných mikroorganismů, antibiotikum
ānus, ī, m.řiť
aorta, ae, f.srdečnice
apoplēxia, ae, f.mrtvice, krvácení do tkání
apparātus, ūs, m.přístroj, soustava, ústrojí
appendix, icis, f.přívěsek slepého střeva
applicō, ārepoužít, přiložit, podávat, aplikovat
apud (+ acc.)u, při
aqua, ae, f.voda
ars, artis, f.umění, obratnost, věda
artēria, ae, f.tepna
artēriōsus, a, umtepenný
artēriosclērōsis, is, f.kornatění tepen
arthrītis, ītidis, f.zánět kloubů
arthrōsis, is, f.nezánětlivé onemocnění kloubů, artróza
artus, ūs, m.úd; kloub
ascendēns, entisvzestupný
atlās, antis, m.atlas, nosič, první krční obratel
atomus, ī, f.atom
ātrioventriculāris, esíňokomorový
ātrium, iī, n.(před)síň
– ātrium cordissrdeční předsíň
atrophia, ae, f.nedoživenost, zakrnění normálně vyvinutého orgánu nebo jeho části, atrofie
audiō, īreslyšet, poslouchat
auris, is, f.ucho
autnebo
auscultō, ārevyšetřovat poslechem
bacillus, ī, m.bacil
basis, is, f.spodina, základna
benedobře
benignus, a, umnezhoubný
biceps, bicipitisdvojhlavý
bifasicus, a, umdvojvlnný
bisdvakrát
bonus, a, umdobrý
bonum, ī, n.dobro
bōs, bovis, m. a f.býk, vůl, kráva
brachiālis, eramenní pažní
brachium, iī, n.paže
bronchiālis, eprůduškový
bronchus, ī, m.průduška
brevis, ekrátký
calamitās, ātis, f.pohroma, neštěstí
calidus, a, umteplý, horký
calor, ōris, m.teplo, teplota
cancer, crī, m.rakovina
capitulum, ī, n.hlavička
carcinōma, atis, n.rakovina, zhoubné bujení
cariēs, ēī, f.kaz
carōtis, idis, f.krkavice
carpō, eretrhat, škubat
cāsus, ūs, m.pád, případ
cathodus, ī, f.katoda
cauda, ae, f.ocas
caudālis, eocasní, dolní (směrem od hlavy)
caudātus, a, umocasatý
causa, ae, f.příčina, důvod
cavum, ī, n.dutina
celer, eris, ererychlý
cellula, ae, f.buňka
centrālis, estřední, ústřední, centrální
centrum, ī, n.střed, ústředí
centumsto
cerebrospīnālis, emozkomíšní
cerebrum, ī, n.mozek
certus, a, umjistý, určitý
cervīcālis, ekrční, šíjový
cervīx, īcis, f.krk, hrdlo; krček
– cervīx uterī děložní čípek, děložní hrdlo
cicātrīx, īcis, f.jizva
chronicus, a, umčasový, vleklý, chronický
circulātiō, ōnis, f.oběh (krevní)
circulātōrius, a, umoběhový
clāvicula, ae, f.klíční kost
clāviculāris, eklíční, patřící ke klíční kosti
coccygeus, a, umkostrční
cognōscō, erepoznat, poznávat
coitus, ūs, n.pohlavní styk
collāpsus, ūs, m.zhroucení, kolaps
collum, ī, n.krk; krček
– collum femoriskrček stehenní kosti
cōlon, ī, n.tračník
columna, ae, f.sloup
– columna vertebrārumpáteř
– columna vertebrālispáteř
commendō, āredoporučovat
commūnis, espolečný
compositiō, ōnis, f.složení
compositus, a, umsložený
cocrēmentum, ī, n.kamínek, konkrement
congenitus, a, umvrozený
consilium, iī, n.rada, porada, úmysl, záměr
contāgiōsus, a, umnakažlivý, přenosný
contineō, ēreobsahovat, spojovat
continuus, a, umnepřetržitý, neustálý, souvislý, ustavičný, trvalý
contrā (+ acc.)proti
contractiō, ōnis, f.stažení, smrštění
contrāindicātiō, ōnis, f.zákaz léčby, která by mohla nemocnému ublížit
convocō, āresvolávat
cor, cordis, n.srdce
cornū, ūs, n.roh
corpus, oris, n.tělo, těleso
corpusculum, ī, n.tělísko
corrēctiō, ōnis, f.náprava, korekce
cortex, icis, m.kůra
costa, ae, f.žebro
coxa, ae, f.kyčel
crānium, iī, n.lebka
criticus, a, umrozhodný, kritický
cruciātus, a, umzkřížený
crūrālis, eholenní
crūs, ūris, n.holeň, bérce
cubitālis, eloketní
cubitum, ī, n.loket
cum (+ abl.)s, se
cūrātiō, ōnis, f.léčení, léčba
cūrō, ārestarat se, pečovat, léčit
curtus, a, umobřezaný, zkrácený
cutāneus, a, mukožní
cutis, is, f.kůže
cystoscopia, ae, f.vyšetřování močového měchýře zrakem pomocí zvláštního přístroje (cystoskopu)
decemdeset
dēcubitus, ūs, m.proleženina
dēcursus, ūs, m.průběh
dēleō, ēreničit
dēlīrium, iī, n.blouznění, třeštění
– dēlīrium tremēnsalkoholická psychóza
dēmentia, ae, f.trvalý chronický úbytek duševních schopností
dēns, dentis, m.zub
– dēns canīnusšpičák
– dēns incīsīvusřezák
– dēns molārisstolička
dentālis, ezubní
dentātus, a, umzubatý
denticulus, ī, m.zoubek
dentītiō, ōnis, f.ozubatění, vývoj chrupu
derma, atis, n.kůže
dēscendēns, entissestupný
dēstīllātus, a, umpřekapávaný, destilovaný
dēstīllō, āredestilovat, překapávat
dēviātiō, ōnis, f.odklonění, úchylka
dexter, a, umpravý
diabētēs, ae, m.průchod, průtok
– diabētēs mellītuscukrovka, úplavice cukrová
diaeta, ae, f.náležitá strava, dieta
diagnōsis, is, f.určení, rozpoznání choroby, diagnóza
diphragma, atis, n.bránice
diaphysis, is, f.střední část dlouhé kosti
diastolē, ēs, f.ochabnutí svaloviny srdeční komory, diastola
diēs, ēī, m.den
differentia, ae, f.rozdíl, různost
difficilis, enesnadný, obtížný
digitus, ī, m.prst
– digitus mediusprostředníček
dīgnōscō, ererozeznávat, rozpoznávat
diphtheria, ae, f.záškrt
dislocātiō, ōnis, f.posunutí, přemístění
dispositiō, ōnis, f.sklon, náchylnost
distinguō, ererozlišovat, rozeznávat
diūdlouho
dō, daredát, dávat
doceō, ēreučit, poučovat
dolor, ōris, m.bolest
dorsum, ī, n.hřbet, záda
dosis, dosis, f.dávka
dubius, a, umpochybný, nejistý
duo, duae, duodva
duplex, icisdvojitý, zdvojený, dvojnásobný
dūrus, a, umtvrdý
dysfūnctiō, ōnis, f.porušená činnost
dyspnoē, ēs, f.obtížné dýchání, dušnost, dýchavičnost
dystrophia, ae, f.porucha výživy
ēducō, ārevychovávat
effectus, ūs, m.výsledek, účinek, efekt
efficiō, erezpůsobovat, vyvolávat, působit
encephalītis, ītidis, f.zánět mozku
endocardium, iī, n.srdeční nitroblána
epidēmicus, a, umtýkající se hromadného výskytu nakažlivé nemoci, epidemický
epiglōttis, itidis, f.příklopka hrtanová
epiphysis, is, f.výrůstek, koncová část dlouhé kosti, epifýza
epistropheus, ī, m.čepovec, druhý krční obratel
eta, i
etiamtaké, též, i
erythrocytus, ī, m.červená krvinka, erytrocyt
eupnoē, ēs, f.normální klidné dýchání
ēventus, ūs, m.výsledek, konec
ex (+ abl.)z, ze
exāminātiō, ōnis, f.zkoumání, vyšetřování
exemplar, āris, n.příklad
exemplum, ī, n.příklad
expediō, īrevydat, expedovat
exspīrātiō, ōnis, f.vydechování
extēnsiō, ōnis, f.natažení
externus, a, umvnější
extractum, ī, n.výtažek
extrahō, erevytahovat, vyluhovat
extrā (+ acc.)mimo
extrēmitās, ātis, f.končetina
faciēs, ēī, f.tvář, obličej, plocha, strana
facilis, esnadný
famēs, is, f.hlad
febrilis, ehorečnatý
febris, is, f.horečka
– febris continuatrvalá horečka s výkyvy teplot do 1 °C
– febris intermittēnsstřídání horečky s normální teplotou
– febris remittēnsvýrazně kolísavá horečka
fel, fellis, n.žluč
fēmina, ae, f.žena
femur, oris, n.stehno; kost stehenní
fibra, ae, f.vlákno
filtrō, ārecedit, překapávat
flāvus, a, umžlutý
frāctūra, ae, f.zlomenina
frāctus, a, umzlomený
fragilis, ekřehký
frequēns, entishojný, četný
frīgidus, a, umstudený, chladný
frontālis, ečelní, přední
frūctus, ūs, m.plod
fūnctiō, ōnis, f.činnost, funkce
fundō, erelít
gangraena, ae, f.sněť
gastēr, gastris, f.žaludek
gastrectomia, ae, f.chirurgické odstranění celého žaludku
gastrītis, ītidis, f.zánět žaludku
gastrostomia, ae, f.chirurgické vyústění žaludku navenek
gastrotomia, ae, f.chirurgické otevření žaludku
genū, ūs, n.koleno
genus, eris, n.rod, druh
gingīva, ae, f.dáseň
glandula, ae, f.žláza
– glandula thyreoideaštítná žláza
graviditās, ātis, f.těhotenství
gravidus, a, umtěhotný, březí
gravis, etěžký, důležitý
gula, ae, f.jícen, hltan; chuť
guttur, uris, n.hrdlo
habeō, ēremít
habitus, ūs, m.vzhled
haemorrhagia, ae, f.krvácení, hemoragie
hallux, ucis, m.palec u nohy
hēpar, atis, n.játra
hēpatītis, ītidis, f.zánět jater, hepatitida
herba, ae, f.rostlina, bylina
hernia, ae, f.kýla
hīczde, tady
homō, inis, m.člověk
hōra, ae, f.hodina
hormōnum, ī, n.hormon
hūmānus, a, umlidský
humerus, ī, m.kost pažní
hypermēnorrhoea, ae, f.silné menstruační krvácení
hyperodontia, ae, f.nadnormální počet zubů
hypertēnsiō, ōnis, f.vysoký krevní tlak
hypertrophia, ae, f.zvětšení orgánu nebo jeho části
hypodontia, ae, f.menší počet zubů, nevyvinutí některých zubů
hypomēnorrhoea, ae, f.slabší, menší menstruace
hypotrophia, ae, f.podvýživa, omezení vzrůstu, nedokonalý vzrůst
icterus, ī, m.žloutenka
immōbilis, enepohyblivý, nehybný
in (+ acc. – kam?, + abl. – kde?)do, na
incīsor, ōris, m.řezák
incubātiō, ōnis, f.doba od nákazy do objevení se příznaků choroby, inkubace
indicō, āreudávat, označovat
industrius, a, umpřičinlivý, pilný, pracovitý
īnfāns, antisnemluvící, neumějící mluvit, němý
īnfāns, antis, n.nemluvně, dítě
īnfarctus, ūs, m.ucpání, infarkt
īnfectiō, ōnis, f.nákaza, infekce
īnfectiōsus, a, umnakažlivý, infekční
īnfectus, a, umnakažený
īnfirmitās, ātis, f.slabost, bezmocnost
īnfirmus, a, umnepevný, slabý
īnflammātiō, ōnis, f.zánět
īnfrāorbitālis, epodočnicový
iniectiō, ōnis, f.injekce
initium, iī, n.začátek, počátek
inoperābilis, eneoperovatelný
īnsānābilis, eneléčitelný
īnspīrātiō, ōnis, f.vdechování, nadechování
īnsufficientia, ae, f.nedostatečnost, selhávání činnosti
intentiō, ōnis, f.napětí, úsilí, pozornost, záměr, úmysl
– per prīmam (secundam) intentiōnemhojení rány na první ráz, bez komplikací (druhotné, s komplikacemi)
inter (+ acc.)mezi
internus, a, umvnitřní
interruptiō, ōnis, f.přerušení
intrāmūsculāris, enitrosvalový
intrāvēnōsus, a, umnitrožilní, do žíly
inveniō, īrenajít, vynalézat
itaqueproto
iūdicō, āresoudit, posuzovat, usuzovat
iuventūs, ūtis, f.mládí, mladý věk
kyphōsis, is, f.prohnutí páteře vzad
labium, iī, n.ret, pysk
– labia maiōravelké stydké pysky
– labia minōramalé stydké pysky
labōrō, ārepracovat, namáhat se, starat se
lacerātiō, ōnis, f.odření, poškození měkkých částí těla při úrazu
laesus, a, umpoškozený, porušený
lagoena, ae, f.láhev
lāmina, ae, f.destička, deska
lateō, ēreskrývat se, být skryt
lātus, a, umširoký
latus, eris, n.strana, bok
lavō, āremýt
lēniō, īremírnit
lētālis, esmrtelný, smrtící
leucocytus, ī, m.bílá krvinka, leukocyt
levis, elehký, snadný
lēx, lēgis, f.zákon
– lēge artispodle předpisu
licet, ēreje dovoleno, je možno, může se
lien, is, m.slezina
lingua, ae, f.jazyk
lipōma, atis, n.nádor z tukové tkáně, lipom
liquor, ōris, m.tekutina, mok
līvor, ōris, m.modřina
lobus, ī, m.lalok
locus, ī, m.místo
longus, a, umdlouhý
lumbālis, ebederní
luxātiō, ōnis, f.vykloubení
magnus, a, umvelký, rozsáhlý, dlouhý, vysoký
māla, ae, f.čelist; líce
malešpatně
malformātiō, ōnis, f.znetvoření, zrůda, malformace
malignus, a, umzhoubný
malum, ī, n.zlo
malus, a, umšpatný, zlý
mamma, ae, f.prs, ňadro
mammilla, ae, f.bradavka
mandibula, ae, f.dolní čelist
manus, ūs, f.ruka
massa, ae, f.hmota, masa
massētēr, ēris, m.žvýkač (sval)
māter, tris, f.matka
maxilla, ae, f.horní čelist
medicāmentum, ī, n.lék, léčivo
medicīna, ae, f.lékařství
medicus, ī, m.lékař
medius, a, umstřední
medulla, ae, f.dřeň, morek, mícha
– medulla ossiumkostní dřeň
– medulla spīnālismícha
membrum, ī, n.končetina
– membra genitālerozmnožovací ústrojí
memoria, ae, f.paměť, památka
mēns, mentis, f.mysl, duše
mēnsis, is, m.měsíc (část roku)
– mēnsēsměsíčky, menstruace
mēnstruātiō, ōnis, f.menstruace
methodus, ī, f.metoda
misceō, ēremíchat, směšovat
miser, a, umubohý, bídný
mōbilis, epohyblivý, hybný
modus, ī, m.způsob
morbillī, ōrum, m.spalničky
morbus, ī, m.nemoc, choroba
mors, mortis, f.smrt
moveō, ērehýbat, pohybovat, dojímat
multumhodně, mnoho
multus, a, ummnohý
mūsculus, ī, m.sval
– mūsculus bicepsdvouhlavý sval
mūtō, āreměnit, vyměnit
naevus, ī, m.mateřské znaménko
namneboť
narcōsis, is, f.znecitlivění, narkóza
nāsus, ī, m.nos
natis, is, f. (obvykle v pl.)hýždě
nātūra, ae, f.příroda, přirozenost
nātūrālis, epřirozený, přírodní
necessārius, a, umnezbytný, nutný
nēmōnikdo
neglectus, a, umzanedbaný
neonātus, ī, m.novorozenec
nephrītis, ītidis, f.zánět ledvin
nephrōsis, is, f.nezánětlivé onemocnění ledvin
nervus, ī, m.nerv
nihilnic
nisileč, jen, jestliže ne
nīsus, ūs, m.pud
– nīsus sexuālispohlavní pud
nōmen, inis, n.jméno
nōminō, ārejmenovat, nazývat
nōnne, nikoli
– nōn sōlum, sed etiamnejen, ale i
normālis, epravidelný, přirozený, normální
nosocomium, iī, n.nemocnice
notō, āreoznačovat, poznamenávat
novus, a, umnový
nox, noctis, f.noc
nūllus, a, umžádný
numerō, ārepočítat
nūtrīcius, a, umvyživující
nūtriō, īreživit, krmit, vyživovat, udržovat
obēsitās, ātis, f.tloušťka, otylost, obezita
oblīquus, a, umšikmý
observō, ārepozorovat, sledovat
obstructiō, ōnis, f.zácpa
obsum, obes, obesseškodit, uškodit
ocrea, ae, f.holeň
oculus, ī, m.oko
oedēma, atis, n.otok, zduření
ōlecrānon, ī, n.výběžek loketní, loket
oligomēnorrhoea, ae, f.menstruace v delších odstupech
oligūria, ae, f.snížené vylučování moči
omnis, evšechen, každý
operātiō, ōnis, f.operace
oppōnēns, entisnaproti stojící, protilehlý
oppositiō, ōnis, f.opačná poloha, postavení proti něčemu, opozice
ordinātiō, ōnis, f.(lékařský) pokyn, návod, ordinace
organismus, ī, m.jedinec, organismus
organon (-um), ī, n.orgán, ústrojí
ōs, ōris, n.ústa
os, ossis, n.kost
– os sacrumkost křížová
ossificātiō, ōnis, f.zkostnatění, osifikace
ovārium, iī, n.vaječník
ōvum, ī, n.vejce
palātum, ī, n.patro (v ústech)
palliatīvus, a, umzmírňující bolest (ale neodstraňující příčinu bolesti), paliativní
palpō, ārevyšetřovat pohmatem, prohmatat
palpebra, ae, f.oční víčko
papula, ae, f.puchýř
parātus, a, umpřipravený
parēns, entis, m., f.otec, matka, rodič
pariēs, etis, m.stěna, strana
parietālis, etemenní
parō, ārepřipravovat, získávat
parodontium, iī, n.tkáň v okolí zubů
parōtis, idis, f. (glandula)příušní žláza
parōtītis, ītidis, f.zánět příušní žlázy, příušnice, parotitida
pars, partis, f.část, díl
partus, ūs, m.porod
parvus, a, ummalý, nepatrný, drobný
pater, tris, m.otec
pectorālis, ehrudní, prsní
pectus, oris, n.hruď, prsa
pelvis, is, f.pánev
penetrō, ārepronikat
penetrāns, tispronikající
per (+ acc.)přes, skrz, pro, během, po
pericardium, iī, n.osrdečník
periodontium, iī, n.ozubice, výstelka lůžka zubu
periodus, ī, f.období, perioda
periosteum, ī, n.okostice
permanēns, tiszůstávající, trvalý, stálý
perīculōsus, a, umnebezpečný
periodus, ī, f.období
perniciōsus, a, umzhoubný
pertussis, is, f.černý (dávivý) kašel
pēs, pedis, m.noha
phalanx, angis, f.článek
pharmacia, ae, f.lékárna
pharmacum, ī, n.lék
pharynx, yngis, m.hltan
placenta, ae, f.plodové lůžko (koláč)
planta, ae, f.chodidlo, ploska nohy
pleura, ae, f.blána vystýlající dutinu hrudní
– pleura parietālispohrudnice
– pleura vīscerālispoplicnice
pneumonia, ae, f.zápal plic
podagra, ae, f.dna, pakostnice
pollex, icis, m.palec na ruce
polymēnorrhoea, ae, f.častější menstruace
polyūria, se, f.nadměrné vylučování moči
portō, ārepřinášet, nosit
possum, potes, possemoci
post (+ acc.)po, za
pōtiō, ōnis, f.nápoj, pití
praeparātiō, ōnis, f.příprava
praeparō, ārepřipravit, připravovat
praescrībō, erepředepisovat
praesēns, entispřítomný, současný, nynější
praeveniō, īrepředcházet
praeventia, ae, f.předcházení, prevence
prīmus, a, umprvní
prīmumnejprve, především
prīncipium, iī, n.počátek , začátek, prvopočátek
prō (+ abl.)pro, za, kvůli
profundus, a, umhluboký
prognōsis, is, f.předpověď (průběhu nemoci), prognóza
prōgressīvus, a, umpostupující, pokračující, pokročilý
prohibeō, ēre (+ acc.)bránit, zabraňovat
prōmineō, ērevyčnívat
proprius, a, umvlastní
propter (+ acc.)pro, kvůli
puella, ī, m.dívka
puer, a, f.chlapec, dítě
pulmō, ōnis, m.plíce
pulsus, ūs, m.tep, puls
pulvis, eris, m.prach, prášek
pūpilla, ae, fzornice, zřítelnice
pūpula, ae, f.oční panenka, zřítelnice
pūs, pūris, n.hnis
puter, tris, treshnilý, zkažený
quamnež (při srovnání)
quantumkolik
quārtus, a, umčtvrtý
quattuorčtyři
quiēs, ētis, f.klid, pokoj, spánek
quīnquepět
rādīcālis, erozhodný, rázný, radikální
rādīx, cis, f.kořen
recēns, entisčerstvý, silný
recipiō, erebrát
rēctum, ī, n.konečník
rēgulātiō, ōnis, f.řízení
reiterātus, a, umopakovaný, opětovaný
relaxātiō, ōnis, f.ochabnutí, uvolnění, relaxace
remedium, iī, n.lék, léčivo, léčivá látka
– remedium adiuvānspomocná účinná látka
– remedium cardinālehlavní účinná látka
– remedium cōnstituēnsurčující látka (rozhoduje o aplikační formě přípravku)
– remedium corringēnsupravující látka (upravuje chuť, barvu, vůni apod.)
rēnēs, um, m.ledviny
repetītiō, ōnis, f.opakování
rēs, reī, f.věc, majetek, událost, čin
resectiō, ōnis, f.vynětí, chirurgické odstranění
residuus, a, umzbytkový
resistentia, ae, f.odpor, odolnost
respīrātōrius, a, umdýchací
restitūtiō, ōnis, f.zahojení
rētina, ae, f.sítnice
rheuma, atis, n.revma
– rigor mortisposmrtná ztuhlost
rotātiō, ōnis, f.otáčení
rubor, ōris, m.zčervenání, zarudnutí
saepečasto
salīva, ae, f.slina
salsus, a, umslaný
salūber, bris, brezdravý, léčivý, uzdravující
sānābilis, evyléčitelný, zhojitelný
sānātiō, ōnis, f.uzdravení, vyléčení
sanguis, inis, m.krev
sānō, āreléčit, hojit
sānus, a, umzdravý
satisdost, dostatečný
saucius, a, umraněný, poraněný
scabiēs, ēī, f.svrab
scalpellum, ī, n.skalpel
scapula, ae, f.lopatka
scatula, ae, f.krabička
sceletum, ī, n.kostra
sciō, īrevědět, znát
scōliōsis, is, f.vybočení páteře do strany
sectiō, ōnis, f.řezání, pitva
– sectiō caesareacísařský řez
secundārius, a, umdruhotný
secundumpodle
sēiungō, ereoddělovat, odlučovat, oddalovat
sēmen, inis, n.semeno
sempervždy
senectūs, ūtis, f.stáří, vysoký věk
senex, nis, m.stařec
sēparātiō, ōnis, f.oddělení, odloučení
septemsedm
sēpticus, a, umseptický
septimus, a, umsedmý
sēptum, ī, n.přepážka
sērōpozdě
servātus, a, umuchovávaný
servō, ārezachovávat, uchovávat
sevērus, a, umpřísný
sexus, ūs, m.pohlaví
sexuālis, epohlavní
signō, āreoznačit, označovat
signum, ī, n.znamení, známka, příznak
sileō, ēremlčet, být zticha
similis, epodobný
simplex, icisjednoduchý, obyčejný
simulātiō, ōnis, f.přetvářka, předstírání
sine (+ abl.)bez
sinister, tra, trumlevý
sitis, is, f.žízeň
sōlus, a, umsám
solūtiō, ōnis, f.roztok, soluce
soma, atis, n.tělo
somnus, ī, m.spánek
sopor, ōris, m.silné obluzení smyslů, ztráta vědomí
spasmus, ī, m.křeč, křečový stah
speciēs, ēī, f.druh, vzhled
speciēs, ērum, f.čajová směs
splēn, splēnis, m.slezina
spīna, ae, f.hřeben, hřbet
– spīna dorsālispáteř
spurius, a, umnepravý
statimhned
status, ūs, m.stav
sterilis, ezbavený choroboplodných zárodků, sterilní
sternocostālis, etýkající se kosti hrudní a žeber
sternum, ī, n.kost hrudní
sternūmentum, ī, n.kýchání, kýchnutí
strūma, ae, f.naduřelé krční žlázy, tlustý krk, vole
studeō, ēresnažit se, usilovat
sub (+ acc. – kam?, + abl. – kde?)pod
subcutāneus, a, umpodkožní
subitus, a, umnáhlý, nenadálý
succus (sūcus), ī, m.šťáva
sūdor, ōris, m.pot
sufficiō, erestačit, dostávat se
sum, essebýt
sūmō, erebrát, požívat
super (+ acc. – kam?, + abl. – kde?)nad
supercilium, iī, n.obočí, brvy
superficiālis, epovrchový
superō, ārepřevyšovat, přemáhat, překonávat
suprāorbitālis, enadočnicový
sūra, ae, f.lýtko
surditās, ātis, f.hluchota
surdus, a, umhluchý
suspīciō, ōnis, f.podezření
symptōma, atis, n.znamení, příznak, symptom
syndrōma, atis, n.soubor příznaků, syndrom
systēma, atis, n.systém, soustava
systolē, ēs, f.srdeční stah, stažení svaloviny srdeční komory, systola
tabella, ae, f.tabletka, tabulka
tabuletta, ae, f.tableta
tābum, ī, n.hnis
tālus, ī, m.kotník
tarsus, ī, m.nárt
tempus, oris, n.čas, doba
tergum, ī, n.záda, hřbet
testis, is, m.varle
tetanus, ī, m.strnutí šíje, tetanus
thōrāx, ācis, m.hrudní koš
thrōrācicus, a, umhrudní
thrombocytus, ī, m.krevní destička, trombocyt
thrombōsis, is, f.srážení krve v cévách za živa
thrombus, ī, m.krevní sraženina
thyreoīdeus, a, umštítný, patřící ke štítné žláze
tinctūra, ae, f.tekutý výtažek léčivých bylin
tolerō, āresnášet
tōnsillae, ārum, f.mandle
tōtus, a, umcelý
trachēa, ae, f.průdušnice
trānsfundō, erepřelévat
trānsfūsiō, ōnis, f.přelévání, transfúze
trānsversus, a, umpříčný
trēs, triatři
triceps, tricipitistrojhlavý
trīgintātřicet
triplex, icistrojitý
tuber, eris, m.hrbol, výběžek (na kostech)
– tuber frontālisčelní hrbol
tuberculum, ī, n.hrbolek (na který se upínají šlachy)
– tuberculum genitālenepárová část pohlavního ústrojí embrya, z níž vzniká penis nebo klitoris
tumor, ōris, m.nádor
tunica, ae, f.vrstva (tkáně), povlak
tussis, is, f.kašel
ulcus, eris, n.vřed
ulna, ae, f.kost loketní
unguentum, ī, n.mast
ūnus, a, umjeden, jediný
ūrētēr, ēris, m.močovod
ūrīnārius, a, ummočový
ūrocystis, is, f.močový měchýř
ūroscopia, ae, f.vyšetřování moči zrakem
ūsus, ūs, m.užitek, prospěch, užívání, použití
uterus, ī, m.děloha, břicho
vāgīna, ae, f.pochva
vagus, a, umbloudivý
valētūdō, inis, f.zdraví
valgus, a, umvbočený
variērůzně
variō, āreměnit, střídat
variola, ae, f.černé neštovice
varius, a, umrůzný, rozdílný
varix, icis, m. a f.křečová žíla
vārus, a, umvybočený
vāsa, ōrum, n.cévy
vehemēns, entisprudký, silný
vēna, ae, f.žíla
veniō, īrepřicházet
vēnōsus, a, umžilní, žilnatý
ventriculus, ī, m.žaludek
– ventriculus cordiskomora srdeční
verbum, ī, n.slovo, sloveso
vēritās, ātis, f.pravda
vertebra, ae, f.obratel
vertebrālis, eobratlový
vēsīca, ae, f.měchýř
– vēsīca felleažlučník
– vēsīca ūrīnāriamočový měchýř
vestibulum, ī, n.předsíň
vexō, āresužovat, trápit, ničit
via, ae, f.cesta
videō, ērevidět
vincō, erevítězit, přemáhat
vir, ī, m.muž
vīrus, ī, n.jed, virus, nakažlivá látka, nákaza
vīscus, eris, n. (obvykle v pl.)útroby, vnitřnosti
vitrum, ī, n.zkumavka
vīvō, erežít
vōx, vōcis, f.hlas, řeč, zvuk
vulnus, eris, n.rána, poranění
vulva, ae, f.zevní část ženského pohlavního ústrojí (,ale původně děloha)